Vyhlásenie o prístupnosti

DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s. má záujem zabezpečiť prístupnosť svojich webových sídel v súlade so zákonom č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a príslušnými vykonávacími predpismi v rozsahu podmienok podľa smernice (EÚ) 2016/2012.

Toto vyhlásenie o prístupnosti sa vzťahuje na webové sídla dovera.sk, mapazdravotnictva.sk, poskytovatelia.dovera.sk.

Stav súladu

Tieto webové sídla sú v čiastočnom súlade so zákonom č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a príslušnými vykonávacími predpismi v rozsahu podmienok podľa smernice (EÚ) 2016/2012 vzhľadom na prvky nesúladu uvedené nižšie:

 • Chýba požadovaný primeraný alternatívny atribút. [Kritérium úspešnosti 1.1.1 Netextový obsah]
 • Chýbajúce titulky vo videu. [Kritérium úspešnosti 1.2.2 Titulky]
 • Chýba alternatívna prezentácia informácie o význame a štruktúre obsahu k vizuálnej prezentácii obsahu. [Kritérium úspešnosti 1.3.1 Informácie a vzájomné vzťahy]
 • Nesprávne segmentovaný obsah pre počítačové čítanie. [Kritérium úspešnosti 1.3.2 Zmysluplné poradie]
 • Chýba možnosť počítačovej identifikácie všetkých vstupných polí. [Kritérium úspešnosti 1.3.5 Identifikácia účelu vstupu]
 • Sprostredkovane informácie len použitím farebnej palety je nedostatočné. [Kritérium úspešnosti 1.4.1 Použitie farieb]
 • Nedostatočný kontrast farby písma s pozadím [Kritérium úspešnosti 1.4.3 Minimálny kontrast]
 • Nedostatočná škálovateľnosť textu. [Kritérium úspešnosti 1.4.4 Veľkosť textu]
 • Nedostatočný kontrast UI elementov pre potreby čítania/narábania s obsahom. [Kritérium úspešnosti 1.4.11 Kontrast netextových prvkov]
 • Obmedzená ovládateľnosť funkčných elementov prostredníctvom klávesnice. [Kritérium úspešnosti 2.1.1 Klávesnica]
 • Chýbajúca možnosť úpravy respektíve odstránenia časových limitov vyžadovaných pre operácie. [Kritérium úspešnosti 2.2.1 Prispôsobenie časového limitu]
 • Chýbajúca možnosť zastavenia pohybu, blikania alebo automatického pohybu vybraných častí stránky. [Kritérium úspešnosti 2.2.2 Prerušiť, zastaviť, schovať]
 • Chýbajúca možnosť preskočenia blokov obsahu. [Kritérium úspešnosti 2.4.1 Preskočenie blokov]
 • Chýbajúci popis obsahu alebo účelu stránky. [Kritérium úspešnosti 2.4.2 Názov stránky]
 • Chýba možnosť určiť význam linky z textu linky. [Kritérium úspešnosti 2.4.4 Význam linky (kontext)]
 • Používanie UI elementov mení obsah a kontext bez toho, aby bol používateľ dopredu informovaný o takomto správaní sa. [Kritérium úspešnosti 3.2.2 On Input]
 • Chýbajúce tagy a inštrukcie pre obsah, ktorý vyžaduje input používateľa. [Kritérium úspešnosti 3.3.2 Štítky a inštrukcie]
 • Stránka generuje neplatné tagy. [Kritérium úspešnosti 4.1.1 Parsing]
 • Chýbajú mená a roly UI elementov pre fungovanie asistenčných počítačových funkcií. [Kritérium úspešnosti 2.1.1 Meno, rola, hodnota]

Vypracovanie tohto vyhlásenia o prístupnosti

Toto vyhlásenie bolo vypracované 08. 03. 2021.

Vyhodnotenie súladu webových sídel s požiadavkami zákona č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a príslušnými vykonávacími predpismi v rozsahu podmienok podľa smernice (EÚ) 2016/2012 bolo vykonané samohodnotením.

Vyhlásenie bolo naposledy skontrolované 08. 03. 2021.

Spätná väzba a kontaktné informácie

V prípade akýchkoľvek problémov s prístupnosťou webových sídel nás, prosím, kontaktujte na e-mailovej adrese: webmaster@dovera.sk. Správcom a prevádzkovateľom webového sídla je DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s.

Vynucovacie konanie

V prípade neuspokojivých odpovedí na podnety alebo žiadosti zaslané v rámci spätnej väzby subjektu verejného sektora v súlade s čl. 7 ods. 1 písm. b) smernice Európskeho parlamentu sa môžete obrátiť v rámci vynucovacieho konania na subjekt poverený presadzovaním Smernice, ktorým je Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu na e-mailovej adrese: standard@vicepremier.gov.sk.