Lieky

Od 1. januára 2022 prináša zákon zmeny pravidiel limitu spoluúčasti pri úhrade doplatkov za lieky, dietetické potraviny a zdravotnícke pomôcky.

Po novom už časť pacientov nemusí čakať na vrátenie doplatkov od zdravotných poisťovní, ale výška prepočítaného doplatku sa im zníži hneď pri výbere lieku (alebo dietetickej potraviny) v lekárni či zdravotníckej pomôcky vo výdajni.

Čo je limit spoluúčasti?

Limit spoluúčasti je suma, ktorou sa pacient spolupodieľa na úhrade lieku. Je to ochranná hranica, ktorá má zabezpečiť, aby vybraní pacienti neplatili za lieky priveľa.

Doplatky za vydané lieky vrátime:

 • držiteľom preukazov ZŤP, ZŤPS
 • invalidným a starobným dôchodcom,
 • deťom do 6 rokov veku
 • EU poistencom.

Ak patríte do niektorej z vyššie uvedených kategórií, vrátime vám doplatky za lieky cez limit spoluúčast.

Doteraz platilo, že ak suma všetkých doplatkov pacienta za lieky prekročila v kalendárnom štvrťroku túto hranicu (limit spoluúčasti), zdravotná poisťovňa mu uhradila čiastku, o ktorú limit spoluúčasti prekročil.

Po novom je limit spoluúčasti odpočítaný už priamo pri výbere v lekárni alebo výdajni zdravotníckych pomôcok a pacienti hneď na mieste platiť menej.

Kto má nárok na odpustenie doplatkov priamo pri výdaji v lekárni alebo výdajni zdravotníckych pomôcok

 • časť dôchodcov a ZŤP/ZŤPS (na ktorých sa do 31.12.2021 vzťahoval limit spoluúčasti 12 eur, resp. 30 eur)
 • ak splnia aj dodatočnú podmienku o výške ich celkového príjmu
 • a budú k 1. dňu daného štvrťroka zaradení do zoznamu poistencov s nárokom na okamžité uplatnenie limitu spoluúčasti pri výdaji v lekárni alebo výdajni zdravotníckych pomôcok
 • deti do 6 rokov
 • EU poistenci do 6 rokov

Ak celkový príjem poistenca za predošlý štvrťrok nepresiahne 180 % priemernej mesačnej mzdy (v roku 2024 je to 2 347,20 €) a súčasne výška dôchodkov za predošlý štvrťrok nie je viac ako 60 % z priemernej mesačnej mzdy (v roku 2024 je táto hranica 782,40 €), má poistenec nárok na odpustenie doplatkov.

Do akej kategórie bude poistenec patriť, sa vypočíta k prvému dňu štvrťroka. To znamená, že ak spadá v prvý deň štvrťroka medzi tých poistencov, ktorým sa doplatky odpustia priamo v lekárni alebo výdajni, bude do tejto kategórie patriť celý štvrťrok.

Poistenec v lekárni alebo výdajni nepotrebuje predkladať žiadne potvrdenie o výške svojho príjmu, lekáreň aj výdajňa už túto informáciu budú mať od zdravotnej poisťovne v systéme.

Nie vždy bez doplatku

Radi by sme upozornili, že vyjadrenia politikov o bezplatných liekoch pre deti, dôchodcov a ľudí s postihnutím sú skresľujúce. V skutočnosti aj naďalej treba vo viacerých prípadoch za lieky na recept platiť. Napríklad, ak sa pri genericky predpisovaných liekoch pacienti nerozhodnú pre najlacnejšiu možnosť.

Napríklad:

 • ak lekár predpíše liek XY s doplatkom 7 eur, ale zároveň existuje náhradný liek (s rovnakou účinnou látkou) s doplatkom 2 eurá, tak poistenec doplatí za predpísaný liek XY nie 7, ale 5 eur (7-2=5)
 • ak by existoval k predpísanému lieku náhradný liek bez doplatku, tak poistenec by za predpísaný liek XY doplácal stále pôvodných 7 eur (7-0=7)
 • ale ak by k predpísanému lieku XY neexistoval lacnejší náhradný liek, v takom prípade by poistenec nedoplácal nič (7-7=0)

Poistenec bude mať teda na výber, či sa rozhodne pre predpísaný liek s vyšším doplatkom alebo si radšej vyberie náhradný liek bez doplatku, prípadne s nižším doplatkom.

