Dôležité upozornenie:

Preplatenie doplatkov sa nevzťahuje na zdravotnícke pomôcky, doplatky spojené s liekmi a dietetickými potravinami, ktoré nie sú viazané na lekársky predpis, ani doplatky za lieky a dietetické potraviny viazané na lekársky predpis, ktoré sú hradené v plnom rozsahu poistencom.

Dôvera preplatí Doplatky v prípade, ak sú súčasne splnené nasledovné kritériá (ďalej len „Kritériá“):

1.Nárok na preplatenie Doplatkov má:

a) poistenec Dôvery, do dovŕšenia osemnásteho roku veku v deň výdaja liekov alebo dietetických potravín (ďalej len „Dieťa“). Nárok uplatňuje v jeho mene zákonný zástupca;

a

b) matka Dieťaťa podľa písm. a) verejne zdravotne poistená v Dôvere (ďalej len „Matka“);

a

c) otec Dieťaťa podľa písm. a) verejne zdravotne poistený v Dôvere (ďalej len „Otec“). (Dieťa, Matka a Otec ďalej aj ako „Poistenec“ alebo „člen rodiny“).

2.Preplatenie Doplatkov sa vzťahuje iba na lieky a dietetické potraviny:

a) čiastočne hradené na základe verejného zdravotného poistenia a viazané na lekársky predpis;

b) predpísané riadne na rodné číslo alebo iné identifikačné číslo Poistenca v súlade s platnými právnymi predpismi3 zmluvným poskytovateľom zdravotnej starostlivosti4 so sídlom/miestom prevádzky zdravotníckeho zariadenia v Slovenskej republike;

c) vydané poskytovateľom lekárenskej starostlivosti5na území Slovenskej republiky v období od 1. januára 2021

d) riadne vykázané 6poskytovateľom lekárenskej starostlivosti Dôvere.

3.Poistenec musí podať žiadosť7 o úhradu Doplatkov

najneskôr do 31.3. nasledujúceho kalendárneho roka pre uplatnenie nároku na preplatenie doplatkov za lieky a dietetické potraviny vydané poskytovateľom lekárenskej starostlivosti od 1. januára príslušného kalendárneho roka.

Upozornenie: Právo Poistenca na podanie žiadosti o úhradu Doplatkov za lieky a dietetické potraviny vydané poskytovateľom lekárenskej starostlivosti od 1.1. do 31.12. zanikne vždy najneskôr dňa 31.3. nasledujúceho roka na základe platných Kritérií. To však neplatí v prípade Dieťaťa, ktoré dovŕši osemnásť rokov veku, jeho Matky a Otca.

Matka alebo Otec je oprávnený podať žiadosť o úhradu Doplatkov iba do momentu dovŕšenia osemnásteho roku veku Dieťaťa, inak nárok Matky alebo Otca na podanie žiadosti a na úhradu Doplatkov týmto dňom zaniká.

Dieťa, ktoré dovŕšilo osemnásť rokov veku môže podať žiadosť o úhradu Doplatkov iba vo svojej Elektronickej pobočke (nie v Elektronickej pobočke Matky alebo Otca) a to najneskôr do 90 dní od dňa dovŕšenia osemnásteho roku veku Dieťaťa.

Poistenec podáva žiadosť prostredníctvom riadne a úplne vyplneného formulára na to určeného (ďalej len „Žiadosť“), ktorý sa nachádza v Elektronickej pobočke8 Dôvery alebo mobilnej aplikácii Dôvery9 . Prístup do Elektronickej pobočky a mobilnej aplikácie majú všetci poistenci Dôvery, registráciu je možné vybaviť na počkanie, a to v pobočkách Dôvery, telefonicky na Zákazníckej linke Dôvery alebo obratom prostredníctvom internetu alebo mobilnej aplikácie. V mene maloletých poistencov registráciu vykonávajú rodičia alebo iní zákonní zástupcovia. Poistenec musí zároveň vyjadriť súhlas s podmienkami preplatenia Doplatkov.

4.Dôvera preplatí Doplatky

výhradne bankovým prevodom, a to na bankový účet, oznámený a potvrdený v Žiadosti.

