Dietetické potraviny

Dietetické potraviny sú určené na osobitné výživové alebo medicínske účely. Majú špeciálne zloženie a slúžia pacientom:

 • s obmedzenou, poškodenou alebo narušenou schopnosťou prijímať, stráviť, vstrebávať, metabolizovať alebo vylučovať potraviny na bežnú spotrebu, a to vrátane detí a dojčiat, ktoré neprijímajú materské mlieko,
 • ktorých výživové a liečebné potreby stanovené lekárom nie je možné dosiahnuť úpravou prirodzenej stravy.

Zdravotné poisťovne hradia dietetické potraviny úplne alebo čiastočne, ak ich predpíše lekár na recept.

Doplatky za dietetické potraviny vrátime:

 • držiteľom preukazov ZŤP, ZŤPS
 • invalidným a starobným dôchodcom,
 • deťom do 6 rokov veku.
 • EU poistencom.

Ak patríte do niektorej z týchto kategórií, vrátime vám doplatky cez limit spoluúčasti.

Čo je limit spoluúčasti?

Limit spoluúčasti je suma, ktorou sa pacient spolupodieľa na úhrade lieku. Je to ochranná hranica, ktorá má zabezpečiť, aby vybraní pacienti neplatili za lieky priveľa.

Doteraz platilo, že ak suma všetkých doplatkov pacienta za lieky prekročila v kalendárnom štvrťroku túto hranicu (limit spoluúčasti), zdravotná poisťovňa mu uhradila čiastku, o ktorú limit spoluúčasti prekročil.

Po novom je limit spoluúčasti odpočítaný už priamo pri výbere v lekárni alebo výdajni zdravotníckych pomôcok a pacienti hneď na mieste platiť menej.

Do limitu spoluúčasti sa nezapočítavajú všetky dietetické potraviny, ktoré sa dajú kúpiť v lekárni ale len tie, ktoré:

 • sú na lekársky predpis alebo lekársky poukaz (nepatria sem teda tie, ktoré si pacient sám kúpi v lekárni)
 • sú najlacnejšie na dané ochorenie.

Kto má nárok na odpustenie doplatkov priamo pri výdaji v lekárni alebo výdajni zdravotníckych pomôcok

 • časť dôchodcov a ZŤP/ZŤPS (na ktorých sa do 31.12.2021 vzťahoval limit spoluúčasti 12 eur, resp. 30 eur)
 • ak splnia aj dodatočnú podmienku o výške ich celkového príjmu
 • a budú k 1. dňu daného štvrťroka zaradení do zoznamu poistencov s nárokom na okamžité uplatnenie limitu spoluúčasti pri výdaji v lekárni alebo výdajni zdravotníckych pomôcok
 • deti do 6 rokov
 • EU poistenci do 6 rokov

Ak celkový príjem poistenca za predošlý štvrťrok nepresiahne 180 % priemernej mesačnej mzdy (v roku 2024 je to 2 347,20 €) a súčasne výška dôchodkov za predošlý štvrťrok nie je viac ako 60 % z priemernej mesačnej mzdy (v roku 2024 je táto hranica 782,40 €), má poistenec nárok na odpustenie doplatkov.

Do akej kategórie bude poistenec patriť, sa vypočíta k prvému dňu štvrťroka. To znamená, že ak spadá v prvý deň štvrťroka medzi tých poistencov, ktorým sa doplatky odpustia priamo v lekárni alebo výdajni, bude do tejto kategórie patriť celý štvrťrok.

Poistenec v lekárni alebo výdajni nepotrebuje predkladať žiadne potvrdenie o výške svojho príjmu, lekáreň aj výdajňa už túto informáciu budú mať od zdravotnej poisťovne v systéme.

Nová výška doplatkov

Ak lekár predpíše dietetickú potravinu, za ktorú musí poistenec doplácať, výška doplatku bude závisieť od toho, aký doplatok má najlacnejšia alternatíva. Výška doplatku najlacnejšej alternatívy sa odpočíta od doplatku predpísanej potraviny.

Napríklad:

 • ak lekár predpíše dietetickú potravinu XY s doplatkom 7 eur, ale zároveň existuje alternatíva s doplatkom 2 eurá, tak poistenec doplatí za predpísanú potravinu XY nie 7, ale 5 eur (7-2=5)
 • ak by existovala k predpísanej dietetickej potravine náhradná alternatíva bez doplatku, tak poistenec by za predpísanú potravinu XY doplácal stále pôvodných 7 eur (7-0=7)
 • ale ak by k predpísanej potravine XY neexistovala lacnejšia alternatíva , v takom prípade by poistenec nedoplácal nič (7-7=0)

Poistenec bude mať teda na výber, či sa rozhodne pre predpísanú dietetickú potravinu s vyšším doplatkom alebo si radšej vyberie náhradnú, prípadne s nižším doplatkom.

Čo nevráti limit, vrátime cez 300 + 300

Dobrou správou je, že rodičia môžu stále  využiť výhodu 300 + 300 a požiadať nás o vrátenie doplatkov za lieky i dietetické potraviny vydané na recept, ktoré zdravotná poisťovňa uhrádza iba čiastočne. To znamená, že ak za lieky a dietetické potraviny pre svoje deti mladšie ako 6 rokov veku aj naďalej budete musieť doplácať, tieto doplatky vám v rámci výhody vrátime späť.

EU poistenci

Od 1.1.2024 môže limit spoluúčasti využiť aj poistenec EÚ,  EU poistenci-deti do 6 rokov sú automaticky zaradené  do zoznamu poistencov s nárokom na odpustenie prepočítaných doplatkov v lekárni/výdajni zdravotníckych pomôcok.

Do akej kategórie bude EU poistenec zaradený, záleží od vydokladovania prijmu, dôchodku alebo ZŤP, inak bude automaticky zaradený do kategórie „D“- dôchodci s limitom 30€ . Výúčtovanie limitu spoluúčasti sa vypočíta k prvému dňu štvrťroka. Ak suma všetkých prepočítaných doplatkov EU poistenca za lieky prekročila v kalendárnom štvrťroku hranicu 30€ (limit spoluúčasti), zdravotná poisťovňa mu uhradí čiastku, o ktorú limit spoluúčasti prekročil a sumu im poukáže na bankový účet alebo poštovou poukážkou.

Vrátime vám za lieky až 300 eur