Ústavná zdravotná starostlivosť

DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s., (ďalej len „poisťovňa“) zverejňuje nasledovné kritériá na uzatváranie zmlúv s poskytovateľmi ústavnej zdravotnej starostlivosti (ďalej len „poskytovateľ“) podľa ustanovenia § 7 ods. 4 písm. a) zákona č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení platné od 1. januára 2024:

Názov a popis kritéria
Váha
kritéria
Personálne vybavenie zdravotníckeho zariadenia

Splnenie podmienok podľa:
  - všeobecne záväzných právnych predpisov stanovujúcich personálne vybavenie
  - koncepcie medicínskych odborov
  - platné povolenie na činnosť zdravotníckeho zariadenia v zmysle § 7 ods. 2   zákona
  č. 578/2004 Z. z.
25 %
Materiálno-technické vybavenie zdravotníckeho zariadenia

Materiálno-technické vybavenie pre poskytovanie zdravotnej starostlivosti je najmenej na úrovni stanovenej všeobecne záväznými právnymi predpismi.
25%
Parametre efektivity a kvality

A) Jednotnými ukazovateľmi sú:
CMI (Case Mix Index), spokojnosť poistencov,reoperovanosť, rehospitalizácie do 30 dní, úmrtnosť

B)Splnenie minimálneho počtu výkonov určených Vyhláškou o kategorizácii ústavnej starostlivosti pre jednotlivé medicínske služby.

20%


20 %
Využívanie elektronických služieb (inovácií)
Využívanie služieb: eRecept, eZúčtovanie, eLAB, návrhy online
10%

Poisťovňa uzatvára zmluvu v prípade, že poskytovateľ spĺňa stanovené kritériá aspoň vo výške 80 % alebo ak ide o prevádzkovateľa nemocnice podľa Zákona 540/2021 a nemocnica je na základe právoplatného rozhodnutia Ministerstva zdravotníctva SR zaradená do siete v súlade so Zákonom 540/2021.

Poznámka:
Pokiaľ nie je niektoré z kritérií možné vyhodnotiť, kritérium sa posudzuje individuálne.

V Bratislave 31. decembra 2023

Ústavná zdravotná starostlivosť – kritériá pre uzatvorenie zmluvy na nepovinné programy v nemocniciach

DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s., (ďalej len „poisťovňa“) zverejňuje nasledovné kritériá na uzatváranie zmlúv s poskytovateľom na nepovinné programy podľa zákona § 38 ods. 3 zákona 540/2021 o kategorizácii ústavnej zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov:

1. Nepovinný program je v rozsahu nepovinných programov, ktoré zodpovedajú programového profilu úrovne nemocnice;

2. Nemocnica poskytovala zdravotnú starostlivosť v požadovanom programe v predchádzajúcom roku alebo ak zdravotná poisťovňa vyhodnotí, že zdravotná starostlivosť v danom programe pre daný región nie je dostatočne zabezpečená;

3. Nemocnica spĺňa materiálno-technické a personálne vybavenie pre poskytovanie zdravotnej starostlivosti v tomto programe a na oddelení, na ktorom poskytuje daný program najmenej na úrovni stanovenej všeobecne záväznými právnymi predpismi.

Poisťovňa uzatvára zmluvu na nepovinný program v prípade, že poskytovateľ spĺňa všetky stanovené kritériá.

alebo

  1. Zdravotná poisťovňa zazmluvní taký nepovinný program, ktorý je v rozhodnutí Ministerstva zdravotníctva pre daného poskytovateľa uvedený ako doplnkový program, ale vo Vyhláške o kategorizácii ústavnej starostlivosti je označený ako nepovinný.

