Poistenie pri odchode do zahraničia

Poistenci s trvalým pobytom na Slovensku, ktorí sú poistení v zahraničí alebo odchádzajú do krajín mimo EÚ na dlhodobý pobyt (6 a viac mesiacov), nemusia na Slovensku platiť verejné zdravotné poistenie

Musia to však svojej slovenskej zdravotnej poisťovni oznámiť a preukázať do 8 kalendárnych dní odo dňa vzniku poistenia v zahraničí.

Dlhodobý pobyt mimo EÚ

 Poistenci s trvalým pobytom na Slovensku, ktorí odchádzajú do krajín mimo EÚ na dlhodobý pobyt (6 a viac mesiacov), nemusia na Slovensku platiť verejné zdravotné poistenie. Musia to však svojej slovenskej zdravotnej poisťovni oznámiť a preukázať do 8 kalendárnych dní odo dňa vzniku poistenia v zahraničí.

Čo nám treba doručiť

 1. Vyplňte Čestné vyhlásenie k verejnému zdravotnému poisteniu .
 2. Zaškrtnite políčko Zánik verejného zdravotného poistenia. Tlačivo nezabudnite podpísať.
 3. Priložte dokumenty týkajúce sa dôvodu Vášho pobytu (napríklad doklad o jazykovom pobyte, víza a letenky, doklad o zabezpečení ubytovania a pod.).

Ako doručiť dokumenty

mailom na [email protected]

cez kontaktný formulár

osobne do ktorejkoľvek pobočky Dôvery

poštou na adresu DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s., Cintorínska 5, 949 01 Nitra

Štúdium v zahraničí

Poistenci s trvalým pobytom na Slovensku, ktorí študujú (maximálne do dovŕšenia 30 rokov veku) a tí ktorí, sú poistení v zahraničí, nemusia na Slovensku platiť verejné zdravotné poistenie. Musia to však svojej slovenskej zdravotnej poisťovni oznámiť a preukázať do 8 kalendárnych dní odo dňa vzniku poistenia v zahraničí .

Čo nám treba doručiť

Ak študujete v krajine EÚ, EHP a Švajčiarska, väčšinou zostávate poistený v krajine, v ktorej sú poistení vaši rodičia. 

Ak vám však v krajine štúdia vzniklo verejné zdravotné poistenie (najčastejšie po registrácii pobytu alebo pri práci popri štúdiu), doručte nám:

 • doklad o štúdiu na zahraničnej strednej alebo vysokej škole,
 • a kópiu preukazu poistenca zo zahraničnej poisťovne.

Ak študujete v krajine mimo EÚ, doručte nám:

 • doklad o štúdiu na zahraničnej strednej alebo vysokej škole,
 • doklad z Ministerstva školstva SR o tom, že je vaša škola akreditovaná.

Ako doručiť dokumenty

mailom na [email protected]

cez kontaktný formulár

osobne do ktorejkoľvek pobočky Dôvery

poštou na adresu DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s., Cintorínska 5, 949 01 Nitra

Práca a podnikanie v zahraničí

Poistenci s trvalým pobytom na Slovensku, ktorí odchádzajú pracovať alebo podnikať do zahraničia a sú v zahraničí poistení, nemusia na Slovensku platiť verejné zdravotné poistenie. Musia to však svojej slovenskej zdravotnej poisťovni oznámiť a preukázať do 8 kalendárnych dní odo dňa vzniku poistenia v zahraničí .

Čo nám treba doručiť

 1. Vyplňte Čestné vyhlásenie k verejnému zdravotnému poisteniu .
 2. Zaškrtnite políčko Zánik verejného zdravotného poistenia. Tlačivo nezabudnite podpísať.
 3. Priložte potrebné dokumenty:

Ak pracujete alebo podnikáte v EÚ , priložte:

 • pracovnú zmluvu alebo živnostenský list,
 • kópiu preukazu poistenca zo zahraničnej poisťovne, ktorý obsahuje kód zdravotnej poisťovne a štát, ktorý preukaz vydal.

Ak pracujete alebo podnikáte mimo EÚ , priložte:

 • pracovnú zmluvu alebo živnostenský list,
 • doklad o poistení.

Ako doručiť dokumenty

mailom na [email protected]

cez kontaktný formulár

osobne do ktorejkoľvek pobočky Dôvery

poštou na adresu DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s., Cintorínska 5, 949 01 Nitra