Výdaj na základe ereceptu

Podľa rodného čísla z preukazu poistenca alebo načítaním čiarového kódu z papierového predpisu/poukazu lekárnik overí vo svojom softvéri pacienta. Konkrétne jeho príslušnosť k zdravotnej poisťovni a status dlžníka (a jeho nárok na úhradu odkladnej zdravotnej starostlivosti z verejného zdravotného poistenia).

Po zadaní rodného čísla lekárenský softvér automaticky načíta nevydané a platné elektronické predpisy. Lekárnik vyberie elektronický preskripčný záznam s tým liekom/zdravotníckou pomôckou/dietetickou potravinou, ktorý si pacient prišiel vybrať a výdaj bezodkladne po jeho zrealizovaní potvrdí aj v softvéri. Tým sa na pozadí odošle informácia online do systému ezdravie a do informačného systému zdravotnej poisťovne.

Zdravotná poisťovňa sprístupňuje elektronické preskripčné záznamy s čiarovým kódom aj v mobilnej aplikácii poistenca. Ak sa poistenec preukáže čiarovým kódom v mobilnej aplikácii, lekárnik načíta kód čítačkou a v softvéri sa zobrazí konkrétny elektronický preskripčný záznam s čiarovým kódom.

V niektorých prípadoch všach mobilná aplikácia papierový predpis, resp. poukaz nenahrádza. A to vtedy, keď nebol vytvorený elektronický preskripčný záznam v súlade s platnou legislatívou, teda nie je správne elektronicky podpísaný alebo vtedy, keď je nutné pýtať od pacienta papierový predpis/poukaz. (Viac v časti: Prípady, kedy je nutné pýtať od pacienta papierový predpis/poukaz)

Pri predpise individuálne pripravovaných liekov uvádza lekár niektorý z existujúcich magistraliter kódov spoločne s uvedením štruktúrovaných údajov o individuálne pripravovanom lieku, t. j. zloženie, pokyn k výrobe, pokyn k použitiu. Ak by lekár použil nesprávny kód, lekáreň kód opraví podľa skutočnej ceny vypočítanej z jednotlivých komponentov. Lekárne majú v systéme zapracované priraďovanie niektorého zo 6-tich magistraliter kódov podľa konečnej ceny. Lekáreň do celkovej sumy za individuálne pripravovaný liek započíta ceny za použité liečivá, pomocné látky, ceny za obaly, signatúry a taxu laborum. Rozpis jednotlivých položiek uvedie v dispenzačnom zázname.

Pri výdaji je nevyhnutné urobiť bezodkladne elektronicky dispenzačný záznam, inak sa môže stať, že si pacient vyberie predpísaný liek/zdravotnícku pomôcku/dietetickú potravinu aj v inej lekárni. Pri zúčtovaní lekárenskej starostlivosti, zdravotná poisťovňa uhradí dispenzačný záznam lekárni, ktorá prvá elektronicky dispenzovala.

Pacient uhrádza v plnej výške liek/zdravotnícku pomôcku/dietetickú potravinu sám v prípade, keď je v elektronickom preskripčnom zázname alebo na papierovom predpise/poukaze vyplnený dôvod úhrady „pacient hradí sám" alebo „nezmluvný lekár".

Výdaj na základe papierového predpisu/poukazu bez čiarového kódu

Lekárnik zadá do svojho informačného systému rodné číslo alebo bezvýznamové identifikačné číslo pacienta z jeho preukazu poistenca alebo občianskeho preukazu. Ak informačný systém nezobrazí žiaden elektronický predpis, lekárnik pokračuje vo výdaji na základe papierového predpisu/poukazu a vyhotoví elektronický dispenzačný záznam, ktorý sa odošle do systému ezdravie a do informačného systému zdravotnej poisťovne. Ak sú na papierovom predpise uvedené dva lieky, dispenzačný záznam sa urobí pre každý liek samostatne.

Zdravotná poisťovňa vráti na výstupe poradové číslo receptu/poukazu, napr. SK/L/1 a lekárnik doplní číslo na papierový recept/poukaz a doručí ho do príslušnej zdravotnej poisťovne v zmysle jej zmluvných podmienok.

Dispenzačné záznamy z papierového receptu/poukazu bez čiarového kódu sa odošlú do zdravotnej poisťovne až vtedy, keď lekáreň doplní všetky náležitosti receptu/poukazu.

