Umelé oplodnenie v cudzine

V prípade, že plánujete podstúpenie umelého oplodnenia v zahraničí a máte záujem o refundáciu výkonu zdravotnou poisťovňou na Slovensku, budete potrebovať predchádzajúci súhlas zdravotnej poisťovne a potvrdenie klinickým pracoviskom.

Ak zdravotná poisťovňa vašu žiadosť schváli, úhrada umelého oplodnenia prebieha za rovnakých podmienok ako na Slovensku. V tomto prípade však musíte liečbu uhradiť a následne nás požiadať o refundáciu (vrátenie) nákladov.

Súčasťou žiadosti o preplatenie musí byť:

  • doklad o zaplatení;
  • záznam o ošetrení (správa o poskytnutej zdravotnej starostlivosti);
  • originál dokladu s rozpisom poskytnutých zdravotných výkonov;
  • kópie receptov predpísaných liekov,
  • kópia lekárskeho poukazu pri predpísaní zdravotníckej pomôcky.

Doklad o zaplatení môže byť:

  • doklad z registračnej pokladne, príjmový pokladničný doklad alebo doklad, v ktorého texte je potvrdené prijatie sumy, ak ide o hotovostnú platbu;
  • originál ústrižku o zaplatení poštovej poukážky, kópia výpisu z účtu, originál debetného avíza z banky alebo pobočky zahraničnej banky, alebo originál potvrdenia o odpísaní finančnej sumy z bankového účtu, ak ide o bezhotovostnú platbu.

Doklad s rozpisom poskytnutých zdravotných výkonov môže byť:

  • faktúra;
  • vyúčtovanie zdravotných výkonov.
Žiadosti k liečbe v cudzine