5.Celková výška Doplatkov, na ktoré má každý Poistenec samostatne nárok, je:

a) v celkovej výške maximálne 200,- € (slovom: dvesto eur) v období do 31.12.2020 (ďalej aj ako „Kredit“) bez ohľadu na počet podaných Žiadostí a hodnoty reálnej úhrady doplatkov za lieky a dietetické potraviny, t. j. Dieťa má nárok na preplatenie Doplatkov do výšky 200,- €, Matka má nárok na preplatenie Doplatkov do výšky 200,-€ a aj Otec má nárok na preplatenie Doplatkov do výšky 200,-€.

b) Kredit podľa písm. a) je s účinnosťou od 1.1.2021 zvýšený o 100,- € (slovom: jednosto eur). Nárok na preplatenie Doplatkov v sume rovnajúcej sa takto zvýšenej časti, t. j. 100,- €, má Poistenec za lieky a dietetické potraviny vydané Poistencovi od 1.1.2021.

Napr. Ak Poistenec vyčerpal 0,-€ z Kreditu podľa písm. a), od 1.1.2021 má nárok na preplatenie Doplatkov v celkovej výške maximálne 300,- €. Ak poistenec z Kreditu podľa písm. a) vyčerpal sumu napr. 50,- €, od 1.1.2021 sa mu k nevyčerpanej časti Kreditu pripočíta 100,- €. Bude mať teda nárok na preplatenie Doplatkov v celkovej výške 250,- €, z toho nárok na Doplatok vo výške 100,- € si môže uplatniť na lieky a dietetické potraviny, ktoré mu boli vydané od 1.1.2021. Poistenec môže požiadať o preplatenie Doplatkov opakovane, a to vždy po dosiahnutí nárokovateľnej sumy v minimálnej výške 3,- € (slovom: tri eurá). Informáciu o aktuálnej nárokovateľnej sume nájde Poistenec vo svojej Elektronickej pobočke alebo mobilnej aplikácii.

6.V prípade ak si Dieťa, Matka alebo Otec už uplatnil nárok na preplatenie Doplatkov v celkovej výške Kreditu a Kredit si tak vyčerpal je oprávnený požiadať o preplatenie ďalších Doplatkov z Kreditu iného člena rodiny, ktorý svoj Kredit ešte nevyčerpal nasledovne:

a) Matka z Kreditu Dieťaťa;

b) Otec z Kreditu Dieťaťa;

c) Dieťa z Kreditu Matky a/alebo Otca.

Možnosť preplatenia Doplatku z Kreditu iného člena rodiny platí iba pre Doplatky za lieky a dietetické potraviny vydané poskytovateľom lekárenskej starostlivosti od 1. januára 2017 a iba v prípade, ak je Matka a/alebo Otec, ktorý žiada o preplatenie Doplatkov z Kreditu iného člena rodiny zároveň zákonným zástupcom Dieťaťa. Ak si Matka alebo Otec uplatňuje nárok na preplatenie Doplatkov z Kreditu Dieťa, je potrebné, aby druhý rodič Dieťaťa (Matka alebo Otec) vo svojej Elektronickej pobočke udelil súhlas s uplatnením nároku na preplatenie z Kreditu Dieťaťa. V prípade, ak druhý rodič Dieťaťa nie je poistencom Dôvery, neudeľuje súhlas podľa predchádzajúcej vety, ale Matka alebo Otec, ktorý uplatňuje nárok na preplatenie Doplatkov z Kreditu Dieťaťa vo svojej Elektronickej pobočke čestne vyhlási, že druhý rodič nie je poistencom Dôvery.

Ak Dieťa (resp. zákonný zástupca) požiada o preplatenie Doplatkov z Kreditu Matky alebo Otca, je potrebné, aby Matka alebo Otec udelil súhlas s preplatením Doplatkov zo svojho Kreditu vo svojej Elektronickej pobočke.

7.Dôvera preplatí Doplatky za konkrétne lieky a dietetické potraviny nasledovne:

a) Poistencovi, ktorý je v čase výdaja lieku osobou, na ktorú sa v zmysle platnej legislatívy vzťahuje limit spoluúčasti10a má k prvému dňu štvrťroka do šesť rokov veku Dôvera preplatí Doplatok za konkrétny liek alebo dietetickú potravinu vo výške vykázanej poskytovateľom lekárenskej starostlivosti, najviac však vo výške rovnajúcej sa maximálnej výške doplatku za príslušný liek alebo dietetickú potravinu, určenej v Zozname kategorizovaných liekov11alebo v Zozname kategorizovaných dietetických potravín12, platnom v čase vydania lieku alebo dietetickej potraviny Poistencovi (ďalej len „skutočný doplatok“), zníženej o sumu prepočítaného doplatku a odpočítaného v lekárni za najlacnejší náhradný liek alebo najlacnejšiu náhradnú dietetickú potravinu13 (ďalej len „prepočítaný doplatok“). Doplatok za konkrétny liek alebo dietetickú potravinu tak Dôvera Poistencovi podľa písm. a) preplatí vo výške rozdielu medzi skutočným doplatkom a prepočítaným doplatkom a odpočítaným doplatkom v lekárni.

