Urgentné ošetrenie mimo EÚ

Ak cestujete za hranice EÚ, odporúčame vám vybaviť si komerčné cestovné poistenie liečebných nákladov v zahraničí.

Úhrada ošetrenia

Ak sa nachádzate mimo členských štátov EÚ, lekár vás ošetrí a vystaví vám účet za ošetrenie, ktorý na mieste uhradíte. Po návrate domov nás môžete požiadať o vrátenie nákladov. Preplatíme vám čiastku rovnajúcu sa výške úhrady za rovnaké ošetrenie na Slovensku.

Počítajte s tým, že náklady na zdravotnú starostlivosť sú v niektorých krajinách neporovnateľne vyššie s tými na Slovensku (USA, Spojené arabské emiráty). Pred cestou vám preto rozhodne odporúčame uzavrieť komerčné cestovné poistenie.

Uplatnite si zľavu na poistenie od Generali

Postup podania žiadosti o vrátenie nákladov

  1. Po návrate domov vyplňte žiadosť o refundáciu (vrátenie) nákladov. 

  2. K žiadosti pridajte originál dokladu o zaplatení a záznam o ošetrení.

  3. Žiadosť spolu s dokladmi nám zašlite.

Doklad o zaplatení môže byť:

  • doklad z registračnej pokladne, príjmový pokladničný doklad alebo doklad, v ktorého texte je potvrdené prijatie sumy, ak ide o hotovostnú platbu,
  • originál ústrižku o zaplatení poštovej poukážky, kópia výpisu z účtu, originál debetného avíza z banky alebo pobočky zahraničnej banky alebo originál potvrdenia o odpísaní finančnej sumy z bankového účtu, ak ide o bezhotovostnú platbu.

Záznam o ošetrení (správa o poskytnutej zdravotnej starostlivosti) môže byť:

  • originál dokladu s rozpisom poskytnutých zdravotných výkonov (faktúra),
  • vyúčtovanie zdravotných výkonov,
  • lekársky predpis (recept), lekársky poukaz pri predpísaní liekov alebo zdravotníckych pomôcok.

V prípade akútneho ošetrenia mimo štátov EÚ je zo zákona povinné cudzojazyčné doklady predložiť aj s úradným prekladom.