Ak s dlhom nesúhlasíte, máte tiež právo namietať zaradenie do zoznamu dlžníkov. A to prostredníctvom svojej Elektronickej pobočky, alebo písomne na našu adresu DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s., Cintorínska 5, 949 01 Nitra. Naša zdravotná poisťovňa preverí opodstatnenosť Vašich námietok a o výsledku Vás informuje. Ak je na to dôvod, zo zoznamu dlžníkov vás vyradí.

V opačnom prípade sa nevyhnete nútenému vymáhaniu dlhu, čo môže viesť k zbytočnému zvýšeniu vašich nákladov.

Vymáhanie môže mať rôznu formu:

  • zaslanie upomienky s výzvou na úhradu dlhu ešte bez ďalších poplatkov,
  • uplatnenie dlžnej sumy výkazom nedoplatkov s uplatnením poplatku 10,00 € za vydanie výkazu nedoplatkov,
  • predexekučná výzva na úhradu pohľadávky z právoplatného a vykonateľného výkazu,
  • postúpenie pohľadávky na vymoženie exekúciou, ktorá Vám výrazne zvýši náklady o trovy exekúcie, ktoré napokon zaplatíte.

Dlhom neutečiete

Zaplateniu dlhu sa nevyhnete tým, že si od nás nepreberiete poštovú zásielku s výkazom nedoplatkov. Podľa zákona o zdravotnom poistení aj vrátená poštová zásielka sa považuje za doručenú, hoci ste si ju neprevzali.