Zdravotnícke pomôcky

Podobne ako pri liekoch, aj pri zdravotníckych pomôckach sa môžete stretnúť s takými, za ktoré musíte doplácať i s takými, ktoré sú bez doplatku. O tom, či budete za pomôcku niečo platiť, vás musí informovať lekár hneď pri jej predpise.

Doplatky za vydané zdravotnícke pomôcky vrátime:

 • držiteľom preukazov ZŤP, ZŤPS
 • invalidným a starobným dôchodcom,
 • deťom do 6 rokov veku.
 • EU poistencom.

Ak patríte do niektorej z vyššie uvedených kategórií, vrátime vám doplatky za pomôcky cez limit spoluúčasti.

Čo je limit spoluúčasti?

Limit spoluúčasti je suma, ktorou sa pacient spolupodieľa na úhrade lieku. Je to ochranná hranica, ktorá má zabezpečiť, aby vybraní pacienti neplatili za lieky priveľa.

Doteraz platilo, že ak suma všetkých doplatkov pacienta za lieky prekročila v kalendárnom štvrťroku túto hranicu (limit spoluúčasti), zdravotná poisťovňa mu uhradila čiastku, o ktorú limit spoluúčasti prekročil.

Po novom je limit spoluúčasti odpočítaný už priamo pri výbere v lekárni alebo výdajni zdravotníckych pomôcok a pacienti hneď na mieste platiť menej.

Do limitu spoluúčasti sa nezapočítavajú všetky zdravotnícke pomôcky, ktoré sa dajú kúpiť v lekárni alebo vo výdajni zdravotníckych potrieb, ale len tie, ktoré:

 • sú na lekársky predpis alebo lekársky poukaz (nepatria sem teda tie, ktoré si pacient sám kúpi v lekárni)
 • sú najlacnejšie na dané ochorenie

To znamená, že ak vám lekár predpíše a vy si vyberiete zdravotnícku pomôcku, ktorá má lacnejšiu alternatívu, do vášho limitu spoluúčasti sa započíta cena tej najlacnejšej a nie cena tej, ktorú ste si v skutočnosti v lekárni alebo výdajni vybrali. Volá sa to prepočítaný doplatok.

Kto má od nárok na odpustenie doplatkov priamo pri výdaji zdravotníckych pomôcok

 • časť dôchodcov a ZŤP/ZŤPS (na ktorých sa do 31.12.2021 vzťahoval limit spoluúčasti 12 eur, resp. 30 eur)
 • ak splnia aj dodatočnú podmienku o výške ich celkového príjmu
 • a budú k 1. dňu daného štvrťroka zaradení do zoznamu poistencov s nárokom na okamžité uplatnenie limitu spoluúčasti pri výdaji v lekárni alebo výdajni zdravotníckych pomôcok
 • deti do 6 rokov
 • EU poistenci do 6 rokov

Ak celkový príjem poistenca za predošlý štvrťrok nepresiahne 180 % priemernej mesačnej mzdy (v roku 2024 je to 2 347,20 €) a súčasne výška dôchodkov za predošlý štvrťrok nie je viac ako 60 % z priemernej mesačnej mzdy (v roku 2022 je táto hranica 782,40 €), má poistenec nárok na odpustenie doplatkov.

Do akej kategórie bude poistenec patriť, sa vypočíta k prvému dňu štvrťroka. To znamená, že ak spadá v prvý deň štvrťroka medzi tých poistencov, ktorým sa doplatky odpustia priamo v lekárni alebo výdajni, bude do tejto kategórie patriť celý štvrťrok.

Poistenec v lekárni alebo výdajni nepotrebuje predkladať žiadne potvrdenie o výške svojho príjmu, lekáreň aj výdajňa už túto informáciu budú mať od zdravotnej poisťovne v systéme.

Napríklad:

 • ak lekár predpíše vložky do topánok XY s doplatkom 7 eur, ale zároveň v danej skupine vložiek do topánok majú najlacnejšie z nich doplatok 2 eurá, tak poitenec doplatí za tie XY, ktoré si vybral, nie 7, ale 5 eur (7-2=5)
 • ak by existovali k predpísaným vložkám podobné bez doplatku, tak poistenec by za predpísané vložky XY doplácal stále pôvodných 7 eur (7-0=7)
 • ale ak by predpísané vložky XY nemali lacnejšiu alternatívu, v tom prípade by poistenec nedoplácal nič (7-7=0)

Poistenec bude mať teda na výber, či sa rozhodne pre predpísanú pomôcku s vyšším doplatkom alebo si radšej vyberie náhradnú pomôcku bez doplatku, prípadne s nižším doplatkom.

EU poistenci

Od 1.1.2024 môže limit spoluúčasti využiť aj poistenec EÚ,  EU poistenci-deti do 6 rokov sú automaticky zaradené  do zoznamu poistencov s nárokom na odpustenie prepočítaných doplatkov v lekárni/výdajni zdravotníckych pomôcok.

Do akej kategórie bude EU poistenec zaradený, záleží od vydokladovania prijmu, dôchodku alebo ZŤP, inak bude automaticky zaradený do kategórie „D“- dôchodci s limitom 30€ . Výúčtovanie limitu spoluúčasti sa vypočíta k prvému dňu štvrťroka. Ak suma všetkých prepočítaných doplatkov EU poistenca za lieky prekročila v kalendárnom štvrťroku hranicu 30€ (limit spoluúčasti), zdravotná poisťovňa mu uhradí čiastku, o ktorú limit spoluúčasti prekročil a sumu im poukáže na bankový účet alebo poštovou poukážkou.