Podľa Nariadenia vlády SR č. 777/2004 Z.z. z verejného zdravotného poistenia je možné uhradiť najviac tri cykly výkonov asistovanej reprodukcie. Žiadosť na schválenie je potrebné doručiť pre každý výkon (cyklus) samostatne.

Na úhradu z VZP majú nárok ženy do 39. roku veku života (presne 39 rokov a 364 dní). Ak má byť z VZP hradený celý cyklus umelého oplodnenia (vrátane vykonania embryotransferu), musí sa uskutočniť vo vyššie uvedenom časovom ohraničení.

Žiadosť o schválenie vystavuje lekár s odbornosťou reprodukčná medicína pracujúci v tej ambulancii reprodukčnej medicíny, kde dôjde k požadovanému výkonu.

Z dôvodu urýchlenia procesu schvaľovania žiadostí je potrebné, aby doručená dokumentácia obsahovala:

 • vypísanú žiadosť, kompletne vyplnené tlačivo čestné prehlásenie a zdravotnú dokumentáciu podľa indikačného zoznamu Nariadenia vlády SR 777/2004 Z.z., Časť V (príloha č.4)
 • všetky nižšie uvedené prípady je potrebné vykazovať pod jednotnou diagnózou neplodnosti : N97.0-N97.9 Poskytnutú zdravotnú starostlivosť je potrebné vykazovať s diagnózou, ktorá je uvedená v rozhodnutí o schválení.

1. Chýbajúce vajcovody alebo nezvratné poškodenie vajcovodov diagnostikované laparoskopicky alebo laparotomicky okrem stavov, ktoré vznikli ako následok predchádzajúcej sterilizácie alebo umelého prerušenia tehotenstva.

 • potrebná je lekárska správa, ktorou bude jednoznačne potvrdená obojstranná nepriechodnosť vaječníkov
 • v anamnéze poistenky nesmie byť prítomné umelé prerušenie tehotenstva

2. Endometrióza ženy, ktorá je diagnostikovaná laparoskopicky alebo laparotomicky.

 • potrebná je lekárska správa z laparoskopického alebo laparotomického výkonu potvrdzujúca diagnózu, v sporných prípadoch je potrebné priložiť aj výsledok histologického vyšetrenia

3. Nezvratné poškodenie vaječníkov, ktoré je potvrdené biochemicky, laparoskopicky alebo laparotomicky, ak toto poškodenie nie je následkom umelého prerušenia tehotenstva.

 • pri zdokumentovaní biochemicky je potrebné doloženie výsledkov laboratórnych vyšetrení hormónov FSH, LH a AMH
 • v anamnéze poistenky nesmie byť prítomné umelé prerušenie tehotenstva

4. Idiopatická sterilita, ktorá je neúspešne liečená jeden rok v špecializovanom zdravotníckom zariadení.

 • trvanie liečby neplodnosti v špecializovanom centre je potrebné zdokladovať zdravotnou dokumentáciou, z ktorej jednoznačne vyplýva trvanie liečby, resp. doterajšie riešenie neplodnosti. Zároveň je potrebné doložiť dokumentáciu o vykonaní intrauterinnej inseminácie (vnútromaternicového oplodnenia) aspoň dvakrát v anamnéze.

5. Mužský faktor sterility - azoospermia, astenospermia, ejakulačné dysfunkcie a ochorenia súvisiace s chemoterapiou alebo poúrazovými stavmi, ktoré sú overené andrológom.

 • schválenie úhrady je možné len pre uvedené diagnózy, pričom dg. musí byť overená andrológom, prípadne urológom alebo potvrdená aspoň dvomi osobitnými vyšetreniami spermiogamu s minimálne týždňovým odstupom, ktoré nemôžu byť staršie ako jeden rok. Pri schvaľovaní druhého alebo tretieho cyklu možno prípadne dohľadať výsledky priložené k predošlej žiadosti. Pre posúdenie sú okrem slovného zhodnotenia spermiogramu dôležité číselné hodnoty vyšetrovaných parametrov.

6. Imunologické príčiny sterility overené laboratórne.

 • potrebná je lekárska správa od reprodukčného imunológa s vyjadrením sa k príčine neplodnosti a priložením výsledkov z vyšetrenia laboratórnych imunologických parametrov a lekárskej správy

7. Riziko dedičného ochorenia, v dôsledku ktorého nemôžu mať manželia zdravé potomstvo, ktoré je overené genetikom.

 • potrebná je lekárska správa z genetického vyšetrenia klinickým genetikom so zdokumentovaním genetického patologického nálezu

8. Endokrinné príčiny sterility overené endokrinológom.

 • potrebná je lekárska správa od endokrinológa s vyjadrením sa k príčine neplodnosti a podloženie prítomného stavu laboratórnymi výsledkami

DÔLEŽITÉ!

V prípade závažného chronického ochorenia alebo dlhodobého užívania liekov v anamnéze poistenky je potrebná lekárska správa od špecialistu v danej odbornosti a gynekológa s  vyjadrením sa k možným rizikám počas tehotenstva a pri vývoji plodu, ako aj vplyv tehotenstva na existujúci chronický zdravotný stav ženy.