Ďalšie prípady oznamovacích povinností

Oznamovacie povinnosti majú poistenci vždy v piatich konkrétnych situáciách. Ide o prípady, o ktorých nevedú štátne inštitúcie centrálnu evidenciu.

1. Ak vám poskytujú starostlivosť v zariadení sociálnych služieb alebo v zariadení na základe rozhodnutia súdu

  • uveďte identifikačné údaje zariadenia, v ktorom ste umiestnený (názov, sídlo, identifikačné číslo)
  • priložte kópiu rozhodnutia súdu alebo zmluvy o poskytovaní služieb.

2. Ak sa staráte o dieťa do šiestich rokov (poistencom štátu ste aj vtedy, ak dieťa umiestnite do jaslí alebo do materskej školy - najviac na štyri hodiny denne)

  • uveďte meno, priezvisko a rodné číslo dieťaťa
  • priložte kópiu rodného listu dieťaťa.

3. Ak opatrujete osobu s ťažkým zdravotným postihnutím alebo opatrujete blízku osobu staršiu ako 80 rokov

  • uveďte meno, priezvisko a rodné číslo fyzickej alebo blízkej opatrovanej osoby
  • priložte kópiu rozhodnutia príslušného orgánu alebo posudku alebo kópiu rodného listu osoby staršej ako 80 rokov.

4. Ak ste manželkou/manželom zamestnanca, ktorý vykonáva štátnu službu v cudzine alebo vykonáva práce vo verejnom záujme v zahraničí

  • uveďte meno, priezvisko a rodné číslo manžela/manželky
  • priložte kópiu sobášneho listu a potvrdenie zamestnávateľa o vykonávaní štátnej služby v cudzine alebo prác vo verejnom záujme v zahraničí zamestnanca (vášho manžela/manželky).

5. Ak pracujete pre cirkevné, rehoľné a charitatívne spoločenstvo

  • uveďte identifikačné údaje spoločenstva (názov, sídlo a identifikačné číslo)
  • priložte kópiu pracovnej zmluvy alebo dohody s týmto spoločenstvom.

Ako nám to oznámiť?

Informujte nás o týchto zmenách na tlačive Oznámenie poistenca/platiteľa poistného. K vyplnenému oznámeniu priložte požadované doklady.