Výdaj na základe papierového predpisu/poukazu s čiarovým kódom

Lekárnik načíta čítačkou čiarový kód na papierovom predpise/poukaze. Ak načítanie nefunguje, skúsi zadať do softvéru posledných 11 číslic vyznačených tučným písmom pod čiarovým kódom alebo zadá rodné číslo alebo bezvýznamové identifikačné číslo pacienta.

V prípade, že sa v softvéri nezobrazí príslušný elektronický preskripčný záznam, lekárnikovi odporúčame výdaj odmietnuť, nakoľko medzičasom mohol lekár preskripčný záznam stornovať alebo si pacient vybral liek/ zdravotnícku pomôcku /dietetickú potravinuv inej lekárni.

Lekárnik skontroluje vyhľadaný elektronický preskripčný záznam s papierovým predpisom/ poukazom. Musia byť totožné. Ak vznikne nesúlad, nadradený je erecept.

V prípade rozdielu môže lekárnik:

 • kontaktovať predpisujúceho lekára (ak elektronický záznam nie je správny, lekár urobí storno PZ a vytvoriť nový PZ)
 • v prípade pretrvávajúcich pochybností výdaj odmietnuť

Lekárnik odoberie papierový predpis pacientovi, postupuje v zmysle zmluvných podmienok so zdravotnou poisťovňou a výdaj bezodkladne po jeho zrealizovaní potvrdí aj v softvéri. Tým sa na pozadí odošle informácia online do systému ezdravie a do systému zdravotnej poisťovne.

Výdaj pre EÚ poistenca

Výdaj liekov/zdravotníckych pomôcok/dietetických potravín pre EÚ poistencov prebieha na základe elektronického preskripčného záznamu, teda nie je potrebný papierový predpis/poukaz.

EÚ poistenec je osoba, ktorá má bydlisko v SR, pracuje v krajine EÚ a je tam zdravotne poistená, ako aj ich nezaopatrení rodinní príslušníci (preukaz sa vydáva na základe formulára E106EU, E109EU, E120EU, PD S1) alebo má trvalý pobyt v zahraničí (v krajine EÚ) a je zdravotne poistená na Slovensku.

Od 1.5.2010 sa vydáva aj osobám s bydliskom v SR, ktoré poberajú dôchodok z krajín EÚ a sú tam zdravotne poistené a ich nezaopatreným rodinným príslušníkom (na základe formulára E121EU, PD S1).

U EÚ poistencov, ktorí majú iba zaevidovaný preukaz a nárok na potrebnú ZS (teda bydlisko majú mimo SK a poistení sú v krajine EÚ), je potrebné k faktúre za takéhoto EÚ poistenca doložiť aj nárokový doklad - kópiu preukazu poistenca.

Výdaj opakovaného ereceptu/poukazu

Opakovaný erecept/poukaz môže lekár svojmu pacientovi vystaviť na obdobie maximálne 1 rok, pričom určí pravidlá pre výber.

Lieky/liečivá/zdravotnícke pomôcky predpísané na opakovaný recept sa v zozname nevydaných predpisov v lekárni objavia automaticky v čase, keď je výber možný. V danom čase je možné vybrať maximálne 1 predpísanú dávku tak, ako ju lekár pri predpise uviedol. Každý liek/zdravotnícka pomôcka bude dostupná až v čase podľa stanovenej periódy na predpise, ktorú určil predpisujúci lekár.

Odmietnutie výdaja lekárnikom

Lekárnik môže výdaj odmietnuť aj z týchto dôvodov:

 • má pochybnosti o správnom vystavení predpisu/poukazu
 • nájde rozdiel medzi papierovým a elektronickým záznamom
 • pacient má papierový predpis/poukaz s čiarovým kódom, ale softvér k nemu nenašiel elektronický záznam
 • pacient nemá papierový predpis/poukaz a v lekárni z technických príčin nefunguje erecept, softvér alebo internet
 • ustanovenia zákona 362/2011 Z. z. o lieku týkajúce sa odmietnutia výdaja v lekárni ostávajú v platnosti

Oprava alebo zrušenie výdaja

Opravu alebo zmenu údajov o výdaji lekárnik realizuje čo najskôr tak, že pôvodný elektronický dispenzačný záznam v softvéri vystornuje a vytvorí nový elektronický dispenzačný záznam so správnymi údajmi. Oprava sa robí len stornovaním pôvodného dispenzačného záznamu a nahratím nového, správne zadaného dispenzačného záznamu. Storno elektronického dispenzačného záznamu je možné vykonať do posledného dňa v príslušnom kalendárnom mesiaci, kedy bol pôvodný záznam vytvorený. V prípade, že záznam bol predmetom zúčtovania a bol vo fakturácii odmietnutý v predošlom období, je možné takýto záznam stornovať a vytvoriť nový elektronický dispenzačný záznam so správnymi údajmi, kedy bude predmetom fakturácie za obdobie, v ktorom bol opätovne vytvorený.

