Poistenec štátu

 

Starostlivosť o dieťa do 6 rokov

Poistencom štátu môžete byť aj v prípade, ak sa staráte o dieťa do 6 rokov, ktoré umiestnite najviac na 4 hodiny denne do jaslí alebo materskej školy.

Čo nám treba oznámiť?

  • meno, priezvisko a rodné číslo dieťaťa
  • priložte kópiu rodného listu dieťaťa.

Ako nám treba oznámiť zmeny?

Informujte nás o týchto zmenách na tlačive Oznámenie poistenca/platiteľa poistného. K vyplnenému oznámeniu priložte požadované doklady.

Cez elektronickú pobočku
Napísať cez elektronickú pobočku

Vybavte všetko rýchlo a jednoducho.

Elektronická pobočka

Klient zariadenia sociálnych služieb

Dajte nám vedieť, ak sa stanete celoročne klientom zariadenia sociálnych služieb alebo klientom zariadenia, ktoré vám poskytuje starostlivosť na základe rozhodnutia súdu.

Čo nám treba oznámiť?

  • identifikačné údaje zariadenia, v ktorom ste umiestnený (názov, sídlo, identifikačné číslo)
  • priložte kópiu rozhodnutia súdu alebo zmluvy o poskytovaní sociálnej služby

Ako nám treba oznámiť zmeny?

Informujte nás o týchto zmenách na tlačive Oznámenie poistenca/platiteľa poistného. K vyplnenému oznámeniu priložte požadované doklady.

Cez elektronickú pobočku
Napísať cez elektronickú pobočku

Vybavte všetko rýchlo a jednoducho.

Elektronická pobočka

Manžel/-ka zamestnanca v zahraničí

Poistencom štátu je aj manželka alebo manžel zamestnanca,ktorý vykonáva štátnu službu alebo práce vo verejnom záujme v zahraničí. Status poistenca štátu je potrebné oznámiť zdravotnej poisťovni.

Čo nám treba oznámiť?

  • uveďte meno, priezvisko a rodné číslo manžela/manželky
  • priložte kópiu sobášneho listu a potvrdenie zamestnávateľa o vykonávaní štátnej služby v cudzine alebo prác vo verejnom záujme v zahraničí zamestnanca (vášho manžela/manželky).

Ako nám treba oznámiť zmeny?

Informujte nás o týchto zmenách na tlačive Oznámenie poistenca/platiteľa poistného. K vyplnenému oznámeniu priložte požadované doklady.

Cez elektronickú pobočku
Napísať cez elektronickú pobočku

Vybavte všetko rýchlo a jednoducho.

Elektronická pobočka

Opatrovanie

Poistencom štátu ste aj v prípade, ak opatrujete osobu s ťažkým zdravotným postihnutím alebo blízku osobu staršiu ako 80 rokov. Aj túto skutočnosť treba oznámiť zdravotnej poisťovni.

Čo nám treba oznámiť?

  • meno, priezvisko a rodné číslo fyzickej alebo blízkej opatrovanej osoby
  • priložte kópiu rozhodnutia príslušného orgánu alebo posudku alebo kópiu rodného listu osoby staršej ako 80 rokov.

Ako nám treba oznámiť zmeny?

Informujte nás o týchto zmenách na tlačive Oznámenie poistenca/platiteľa poistného. K vyplnenému oznámeniu priložte požadované doklady.

Cez elektronickú pobočku
Napísať cez elektronickú pobočku

Vybavte všetko rýchlo a jednoducho.

Elektronická pobočka

Pracovník cirkvi a charity

Poistencami štátu sú aj pracovníci cirkevných, rehoľných a charitatívnych spoločenstiev. O práci pre tieto organizácie treba informovať zdravotnú poisťovňu.

Čo nám treba oznámiť?

  • uveďte identifikačné údaje spoločenstva (názov, sídlo a identifikačné číslo)
  • priložte kópiu pracovnej zmluvy alebo dohody s týmto spoločenstvom.

Ako nám treba oznámiť zmeny?

Informujte nás o týchto zmenách na tlačive Oznámenie poistenca/platiteľa poistného. K vyplnenému oznámeniu priložte požadované doklady.

Cez elektronickú pobočku
Napísať cez elektronickú pobočku

Vybavte všetko rýchlo a jednoducho.

Elektronická pobočka