Špecializovaná ambulantná starostlivosť a iná ako ústavná zdravotná starostlivosť

DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s. (ďalej len „zdravotná poisťovňa“) zverejňuje nasledovné kritériá na uzatváranie zmlúv pre inú ako ústavnú zdravotnú starostlivosť (ďalej len „poskytovateľ“) podľa ustanovenia § 7 ods. 4 písm. a) zákona č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení platné od 1. januára 2024:

Názov a popis kritéria
Váha
kritéria
Zabezpečenie dostupnosti zdravotnej starostlivosti
Dostupnosť zdravotnej starostlivosti pre poistenca najmenej v rozsahu verejnej minimálnej siete poskytovateľov.
20 %
Personálne vybavenie zdravotníckeho zariadenia
Poskytovanie zdravotnej starostlivosti je zabezpečené osobami, ktoré spĺňajú podmienky na výkon zdravotníckeho povolania alebo samostatnej zdravotníckej praxe v príslušnom odbore v počte najmenej na úrovni stanovenej všeobecne záväznými právnymi predpismi.
20 %
Materiálno-technické vybavenie zdravotníckeho zariadenia
Materiálno-technické vybavenie pre poskytovanie zdravotnej starostlivosti je najmenej na úrovni stanovenej všeobecne záväznými právnymi predpismi.
20 %
Parametre efektivity a kvality
Jednotlivými ukazovateľmi sú:
náklady na lieky, zdravotnícke pomôcky a dietetické potraviny, náklady na vyšetrenie SVaLZ, počet vyšetrení na unikátneho poistenca, kontrola predpísaných liekov elektronicky
20 %
Využívanie elektronických služieb (inovácií)
Využívanie: eRecept, eZúčtovanie, eLAb, návrhy online
10 %
Úväzky
Pracovný úväzok lekára poskytujúceho zdravotnú starostlivosť u poskytovateľa je minimálne vo výške 0,8 lekárskeho miesta.

Prevoz materiálu BIO
Zabezpečenie prevozu biologického materiálu určeného na diagnostiku (pre pracoviská SVLZ). T oto kritérium  sa týka  SVLZ pracovísk,  ktoré zabezpečujú prevoz biologického materiálu určeného na diagnostiku

10 %

Poisťovňa uzatvára zmluvu v prípade, že poskytovateľ spĺňa stanovené kritériá aspoň vo výške 75 %.

Poznámka:
Pokiaľ nie je niektoré z kritérií možné vyhodnotiť, kritérium sa posudzuje individuálne.

V Bratislave 31. decembra 2023

Ambulancie dopravnej zdravotnej služby

DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s., (ďalej len „poisťovňa“) zverejňuje nasledovné kritériá na uzatváranie zmlúv s poskytovateľovi na prevádzkovanie ambulancie dopravnej zdravotnej služby (ďalej len „poskytovateľ“) podľa ustanovenia § 7 ods. 4 písm. a) zákona č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení platné od 1. januára 2024.

 Názov a popis kritéria
Váha
kritéria
Zabezpečenie dostupnosti   zdravotnej starostlivosti

Dostupnosť   zdravotnej starostlivosti pre poistenca na účely poskytnutia zdravotnej   starostlivosti do zdravotníckeho zariadenia alebo medzi zdravotníckymi   zariadeniami alebo po poskytnutí zdravotnej starostlivosti zo zdravotníckeho   zariadenia na základe žiadanky na prepravu.
 25%
Personálne vybavenie   zdravotníckeho zariadenia

Poskytovanie zdravotnej starostlivosti je zabezpečené   osobami, ktoré spĺňajú minimálne požiadavky na personálne zabezpečenie   najmenej na úrovni stanovenej všeobecne záväznými právnymi predpismi.
25%
Materiálno-technické vybavenie zdravotníckeho zariadenia

Materiálno-technické vybavenie   pre poskytovanie zdravotnej starostlivosti je najmenej na úrovni stanovenej   všeobecne záväznými právnymi predpismi.
25%
Vek vozidla

Priemerný vek vozidiel najviac 8 rokov
25%

Poisťovňa uzatvára zmluvu v prípade, že poskytovateľ spĺňa stanovené kritériá aspoň vo výške 75 %.

Poznámka:
Pokiaľ nie je niektoré z kritérií možné vyhodnotiť, kritérium sa posudzuje individuálne.

V Bratislave 31. decembra 2023