Práva a povinnosti poistencov

Každý poistenec má nielen práva, ale aj povinnosti. Nezabúdajte najmä na oznamovaciu povinnosť. To znamená, že zmenu dôležitých údajov alebo životných situácií nám treba oznámiť do ôsmich dní.

Poistenec má právo na:

 • slobodný výber zdravotnej poisťovne,
 • slobodný výber lekára,
 • zmenu zdravotnej poisťovne vždy k 1. januáru (vyplniť prihlášku online môžete tu),
 • úhradu zdravotnej starostlivosti v rozsahu a za podmienok ustanovených zákonom,
 • informáciu, s ktorými poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti máme ako poisťovňa zmluvu,
 • poskytnutie neodkladnej zdravotnej starostlivosti aj vtedy, ak s lekárom či zdravotníckym zariadením nemáme uzatvorenú zmluvu,
 • vrátenie preplatku z ročného zúčtovania poistného,
 • podieľanie sa na kontrole poskytnutej zdravotnej starostlivosti,
 • domáhanie sa ochrany práv a právom chránených záujmov vyplývajúcich z verejného zdravotného poistenia v konaní pred Úradom pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou .

Poistenec je povinný:

 • keď sa stane samoplatiteľom, túto skutočnosť oznámiť zdravotnej poisťovni do ôsmeho dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca, odkedy táto zmena nastala,
 • oznámiť zdravotnej poisťovni začiatok a koniec inej samostatnej zárobkovej činnosti (ak má príjmy z podnikania na základe iného ako živnostenského oprávnenia),
 • uhradiť zdravotnej poisťovni zdravotnú starostlivosť, ak ju dostal preukázateľne v dôsledku porušenia liečebného režimu alebo užitia návykovej látky,
 • zaplatiť dlžné poistné,
 • preukazovať sa u lekára preukazom poistenca, prípadne občianskym preukazom alebo iným dokladom totožnosti s elektronickým čipom,
 • oznámiť najneskôr do ôsmich dní zánik zdravotného poistenia na Slovensku (ak odchádza pracovať do cudziny a bude tam aj zdravotne poistený alebo ak sa bude viac ako šesť mesiacov zdržiavať v cudzine a poistil si liečebné náklady na pobyt v cudzine),
 • po návrate z cudziny oznámiť vznik poistenia a prihlásiť sa v slovenskej zdravotnej poisťovni tiež do ôsmich dní,
 • oznámiť zamestnávateľovi zmenu zdravotnej poisťovne, ak k 1. januáru využili svoje právo na výber zdravotnej poisťovne,
 • oznámiť zamestnávateľovi a zdravotnej poisťovni, že je osobou so zdravotným postihnutím (postihnutie podľa lekárskeho posudku 41 percent a viac oproti zdravej osobe), a teda má nárok na zníženú percentuálnu sadzbu pre výpočet poistného z vašich príjmov,
 • na oznámenie zmien voči zdravotnej poisťovni použiť tlačivo „Oznámenie poistenca/platiteľa poistného“, ktoré je si môžete stiahnuť tu.

Stávate sa poistencom štátu?

To, že ste študentom, doktorandom, dôchodcom, uchádzačom o zamestnanie, poberateľom dávky v hmotnej núdzi, poberateľom nemocenského, materského alebo ošetrovného, a pod., nám oznamujú štátne inštitúcie (Sociálna poisťovňa, Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Ministerstvo školstva SR, a pod.). Preto nám tieto skutočnosti nemusíte oznamovať.

