Kto musí byť poistený

Zdravotne poistený musí byť bez výnimky každý s trvalým pobytom na Slovensku. Môžu nastať situácie, keď sa musíte poistiť inde ako na Slovensku.

Vznik zdravotného poistenia

Zdravotne poistený je každý od narodenia. Bábätko je počas prvých 60 dní automaticky poistené v zdravotnej poisťovni matky. Do 60 dní od narodenia mu môžete vybrať aj inú zdravotnú poisťovňu. 

Ak  chcete prihlásiť bábätko do Dôvery, informácie nájdete tu.

Poistencom sa okrem toho stanete aj vtedy, ak máte rvalý pobyt   na území Slovenskej republiky a:

 • zaniklo vám zdravotné poistenie v štáte, kde ste boli doteraz zamestnaný,
 • ukončili ste živnosť a zdravotné poistenie v inom členskom štáte Európskej únie,
 • zaniklo vám zdravotné poistenie počas pobytu v cudzine, kde ste boli vyslaný služobne na obdobie dlhšie ako šesť kalendárnych mesiacov. Zároveň ste boli poistený na základe dohody so zamestnávateľom,
 • vaša žiadosť o dôchodok z iného členského štátu Európskej únie bola zamietnutá,
 • už nepoberáte dôchodok z iného členského štátu Európskej únie, a preto tam už nie ste zdravotne poistený,
 • vrátili ste sa z cudziny, kde ste boli viac ako šesť kalendárnych mesiacov (po sebe plynúcich) a zaniklo vám tam vaše zdravotné poistenie.

Poistencom ste aj vtedy, ak   nemáte trvalý pobyt na území Slovenskej republiky. Vzniká vám dňom:

 • nástupu do zamestnania u zamestnávateľa, ktorý má sídlo na území Slovenskej republiky,
 • vzniku oprávnenia na vykonávanie samostatnej zárobkovej činnosti na Slovensku,
 • podania žiadosti o dôchodok v Slovenskej republike, 
 • poberania dôchodku v Slovenskej republike, 
 • udelenia azylu, 
 • začiatku školského roka, ak medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná, neustanovuje inak (ak ide o zahraničného študenta, ktorý študuje na škole v SR),
 • umiestnenia maloletého cudzinca v zariadení sociálnych služieb na základe rozhodnutia súdu,
 • vydania rozhodnutia o zaistení cudzinca na území Slovenskej republiky, 
 • prevzatia do väzby alebo dňom nástupu do výkonu odňatia slobody na Slovensku

Zánik zdravotného poistenia

Ak máte trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, zaniká vám deň pred tým, ako vám:

 • zanikne trvalý pobyt na území Slovenskej republiky,
 • vznikne zdravotné poistenie na území štátu, v ktorom vykonávate činnosť   zamestnanca,
 • vznikne zdravotné poistenie počas pobytu v cudzine, ak ste služobne vyslaný   na plnenie úloh v cudzine na čas dlhší ako šesť po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov,
 • vznikne oprávnenie na vykonávanie samostatnej zárobkovej činnosti v zahraničí,
 • vznikne zdravotné poistenie na území iného členského štátu Európskej únie z titulu podania žiadosti o dôchodok,
 • vznikne zdravotné poistenie na území iného členského štátu Európskej únie z titulu   poberania dôchodku,
 • vznikne zdravotné poistenie v cudzine, ak sa tam zdržiavate dlhodobo (za dlhodobý pobyt sa považuje pobyt dlhší ako šesť po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov).

Ak nemáte trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, verejné zdravotné poistenie vám zaniká aj dňom:

 • ukončenia   pracovného pomeru u zamestnávateľa, ktorý má sídlo na území Slovenskej republiky,
 • zániku zdravotného poistenia počas pobytu v cudzine, ak ste boli služobne vyslaný na plnenie úloh v cudzine na čas dlhší ako šesť po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov, a ste zdravotne poistený počas takého pobytu v cudzine na základe dohody so zamestnávateľom,
 • zániku oprávnenia na vykonávanie samostatnej zárobkovej činnosti na Slovensku,
 • zamietnutia žiadosti o dôchodok v Slovenskej republike,
 • ukončenia poberania dôchodku v Slovenskej republike,
 • zániku azylu,
 • ukončenia štúdia   na škole v Slovenskej republike, ak medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná, neustanovuje inak,
 • prepustenia cudzinca   zaisteného na území Slovenskej republiky,
 • prepustenia z väzby alebo dňom prepustenia z výkonu trestu odňatia slobody.