b) Poistencovi, ktorý nie je osobou podľa písm. a) a je v čase výdaja lieku zároveň osobou, na ktorú sa v zmysle platnej legislatívy vzťahuje limit spoluúčasti10, preplatí Dôvera Doplatok za konkrétny liek alebo dietetickú potravinu vo výške vykázanej poskytovateľom lekárenskej starostlivosti, najviac však vo výške rovnajúcej sa maximálnej výške doplatku za príslušný liek alebo dietetickú potravinu, určenej v Zozname kategorizovaných liekov11 alebo v Zozname kategorizovaných dietetických potravín12, platnom v čase vydania lieku alebo dietetickej potraviny Poistencovi, zníženej o sumu prepočítaného doplatku za najlacnejší náhradný liek alebo najlacnejšiu náhradnú dietetickú potravinu13. Doplatok za konkrétny liek alebo dietetickú potravinu tak Dôvera Poistencovi podľa písm. b) preplatí vo výške rozdielu medzi skutočným doplatkom a prepočítaným doplatkom.

c) Poistencovi, ktorý nie je osobou podľa písm. a) ani podľa písm. b) preplatí Dôvera Doplatok za konkrétny liek a dietetickú potravinu vo výške skutočného doplatku, najviac však vo výške rovnajúcej sa maximálnej výške doplatku za príslušný liek alebo dietetickú potravinu, určenej v Zozname kategorizovaných liekov alebo v Zozname kategorizovaných dietetických potravín, platnom v čase vydania lieku Poistencovi.

8.Dôvera preplatí Doplatok Poistencovi za podmienky, že aj v čase podania Žiadosti:

a) Poistenec je poistený v Dôvere;

b) Poistenec a/alebo jeho zákonný zástupca nie je vedený v zozname dlžníkov Dôvery na webovom sídle Dôvery sk;

c) Poistenec a/alebo jeho zákonný zástupca nemá obdobie bez platiteľa poistného14;

d) podal Žiadosť v stanovenej lehote podľa bodu 3 vyššie, inak mu nárok na preplatenie Doplatku zaniká.

e) Poistenec absolvoval preventívnu prehliadku u lekára so špecializáciou v špecializačnom odbore pediatria alebo všeobecné lekárstvo alebo u lekára so špecializáciou v špecializačnom odbore všeobecná starostlivosť o deti a dorast (ďalej len „poskytovateľ"), ktorá zodpovedá dosiahnutému veku Poistenca18 (prehľad preventívnych prehliadok podľa veku Poistenca je zverejnený na www.dovera.sk), ktorá bola zároveň poskytovateľom riadne vykázaná Dôvere, resp. príslušnej zdravotnej poisťovni v čase absolvovania preventívnej prehliadky a zdravotnou poisťovňou uhradená. Informáciu o Dôvere vykázanej a uhradenej zdravotnej starostlivosti Poistenec nájde vo svojej Elektronickej pobočke v časti Elektronická zdravotná karta.

Kritériá podľa bodov 1. až 8. musia byť splnené všetky súčasne, pričom splnenie Kritérií posudzuje Dôvera po podaní Žiadosti individuálne pre každého jednotlivého Poistenca. Ak Dôvera po úhrade Doplatku Poistencovi dodatočne zistí, že Poistenec nespĺňal Kritéria na poskytnutie Benefitu, Poistenec je povinný poskytnutý Doplatok vrátiť Dôvere na základe jej písomnej výzvy, a to v lehote určenej vo výzve.

Ako si uplatniť nárok na preplatenie Doplatkov

9.V zmysle Kritérií môže Poistenec podať Žiadosť prostredníctvom Elektronickej pobočky Poistenca alebo Elektronickej pobočky zákonného zástupcu Poistenca alebo mobilnej aplikácie Poistenca alebo zákonného zástupcu Poistenca, ak je zákonný zástupca poistencom Dôvery.

Prístup do Elektronickej pobočky je možné zriadiť na požiadanie v niektorej z našich pobočiek alebo elektronickou registráciou na webovom sídle Dôvery www.dovera.sk.

Prístup do mobilnej aplikácie je možné získať registráciou priamo v mobilnej aplikácii Dôvery. O preplatenie Doplatkov z Kreditu iného člena rodiny podľa bodu 6 Kritérií je možné požiadať výlučne prostredníctvom Elektronickej pobočky Poistenca alebo Elektronickej pobočky zákonného zástupcu Poistenca.