Blokovanie a odblokovanie ereceptu/poukazu

Blokovanie elektronického záznamu slúži na účely objednania lieku/zdravotníckej pomôcky/dietetickej potraviny, ktoré lekáreň/výdajňa nemá aktuálne k dispozícii. Počas blokovania nie je preskripčný záznam viditeľný pre iné lekárne, správa sa akoby nebol platný.

Odblokovať preskripčný záznam môže len tá lekáreň, ktorá ho zablokovala.

Lekáreň/výdajňa postupuje nasledovne:

 • v softvéri potvrdí blokovanie predpisu lieku/zdravotníckej pomôcky/dietetickej potraviny, čím zablokuje jeho zobrazenie, a teda aj výdaj v inej lekárni/výdajni (blokuje sa na celú platnosť predpisu podľa platnej legislatívy)
 • ak pacient predložil aj papierový recept/poukaz, lekáreň/výdajňa mu ho odoberie
 • lekáreň/výdajňa sa dohodne s pacientom na termíne výdaja
 • lekáreň/výdajňa, ktorá predpis zablokovala, pri výdaji vytvára štandardný dispenzačný záznam, čím sa predpis automaticky odblokuje - nie je teda potrebné najprv preskripčný záznam odblokovať a potom vytvoriť dispenzačný záznam
 • pre blokovaný predpis nie je možné vykonať výpis
 • pokiaľ lekáreň/výdajňa nevie požadovaný liek/zdravotnícku pomôcku/dietetickú potravinu v čase blokovania zabezpečiť alebo objednať, predpis odblokuje, čím pacientovi umožní vybrať si predpísaný liek/zdravotnícku pomôcku/dietetickú potravinu v inej lekárni/výdajni, o čom pacienta informuje a vráti mu papierový recept/poukaz, ak mu ho odobrala

Výpis receptu na liek/dietetickú potravinu

Ak lekáreň nevydá celý predpísaný počet balení lieku/dietetickej potraviny, v softvéri zhotoví výpis z receptu, ktorý je s novým čiarovým kódom a s údajom o zostávajúcom počte nevydaných balení.

Elektronická opiátová kniha (EOK)

V prechodnom období, t. j. do 31.12.2021 je možné začať viesť elektronickú opiátovú knihu paralelne s papierovou. Elektronickú knihu softvér vytvára automaticky na základe dispenzačných záznamov. Služby EOK sú dostupné vo verzii erecept v5.

Zmena zdravotnej poisťovne

Predpis/výdaj

Ak pacient zmení zdravotnú poisťovňu a predpis má vytvorený ako poistenec pôvodnej zdravotnej poisťovne, ale pri výdaji je už poistencom novej zdravotnej poisťovne, tak z pohľadu lekárne sa nič nemení a postupuje sa štandardne.

V prípade, že pacient má predpísaný opakovaný recept, NZIS prenesie túto informáciu do novej zdravotnej poisťovne pacienta a lekárnik pri výdaji použije metódu „vyhľadaj preskripčný záznam".

V prípade, že ide o preskripciu viazanú na schvaľovanie zdravotnou poisťovňou, potom je potrebné, aby lekár požiadal o schválenie lieku/zdravotníckej pomôcky/dietetickej potraviny novú zdravotnú poisťovňu pacienta.

Storno

Ak pacient zmení zdravotnú poisťovňu, stornovanie predpisu robí lekár voči pôvodnej zdravotnej poisťovni. Ak bol medzičasom zrealizovaný výdaj, storno nebude možné zapísať.

Zneplatnenie opakovaného receptu

Pri zneplatnení opakovaného receptu sa údaj zapisuje do Elektronickej zdravotnej knižky občana, kde bude dostupný pre novú zdravotnú poisťovňu.