Ak podmienka výšky príjmu nie je splnená

Pre tých poistencov, ktorí nespĺňajú uvedenú podmienku výšky príjmu, ostávajú aj naďalej v platnosti doterajšie limity spoluúčasti. Teda vo výške 12 eur pre poistenca so zdravotným postihnutím (ZŤP, ZŤP/S) a 30 eur pre dôchodcov.

Tak ako doteraz, zdravotná poisťovňa im raz za štvrťrok vypočíta nárok na vrátenie doplatkov a sumu im poukáže na bankový účet alebo poštovou poukážkou.

Čo nevráti limit, vrátime cez 300 + 300

Dobrou správou je, že stále môžete využiť výhodu 300 + 300 a požiadať nás o vrátenie doplatkov za lieky vydané na recept, ktoré zdravotná poisťovňa uhrádza iba čiastočne. To znamená, že ak za lieky pre svoje deti mladšie ako 6 rokov aj naďalej budete musieť doplácať, tieto doplatky vám v rámci výhody vrátime späť.

Vrátime vám za lieky až 300 eur

EU poistenci

Od 1.1.2024 môže aj využiť poistenec EÚ. EU poistenci-deti do 6 rokov sú automaticky zaradené  do zoznamu poistencov s nárokom na odpustenie prepočítaných doplatkov v lekárni/výdajni zdravotníckych pomôcok.

Do akej kategórie bude EU poistenec zaradený, záleží od vydokladovania prijmu, dôchodku alebo ZŤP, inak bude automaticky zaradený do kategórie „D“-dôchodci s limitom 30€ . Výúčtovanie limitu spoluúčasti sa vypočíta k prvému dňu štvrťroka. Ak suma všetkých prepočítaných doplatkov EU poistenca za lieky prekročila v kalendárnom štvrťroku hranicu 30€ (limit spoluúčasti), zdravotná poisťovňa mu uhradí čiastku, o ktorú limit spoluúčasti prekročil a sumu im poukáže na bankový účet alebo poštovou poukážkou.

POZOR!

Do uvedenej sumy 12 alebo 30 eur eur za tri mesiace (limit spoluúčasti) sa nezapočítava každý doplatok v plnej výške! Musí ísť o liek na recept s čiastočnou úhradou zdravotnej poisťovne a zároveň o najlacnejší liek na dané ochorenie. To znamená, že ak vám lekár predpíše a si v lekárni vyberiete na recept liek, ktorý má lacnejšiu náhradu, do vášho limitu spoluúčasti (12 alebo 30 eur) sa započíta cena tohto najlacnejšieho lieku. Teda nie cena lieku, ktorý ste si v skutočnosti v lekárni vybrali. Volá sa to prepočítaný doplatok. Z toho dôvodu pacientom odporúčame, aby sa lekárov aj lekárnikov pýtali na cenovo najvýhodnejšie lieky.

Nájsť cenovo výhodnejší liek oproti tomu, čo vám predpísal lekár, vám pomôže aj naša služba Výhodné lieky.

Ušetrite so službou Výhodné lieky

Cena a výška doplatkov za lieky

Cenu a výšku doplatkov za lieky určuje ministerstvo zdravotníctva na základe odporúčaní kategorizačnej komisie. Rozhodnutie ministerstva je záväzné pre všetky zdravotné poisťovne, lekárnikov aj pacientov.

Vysokým doplatkom za lieky sa môžete vyhnúť tak, že sa budete vopred informovať o cene lieku. V prípade, že to váš zdravotný stav dovoľuje, vám lekár môže predpísať alebo lekáreň vydať iný (lacnejší) liek než ten, ktorý užívate doteraz.

Sú lacnejšie lieky rovnako účinné?

Akýkoľvek liek na slovenskom trhu musí spĺňať náročné kritériá na účinnosť, bezpečnosť a kvalitu. Lacnejší generický liek má rovnaké účinné látky a je rovnako bezpečný a kvalitný ako drahší originálny liek.

Drahšie originálne lieky vznikli ako výsledok náročného farmaceutického výskumu a náklady na výskum sa prejavujú aj na ich cene. Lacnejšie lieky sa volajú generiká. Sú kópiou originálov, takže na ich vývoj a výrobu nebol potrebný dlhodobý predklinický a klinický výskum. Majú však rovnaké účinné látky, sú rovnako bezpečné ako originálne lieky a komplexným skúšaním bola dokázaná ich biologická rovnocennosť.