Dodatková kapitácia - extra peniaze

Všeobecný lekár a gynekológ dostávajú od nás platbu každý mesiac za každého nášho poistenca, ktorého majú v evidencii. Výška tejto platby, odborne nazvanej kapitácia, závisí od veku pacientov. Najvyššia je u malých detí a starých ľudí, keďže tí potrebujú najintenzívnejšiu starostlivosť.

V kapitácii sú zohľadnené všetky náklady, ktoré s poskytnutím starostlivosti máte. Nad jej rámec uhrádzame niektoré vyšetrenia, predovšetkým prevenciu.

Okrem kapitácie a platieb nad jej rámec máte ako náš zmluvný lekár možnosť získať aj dodatkovú kapitáciu. Výška vyplatenej dodatkovej kapitácie závisí od plnenia týchto kritérií:

 • subjektívna spokojnosť pacientov
 • prístrojové vybavenie ambulancie
 • bezpečná medikácia
 • náklady na pacienta
 • preventívne prehliadky a starostlivosť o pacienta
 • používanie služieb eRecept, eZúčtovanie, NávrhyOnline a eLab

Tieto parametre vznikli po dohode so zástupcami lekárov. Sú nastavené tak, aby vás motivovali liečiť kvalitne a účelne. Ich plnenie sa vyhodnocuje každý polrok. S vyhodnotením vám nevzniká žiadna byrokratická ani iná záťaž. Výsledky od nás dostávate elektronicky alebo poštou.

Špecialisti bez limitov

Lekári špecialisti môžu pracovať a fakturovať bez limitov, podmienkou je plnenie vopred stanovených kritérií. Špecialisti sú platení za každé zrealizované vyšetrenie.

S lekármi máme v zmluvách dohodnutý základný zmluvný rozsah. Všetko, čo urobia nad tento rozsah, im zaplatíme. V akej výške, záleží od toho, ako lekári plnia tieto parametre kvality, efektívnosti a inovácií:

 • subjektívna spokojnosť pacientov
 • bezpečná medikácia
 • počet návštev pacienta u špecialistu
 • náklady na pacienta
 • používanie služieb eRecept, eZúčtovanie, NávrhyOnline a eLab

Ak plníte tieto parametre na 100 %, zaplatíme vám všetky zrealizované výkony v plnej cene.

Tieto kritériá vznikli po dohode so zástupcami lekárov. Sú nastavené tak, aby vás motivovali liečiť kvalitne a účelne. Ich plnenie sa vyhodnocuje každý polrok. Vám s vyhodnotením nevzniká žiadna byrokratická ani iná záťaž. Výsledky dostávate elektronicky alebo poštou.

Každé oddelenie má inú cenu (platobný mechanizmus bez DRG)

Nemocnice pri lôžkovej zdravotnej starostlivosti nelimitujeme, preplácame im všetky vykonané a navzájom odsúhlasené zákroky. Môžu tak plynulo manažovať akútnych aj plánovaných pacientov.

Nemocnice dostávajú peniaze za každú ukončenú hospitalizáciu. S každým oddelením každej nemocnice dohadujeme inú výšku platby. Zohľadňujeme, akú úroveň oddelenie dosahuje v porovnaní s inými v danej špecializácii, aké náročné diagnózy lieči, aká je spokojnosť pacientov, ako efektívne a účelne lieči. Čím lepšie výsledky v týchto parametroch, o to lepšia cena.

Môže sa stať, že počas hospitalizácie pacient potrebuje drahé lieky alebo zdravotnícke pomôcky. Vtedy ide o mimoriadne finančne náročnú liečbu, ktorú nemocnici platíme nad rámec paušálu. Podmienkou je súhlas našich revíznych lekárov a dodržanie postupu podľa zmluvy.

Nemocnice s platobným mechanizmom DRG

Rok 2017 je pre Dôveru a nemocnice rokom zavádzania DRG. Hlavným očakávaním od využitia klasifikačného systému pri uhrádzaní zdravotnej starostlivosti je dosiahnutie úhrady jednotlivého hospitalizačného prípadu po zohľadnení jeho náročnosti.

V súčasnom začiatočnom štádiu zavádzania DRG do prostredia slovenského zdravotníctva hovoríme pri úhradách za zdravotnú starostlivosť o tzv. cenovej neutralite. Znamená to, že zavedenie DRG ako úhradového mechanizmu nemá mať pri nezmenenom objeme poskytnutej starostlivosti negatívny dopad na rozpočet nemocnice ani na rozpočet zdravotnej poisťovne.

Zároveň sa počas prvého obdobia zavádzania slovenský DRG systém nastavuje. Kým sa k jednotlivým výkonom a DRG skupinám nadefinujú zodpovedajúce pripočítateľné položky, prepočet úhrady, ktorý sa v literatúre uvádza ako efektívna relatívna váha*, hospitalizačný paušál nezodpovedá reálnym rozdielom v nákladovosti jednotlivých prípadov. Preto Dôvera pri výpočte Celkovej úhrady pre nemocnice nepoužíva prepočet cez základnú sadzbu.

Zubné lekárstvo

Zubní lekári môžu pracovať a fakturovať bez limitov. Podmienkou je udržanie priemerných nákladov na ošetreného poistenca počas predchádzajúceho obdobia.

Jednodňová ambulantná starostlivosť

Väčšinu pracovísk jednodňovej ambulantnej starostlivosti nelimitujeme. Preplácame im všetky vykonané a navzájom odsúhlasené zákroky. Môžu tak plynulo manažovať plánovaných pacientov.

Ostatní poskytovatelia

Ostatné typy poskytovateľov odmeňujeme najčastejšie podľa počtu výkonov (dialýzy), pacientov (kúpele), kilometrov (dopravná služba), podľa vopred dohodnutého rozsahu zdravotnej starostlivosti (SVaLZ, stacionáre) alebo dostávajú mesačný paušál (záchranky).