chatbot
Chcete vyrovnať svoj dlh, alebo si overiť, či niečo dlžíte?

Odporúčame vám svoj dlh čo najskôr zaplatiť . Môžete požiadať aj o splátkový kalendár.

Ak s dlhom nesúhlasíte, máte tiež právo namietať zaradenie do zoznamu dlžníkov:

  • prostredníctvom elektronickej pobočky
  • písomne na adrese DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s., Cintorínska 5, 949 01 Nitra

Opodstatnenosť vašich námietok preveríme a budeme vás informovať o výsledku. Ak je na to dôvod, zo zoznamu dlžníkov vás vyradíme.

Vymáhanie dlhov

V opačnom prípade sa nevyhnete nútenému vymáhaniu dlhu, čo môže viesť k zbytočnému zvýšeniu vašich nákladov.

Vymáhanie môže mať rôzne formy:

  • zaslanie upomienky s výzvou na úhradu dlhu ešte bez ďalších poplatkov
  • uplatnenie dlžnej sumy výkazom nedoplatkov s uplatnením poplatku 10,00 € za vydanie výkazu nedoplatkov
  • predexekučná výzva na úhradu pohľadávky z právoplatného a vykonateľného výkazu
  • postúpenie pohľadávky na vymoženie exekúciou, ktorá výrazne zvýši vaše náklady o trovy exekúcie, ktoré napokon zaplatíte

Dlhom nemožno ujsť

Zaplateniu dlhu sa nevyhnete tým, že si od nás nepreberiete poštovú zásielku s výkazom nedoplatkov. Podľa zákona o zdravotnom poistení sa aj vrátená poštová zásielka považuje za doručenú, hoci ste si ju neprevzali.