Do ôsmich dní nám ale musíte oznámiť, že ste:

 • fyzickou osobou, ktorej sa poskytuje starostlivosť v zariadení na základe rozhodnutia súdu, alebo v zariadení sociálnych služieb celoročne,
 • fyzickou osobou, ktorá sa osobne celodenne a riadne stará o dieťa vo veku do šiestich rokov. Podmienka osobnej celodennej a riadnej starostlivosti je splnená aj vtedy, ak dieťa navštevuje jasle, materskú školu alebo iné obdobné zariadenie najviac štyri hodiny denne alebo dieťa navštevuje liečebno - rehabilitačné zariadenie alebo je zo zdravotných dôvodov v ústavnej starostlivosti najviac tri po sebe idúce mesiace,
 • fyzickou osobou, ktorá opatruje fyzickú osobu s ťažkým zdravotným postihnutím podľa posudku vydaného podľa osobitného predpisu, alebo opatruje blízku osobu, ktorá je staršia ako 80 rokov a nie je umiestnená v zariadení sociálnych služieb alebo v zdravotníckom zariadení,
 • ste manželkou alebo manželom zamestnanca, ktorý vykonáva štátnu službu v cudzine, alebo zamestnanca, ktorý podľa pracovnej zmluvy vykonáva práce vo verejnom záujme v zahraničí,
 • fyzickou osobou, ktorá vykonáva pracovnú činnosť pre cirkevné, rehoľné a charitatívne spoločenstvo,

V týchto piatich prípadoch štátne inštitúcie nevedú centrálnu evidenciu, preto je oznamovacia povinnosť na poistencovi.

Informujte nás o týchto zmenách na tlačive "Oznámenie poistenca/platiteľa poistného", ako vám vyhovuje:

Možné sankcie

Sankcie za nesplnenie si povinností nedávame my, ale Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou . Pokutu do výšky 165 €  vám môže uložiť za to, že ste:

 • nám neuhradili zdravotnú starostlivosť, ak sa vám poskytla preukázateľne v dôsledku porušenia liečebného režimu alebo užitia návykovej látky,
 • nedoplatili dlžné poistné,
 • podali prihlášku vo viac ako v jednej zdravotnej poisťovni.

Pokutu až 331 € môže dostať ten, kto si nesplnil:

 • povinnosť podať prihlášku na verejné zdravotné poistenie v zdravotnej poisťovni do ôsmich dní odo dňa vzniku skutočnosti zakladajúcej vznik verejného zdravotného poistenia,
 • oznamovacie povinnosti.

Kto nemá oznamovaciu povinnosť

Oznamovaciu povinnosť voči zdravotnej poisťovni nemáte, ak ste:

 • nezaopatreným dieťaťom alebo študento,
 • poberateľom dôchodku,
 • poberateľom rodičovského príspevku,
 • osobou v dôchodkovom veku bez nároku na dôchodok,
 • invalidnou osobou bez nároku na invalidný dôchodok,,
 • osobou obvinenou alebo osobou vo výkone trestu odňatia slobody
 • študentom z iného členského štátu,
 • osobou poberajúcou peňažný príspevok za opatrovanie,
 • osobou poberajúcou nemocenské, ošetrovné alebo materské alebo osobou, ktorej už zanikol nárok na uvedené dávky ale stav stále trvá,
 • osobou poberajúcou dávku v hmotnej núdzi,
 • evidovaným uchádzačom o zamestnanie,
 • cudzincom zaisteným na území Slovenskej republiky,
 • azylantom,
 • osobou nemocensky zabezpečenou podľa zákona o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov,
 • doktorandom v dennej forme štúdia,
 • osobou vykonávajúcou osobnú asistenciu osobe s ťažkým zdravotným postihnutím.

O tom, či patríte do niektorej z vyššie uvedených kategórií nás informujú príslušné úrady. Konkrétne:

 • Sociálna poisťovňa
 • Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
 • Ministerstvo školstva Slovenskej republiky
 • Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
 • Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
 • Zbor väzenskej a justičnej stráže

Upozornenie:

Aj keď poistenci nemajú povinnosť nám nahlásiť, či patria do niektorej z uvedených kategórií, sme oprávnení vyžiadať si od nich pre overenie potrebné dokumenty a poistenci sú povinní nám poskytnúť súčinnosť.