Nemocnice v rebríčku spokojnosti

Našich poistencov sa po hospitalizácii pýtame, ako boli v nemocnici spokojní so zdravotnou starostlivosťou, s prístupom lekárov a sestier. Takisto zisťujeme ich názory na stravu a prostredie v nemocničnom zariadení. Na základe dotazníkového prieskumu zostavujeme každý rok pacientsky rebríček, ktorý zverejňujeme na tomto mieste.

Treba povedať, že rebríček zohľadňuje subjektívnu spokojnosť pacientov a ich laický pohľad na liečbu. Sledujeme v ňom najmä subjektívnu spokojnosť so službami a s prístupom personálu počas hospitalizácie. Dopĺňame ho objektívnymi dátami o nemocnici, ktoré má naša zdravotná poisťovňa.

Ambulantní lekári majú hodnotiace parametre

Chceme byť štedrejší ku kvalitným a efektívnym lekárom, ktorým nie sú cudzie inovácie. Aj tie totiž prispievajú k lepšej starostlivosti o pacientov.

Úhrady lekárom závisia aj od plnenia parametrov kvality, efektívnosti a inovácií.

Hodnotiace parametre majú vplyv na

  • výšku dodatkovej kapitácie u všeobecných lekárov pre dospelých a gynekológov
  • cenu výkonov u pediatrov
  • cenu ambulantného bodu u špecialistov

Vyhodnotenie parametrov

Hodnotiace parametre posudzujeme raz za pol roka. Na základe ich plnenia lekára odmeňujeme v nasledujúcom kalendárnom polroku.

Dvakrát do roka - do 30. júna a do 31. decembra posielame lekárom do Elektronickej pobočky alebo poštou oznámenie o tom, ako plnili jednotlivé hodnotiace parametre.

V oznámení ich informujeme o novej výške dodatkovej kapitácie, resp. o cene výkonov alebo cene bodu na nasledujúci kalendárny polrok.

Pozor, pri sumarizovaní hodnotiacich parametrov zohľadňujeme zdravotné riziká a nákladovosť poisteneckého kmeňa konkrétneho lekára. Rozdiely v zložení pacientov totiž môžu byť u rôznych lekárov veľké.

Zloženie kmeňa nemá vplyv na plnenie hodnotiacich parametrov. Vylúčili sme napríklad 2 % najdrahších poistencov.

Lekári môžu získať viac

Spolu s medicínskymi odborníkmi vyvíjame vlastné nástroje na bezpečnejšiu a účinnejšiu liečbu. Jedným z nich je aj služba Bezpečné lieky online, ktorá je priamo zapracovaná do softvérov lekárov.

Služba Bezpečné lieky online prináša lekárovi tieto výhody:

  • Poskytuje lekárom jedinečný prehľad o celkovej liečbe pacienta.
  • Zobrazuje liekové interakcie.
  • Prepája lekárov online s našou zdravotnou poisťovňou.
  • Okrem medicínskeho má pre lekára aj finančný benefit.

Ak lekárske predpisy alebo poukazy posielate online, máte nárok na vyššiu platbu (zvýhodnená dodatková kapitácia, resp. vyššia cena bodu).

Vyhodnocujeme indikátory kvality

Jednou z povinností zdravotnej poisťovne je aj vyhodnocovanie plnenia indikátorov kvality poskytovateľov zdravotnej starostlivosti.

Ich vyhodnocovanie určuje zákon. Plnenie indikátorov kvality zverejňujeme na tomto mieste.