10.Poistenec môže Žiadosť podať kedykoľvek a viackrát,

a to vždy, keď mu vznikne nárok na preplatenie Doplatkov v minimálnej výške 3,- € (slovom: tri eurá). V období od 1. januára do 31. marca za obdobie do 31.12. predchádzajúceho roka, ako aj v prípade, ak Dieťa dovŕšilo osemnásty rok veku, môže podať Žiadosť aj v prípade, že suma Doplatkov je nižšia ako 3,- € (slovom: tri eurá).

11.Poistenec nemusí predkladať pokladničný doklad o úhrade Doplatku vystavený poskytovateľom lekárenskej starostlivosti.

12.Informáciu o výške Doplatku,na ktorú má Poistenec v súlade s Kritériami nárok, nájde v Elektronickej pobočke Poistenca alebo mobilnej aplikácii Poistenca. Informácia je aktualizovaná vždy po spracovaní doručených zúčtovacích dokladov od zmluvných poskytovateľov lekárenskej starostlivosti15. V Elektronickej pobočke a mobilnej aplikácie Poistenca je sprístupnená aj suma Doplatkov, ktoré boli Poistencovi uhradené, ako aj zostávajúca nevyčerpaná suma Kreditu.

Upozornenie pre Poistencov z iných členských štátov16

Preplatenie Doplatkov podľa týchto Kritérií sa nevzťahuje na poistencov poistených v príslušných inštitúciách v iných členských štátoch, ktorí majú v Dôvere registrovaný bydliskový nárokový doklad17 vydaný príslušnou inštitúciou iného členského štátu, ako aj ich nezaopatrených rodinných príslušníkov.

Zmena Kritérií a postupu uplatnenia a preplatenia Doplatku

Dôvera si v rozsahu, v akom to umožňuje a predpokladá platná legislatíva alebo vyplynie z budúcej zmeny legislatívy, vyhradzuje právo meniť Kritériá a postup uplatnenia a preplatenia Doplatkov, prípadne Doplatky bez náhrady zrušiť. Toto právo môže Dôvera uplatniť kedykoľvek v Rozhodujúcom období a vždy rovnakým spôsobom, ako uverejnila tieto Kritériá a postup uplatnenia a preplatenia Doplatku. Zmeny Kritérií, postupu uplatnenia a preplatenia Doplatku, prípadne zrušenie Doplatku, sa stávajú účinnými až dňom zverejnenia takejto zmeny.

Upozornenie pre Poistencov

Dôvera nezodpovedá za nesprávne vykázanie alebo zúčtovanie poskytnutej lekárenskej starostlivosti poskytovateľom lekárenskej starostlivosti a za porušenie všeobecne záväzných právnych predpisov pri predpisovaní a výdaji liekov.

Dôvera nepreplatí Poistencovi Doplatok, ak zákonný zástupca Dieťaťa, Matka alebo Otec uvedú nepravdivé údaje pri registrácii do Elektronickej pobočky alebo pri podávaní Žiadosti.

Dôvera nepreplatí Poistencovi Doplatok, ak sa zákonný zástupca Dieťaťa, Matka alebo Otec dopustia konania v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi alebo dobrými mravmi, v ktorého dôsledku vznikne alebo hrozí Dôvere majetková alebo nemajetková ujma.

V prípade ak Dôvera svojou internou kontrolou zistí neoprávnene vyplatené Doplatky Poistencovi má právo na ich vymáhanie od Poistenca.

Dôvera nepreplatí Poistencovi Doplatok za lieky vydané poskytovateľom lekárenskej starostlivosti v Rozhodujúcom období po uplynutí lehoty na podanie Žiadosti. Nárok na preplatenie Doplatkov po tomto období Poistencovi zaniká.

Dôvera upozorňuje Poistencov, že nárok na preplatenie Doplatkov vo výške 100,- €, o ktoré bola zvýšená celková maximálna výšky Doplatku podľa bodu 5 Kritérií, sa vzťahuje iba na lieky a dietetické potraviny vydané Poistencovi od 1.1.2021.

Dôvera upozorňuje Poistencov, že pri žiadosti o preplatenie Doplatkov z Kreditu iného člena rodiny sa Kredit iného člena rodiny znižuje o takto uplatnenú sumu.

