Úradná tabuľa

Podmienky používania mobilnej aplikácie a spracovania osobných údajov v mobilnej aplikácii

Podmienky používania mobilnej aplikácie a spracovania osobných údajov v mobilnej aplikácii

Obchodná spoločnosť DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s., so sídlom Einsteinova 25, 851 01 Bratislava, IČO: 35 942 436, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 3627/B (ďalej „Dôvera") prevádzkuje pre svojich poistencov a individuálnych platiteľov poistného na verejné zdravotné poistenie (ďalej „Klient") mobilnú aplikáciu (ďalej „MoA").
Čítajte ďalej
Zverejnenie nižšej ceny

Zverejnenie nižšej ceny

V zmysle zákona NR SR číslo 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov § 7 ods. 12 zdravotná poisťovňa uverejňuje nižšiu cenu k 30.06.2020 nasledovne:
Čítajte ďalej
Kritériá pre poskytnutie príspevku na úhradu ZS u nezmluvného stomatológa účinné od 1.6.2021

Kritériá pre poskytnutie príspevku na úhradu ZS u nezmluvného stomatológa účinné od 1.6.2021

DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s., Einsteinova 25, 851 01 Bratislava, IČO: 35 942 436, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd.: Sa, vložka č. 3627/B (ďalej len „Dôvera") poskytne poistencovi v súlade s platnou legislatívou¹ a na základe písomnej žiadosti poistenca príspevok na úhradu zdravotnej starostlivosti u nezmluvného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti¹ a (t.j. výkonov zdravotnej starostlivosti, a s nimi súvisiacich predpísaných liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín) v prípadoch, ktoré spĺňajú kritériá určené a zverejnené Dôverou.
Čítajte ďalej
Kritériá pre poskytnutie príspevku na úhradu ZS u nezmluvného odborného lekára účinné od 1.6.2021

Kritériá pre poskytnutie príspevku na úhradu ZS u nezmluvného odborného lekára účinné od 1.6.2021

DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s., Einsteinova 25, 851 01 Bratislava, IČO: 35 942 436, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd.: Sa, vložka č. 3627/B (ďalej len „Dôvera") poskytne poistencovi v súlade s platnou legislatívou¹ a na základe písomnej žiadosti poistenca príspevok na úhradu zdravotnej starostlivosti u nezmluvného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti1a (t.j. výkonov zdravotnej starostlivosti, a s nimi súvisiacich predpísaných liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín) v prípadoch, ktoré spĺňajú kritériá určené a zverejnené Dôverou.
Čítajte ďalej
Elektronická výmena údajov sociálneho zabezpečenia

Elektronická výmena údajov sociálneho zabezpečenia

Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou.
Čítajte ďalej