Organizačná štruktúra

Najvyšším orgánom spoločnosti rozhodujúcim o najzásadnejších otázkach jej činnosti je valné zhromaždenie.

Kontrolným orgánom spoločnosti je dozorná rada.

Výkonným orgánom je predstavenstvo, ktoré koná v mene spoločnosti, riadi jej činnosť i všetky jej základné organizačné jednotky, konkrétne:

Útvar vnútornej kontroly

vykonáva vnútornú kontrolu, pričom je zriadený a svoju činnosť vykonáva v súlade so zákonom č. 581/2004 Z. z..

Generálne riaditeľstvo

riadi chod spoločnosti a zabezpečuje strategické plánovanie, právne poradenstvo a stanovuje podmienky internej a externej komunikácie.

Úsek služieb poistencom

realizuje najmä činnosti súvisiace so starostlivosťou o poistencov.

Úsek vzťahov s poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti

je zodpovedný najmä za zabezpečenie zmluvných vzťahov s poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti a tvorbu cenovej politiky, za zabezpečenie zdravotnej a liekovej politiky, interné a externé revízie a tiež zúčtovanie zdravotnej starostlivosti s poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti.

Úsek financií a prevádzky

je zodpovedný najmä za výber poistného od platiteľov poistného a hospodárenie s finančnými prostriedkami spoločnosti. Zabezpečuje činnosti potrebné pre riadne prevádzkovanie samotnej spoločnosti.

Úsek IT

zabezpečuje prevádzku a rozvoj informačných technológií potrebných na činnosť zdravotnej poisťovne.

Rozsah sprístupňovaných informácií

V zmysle § 6 ods. 4 písm. t) zákona č. 581/2004 Z. z. je zdravotná poisťovňa povinná sprístupňovať informácie podľa § 3 ods. 2 zákona č. 581/2004 a podľa osobitného predpisu (zákon č. 211/2000 Z.z. - Infozákon). Na základe § 6. ods. 4 písm. t) zákona č. 581/2004 zdravotná poisťovňa povinne sprístupňuje informácie zo stanov, konkrétne (i) úpravu vzťahov medzi predstavenstvom zdravotnej poisťovne, dozornou radou zdravotnej poisťovne a útvarom vnútornej kontroly a (ii) rozdelenie a úprava pôsobnosti a zodpovednosti zdravotnej poisťovne na účely ochrany pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a pred financovaním terorizmu. Na základe Infozákona Dôvera povinne sprístupňuje informácie o hospodárení s verejnými prostriedkami a o obsahu, plnení a činnostiach vykonávaných na základe uzatvorenej zmluvy.

Podanie žiadosti o informáciu

Zdravotná poisťovňa sprístupní informácie na základe žiadosti, ktorú môže žiadateľ podať ústne alebo písomne. Na požiadanie žiadateľa určený zamestnanec zdravotnej poisťovne písomne potvrdí prevzatie písomnej alebo ústnej žiadosti.

Ústnu žiadosť možno podať osobne alebo telefonicky.

O podaní ústnej alebo telefonickej žiadosti určený zamestnanec zdravotnej poisťovne spíše písomný záznam.

Písomnú žiadosť treba doručiť na adresu zdravotnej poisťovne Dôvera zdravotná poisťovňa, a. s., Cintorínska 5, 949 01 Nitra, a to osobne alebo poštou. Žiadateľom je k dispozícii aj e-mailová adresa [email protected].

Náležitosti podania a postup pri jeho vybavovaní

Zo žiadosti musí byť zrejmé, že žiadateľ žiada informáciu od Dôvery, v žiadosti je uvedené meno, priezvisko, názov alebo obchodné meno žiadateľa, jeho adresa pobytu alebo sídlo, ktorých informácií sa žiadosť týka a aký spôsob sprístupnenia informácií žiadateľ navrhuje. V prípade ak žiadosť nebude obsahovať náležitosti uvedené v predchádzajúcej vete bude Dôvera povinná bezodkladne vyzvať žiadateľa, aby v určenej lehote, ktorá nesmie byť kratšia ako sedem dní, neúplnú žiadosť doplnil. Dôvera zároveň poučí žiadateľa aj o tom, ako treba doplnenie urobiť. Ak napriek výzve žiadateľ žiadosť nedoplní a informáciu nemožno pre tento nedostatok sprístupniť, žiadosť bude odložená.

Ak požadovanými informáciami zdravotná poisťovňa disponuje, sprístupní žiadateľovi informáciu bezodkladne, najneskôr v lehote 8 pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti. Táto lehota môže byť zo závažných dôvodov predĺžená najviac o 8 pracovných dní.

Ak sú predmetom žiadosti zverejnené informácie, zdravotná poisťovňa v lehote do 5 dní odo dňa doručenia žiadosti oznámi žiadateľovi, kde môže informáciu získať. Ak zdravotná poisťovňa požadovanou informáciou nedisponuje, postúpi ju inej osobe (ak o nej má vedomosť)..

Ak žiadosti o sprístupnenie informácie Dôvera zdravotná poisťovňa hoci len sčasti nevyhovie, je povinná bezodkladne, najneskôr do 3 dní, dať Ministerstvu zdravotníctva (MZ SR) podnet na vydanie rozhodnutia, ktorým potvrdí alebo zvráti rozhodnutie o nesprístupnení informácie.

Úhrada nákladov spojených s poskytnutím informácie podľa zákona č. 211/2000 Z. z.

Náklady spojené s poskytnutím informácie uhrádza žiadateľ podľa sadzobníka úhrad zdravotnej poisťovni pred sprístupnením, a to bezhotovostným prevodom na účet zdravotnej poisťovne číslo 7000170001/8180, VS: 5535942436 vedený v Štátnej pokladnici. Zdravotná poisťovňa môže poplatok za náklady spojené s poskytnutím informácie žiadateľovi odpustiť.

Úhrada nákladov sa určí ako súčet nákladov uvedených v sadzobníku úhrad. Informácie poskytnuté elektronicky sprístupňuje zdravotná poisťovňa bezodplatne. Bezodplatne sú poskytované informácie, pri ktorých výška nákladov spojených s vyhotovením kópie a odoslaním informácie neprekročila celkovo 0,66 €.

Sadzobník úhrad nákladov spojených s poskytnutím informácie podľa zákona č. 211/2000 Z. z.:

Činnosť Poplatok v €
Vyhotovenie jednej strany formátu A4 0,02
Vyhotovenie obojstranného formátu A4 0,03
Obálka podľa veľkosti 0,02-0,15
Disketa 3,5" 0,65
DVD - ROM 1,66
Poštovné podľa sadzobníka Slovenskej pošty, a. s.

* so sídlom Einsteinova 25, 851 01 Bratislava, IČO: 35 942 436, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 3627/B