Dôvera upozorňuje Poistencov, že pri žiadosti o preplatenie Doplatkov z Kreditu Dieťaťa, Matky a Otca, ktorý presiahne celkový kredit podľa bodu 5. Kritérií za lieky alebo dietetické potraviny, nie je možné nárokovať si Doplatok z Kreditu iného člena rodiny na už nárokovaný doplatok za konkrétny liek alebo dietetickú potravinu nárokovaný z Kreditu Dieťaťa, Matky alebo Otca, napr. od 1.1.2021 ak vyčerpaný Kredit Dieťaťa bol 296,- € a Doplatok za liek bol 10,- € je možné si uplatniť z kreditu Dieťaťa maximálne 4,-€, zostávajúci Doplatok 6,-€ nie je možné uplatniť z Kreditu iného člena rodiny, t.j. doplatok za jeden liek alebo dietetickú potravinu nie je možné hradiť z dvoch kreditov.

Dôvera upozorňuje Poistencov, ktorí sú v čase výdaja lieku zároveň osobou, na ktorú sa v zmysle platnej legislatívy vzťahuje limit spoluúčasti10 a majú k prvému dňu štvrťroka do šesť rokov veku, že im bude od 1.4.2021 doplatok priamo odpočítaný v lekárni.

1 Dôvera je obchodná spoločnosť so sídlom: Einsteinova 25, 851 01 Bratislava, IČO: 35 942 436, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd.: Sa, vložka č. 3627/B, ktorá vykonáva verejné zdravotné poistenie pre poistenca;

2 § 88 ods. 6 zákona č. 363/2011 Z. z. o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín na základe verejného zdravotného poistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov;

3 § 119 a nasl. zákona č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov;

4 Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, ktorý má s Dôverou uzatvorenú zmluvu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti;

5 § 4 písm. a) bod 1.zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov;

6 Lieky vykázané poskytovateľom lekárenskej starostlivosti v súlade s platnou legislatívou a zmluvou o poskytovaní lekárenskej starostlivosti uzatvorenou s Dôverou;

7 V zmysle § 88 ods. 6 zákona č. 363/2011 Z. z. o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín na základe verejného zdravotného poistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov musí mať žiadosť o preplatenie doplatku za liek písomnú formu. V súlade s § 40 ods. 4 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník sa za písomnú žiadosť považuje vyplnenie elektronického formulára v Elektronickej pobočke alebo mobilnej aplikácii Dôvery;

8 Elektronická pobočka je bezplatná aplikácia na webovom sídle Dôvery www.dovera.sk , ktorá Poistencovi sprístupňuje rôzne elektronické služby, ako aj unikátne dáta o jeho zdraví a zdravotnom poistení. Zároveň je to nástroj na bezpečnú elektronickú komunikáciu Poistenca s Dôverou;

9 Mobilná aplikácia Dôvera je bezplatný elektronický nástroj prevádzkovaný spoločnosťou Dôvera zdravotná poisťovňa a. s., ktorý Poistencovi sprístupňuje rôzne elektronické služby, ako aj unikátne dáta o jeho zdraví a zdravotnom poistení. Zároveň je to nástroj na bezpečnú elektronickú komunikáciu Poistenca s Dôverou;

10 § 87b zákona č. 363/2011 Z. z. o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín na základe verejného zdravotného poistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov ktorý určuje okruh osôb, na ktoré sa vzťahuje limit spoluúčasti;

11 § 8 ods. 1 písm. b) zákona č. 363/2011 Z. z. o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín na základe verejného zdravotného poistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov;

12 § 59 ods. 1 písm. b) zákona č. 363/2011 Z. z. o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín na základe verejného zdravotného poistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov;

13 § 87a ods. 2) a ods. 4) zákona č. 363/2011 Z. z. o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín na základe verejného zdravotného poistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov;

14 Obdobie, kde Dôvera neeviduje u Poistenca a/alebo jeho zákonného zástupcu platiteľa poistného podľa § 11 zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov;

15 Obvykle ide o lehotu od 4 až 6 týždňov od uplynutia mesiaca, v ktorom bol liek Poistencovi vydaný

16 Členským štátom sa rozumie členský štát Európskej únie, členský štát Európskeho hospodárskeho priestoru (Islandská republika, Nórske kráľovstvo a Lichtenštajnské kniežatstvo), Švajčiarska konfederácia, Srbská republika a Macedónska republika;

17 Bydliskový nárokový doklad je formulár E106, E109, E120, E121, E112, S1, S2, S3, S072, S073, SRB109, RM_SK_106, RM_SK_109, RM_SK_121 a RM_SK_128 ktoré slúžia na zabezpečenie nároku na zdravotnú starostlivosť osobám, ktoré sú poistené v inom členskom štáte.

18 §2 zákona č. 577/2004 Z.z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti.

Bratislava 13. 03. 2023