Obchodná spoločnosť DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s., so sídlom Einsteinova 25, 851 01 Bratislava, IČO: 35 942 436, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel Sa, vložka č. 3627/B (ďalej „Dôvera") prevádzkuje pre svojich poistencov a individuálnych platiteľov poistného na verejné zdravotné poistenie (ďalej „Klient") mobilnú aplikáciu (ďalej „MoA").

MoA je dostupná pre mobilné zariadenia s operačnými systémami iOS a Android.

Tieto podmienky používania mobilnej aplikácie a spracovania osobných údajov v mobilnej aplikácii používania MoA (ďalej „ Podmienky ") dopĺňajú informácie o spracúvaní osobných údajov, vypracované v súlade s čl. 13 a 14 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej „ GDPR ") zverejnené na webovom sídle Dôvery (ďalej „ Podmienky ochrany súkromia ").

Účelom Podmienok je poskytnúť dotknutým osobám doplňujúce informácie ohľadom podmienok používania MoA a spracúvania osobných údajov v MoA zo strany Dôvery ako prevádzkovateľa podľa GDPR.

1. Prístup k MoA

Prístup k MoA má každý Klient, ktorý je povinne verejne zdravotne poistený na Slovensku a o používanie MoA prejaví záujem bezplatnou registráciou na stránke    https://mojadovera.sk/poistenec/registracia/poistenec

2. Prihlásenie do MoA

Po úspešnej registrácii (bod 1 Podmienok) sa Klient prihlasuje do MoA uvedením prihlasovacieho mena a hesla, ktoré si sám vytvorí a druhým faktorom. Klient má možnosť zvoliť si tiež ochranný prvok, ktorý využíva na následné prihlásenie, pokiaľ sa z MoA neodhlási. Klient má na výber: PIN kód, odtlačok prsta alebo FaceID (sken tváre). Pokiaľ sa Klient z MoA neodhlási, vždy mu je umožnený vstup do MoA iba zadaním ním zvoleného ochranného prvku.

Prihlasovacie údaje do mobilnej aplikácie sú rovnaké ako do Elektronickej pobočky Dôvery. Viac na: https://www.dovera.sk/pravidla-elektronickej-komunikacie.

3. Pravidlá prístupu a obmedzenia

Používanie MoA sa neobmedzuje iba na jednu geografickú oblasť. Používanie MoA je dobrovoľné a Klient jej stiahnutím a registráciou súhlasí s Podmienkami.

4. Údaje v MOA

4.1 V MoA po registrácii Klient:

 • V profile vidí svoje identifikačné údaje, ktoré o ňom eviduje Dôvera (meno, priezvisko, identifikačné číslo poistenca). Súčasne v profile vidí aj kontaktné údaje v rozsahu telefónne číslo, e-mailová adresa, číslo bankového účtu, ktoré o ňom eviduje Dôvera a ktoré má možnosť si v MoA zmeniť.
 • Môže uplatňovať benefity poskytované Dôverou
 • Má zobrazený svoj preukaz poistenca, európsky preukaz zdravotného poistenia (EHIC). Klient má možnosť podať žiadosť o preukaz poistenca a stiahnuť si tiež náhradný certifikát pre EHIC. Oba preukazy sú dostupné aj bez dátového pripojenia.
 • Má zobrazené recepty na lieky, zdravotnícke pomôcky a dietetické potraviny – predpísané (nové) a vybrané v lekárni za posledný rok
 • Má možnosť overiť dostupnosť predpísaného lieku a možnosť rezervovať liek vo vybranej lekárni.
 • Má zobrazené preventívne prehliadky.
 • Má zobrazenú zdravotnú kartu za posledných 24 mesiacov a má možnosť požiadať o zaslanie výpisu z účtu poistenca.
 • Má možnosť reklamovať vykázané výkony zdravotnej starostlivosti za posledných 12 mesiacov.
 • Môže si stiahnuť údaje k limitu spoluúčasti v prípade, ak na tento limit má klient nárok
 • Môže vyskúšať samodiagnostiku.
 • Prečítať si rýchle správy z Dôvery (push notifikácie)
 • Vidí výsledok ročného zúčtovania poistného na verejné zdravotné poistenie a môže si ho stiahnuť vo formáte pdf
 • Zaplatiť poistné alebo nedoplatok z ročného zúčtovania poistného na verejné zdravotné poistenie a získať prehľad stavu účtu poistného
 • Ak je klient rodičom maloletého dieťaťa a obaja sú poistení v Dôvere, má rodič prístup k profilu maloletého. Údaje sú mu sprístupnené do 18. roku veku maloletého.

Všetky uvedené údaje, vrátane osobných údajov, zobrazuje Dôvera zo svojich informačných systémov, ktoré o Klientovi spracúva v súlade s Podmienkami ochrany súkromia. V prípade zmeny kontaktných údajov zo strany Klienta sú tieto osobné údaje zasielané do informačných systémov Dôvery a Dôvera ich spracúva pre účely uvedené v Podmienkach ochrany súkromia. Údaje z účtu poistenca sú sprístupnené Klientom v elektronickej pobočke Dôvery.

V MoA Dôvera informuje klientov o programoch zdravia, ktorým sa venuje v spolupráci s poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti (napr. pomáhame ľuďom s cukrovkou, bojovníci za zdravie

4.2 Údaje, ku ktorým má MoA prístup

MoA pre vybrané funkcie získava aj niektoré z tzv. „personal and sensitive information" (tzn. osobné a citlivé informácie) alebo má prístup k vybraným komponentom mobilného zariadenia.

MoA umožňuje:

a/ cez funkcionalitu „Odtlačok prsta“ vyhotovenie odtlačku prsta a cez funkcionalitu „Kamera" vyhotovenie skenu tváre (FaceID) Klienta ako zvoleného ochranného prvku pre prihlásenie do MoA (bod 2 Podmienok). Odtlačok prsta ani FaceID Dôvera nespracúva (neprenáša sa z MoA do jej informačných systémov) a sú uložené výlučne v mobilnom zariadení Klienta.

b/ cez funkcionalitu „Kamera" vyhotovenie fotografie Klienta a jej umiestnenie v jeho profile. Túto fotografiu Dôvera nespracúva (neprenáša sa z MoA do jej informačných systémov) a je uložená výlučne v mobilnom zariadení Klienta.

c/ cez funkcionalitu „Kamera" vyhotovenie fotografie dokladov pre účely uplatnenia benefitov pre Klientov (napríklad benefit Zdravé zuby). Bez povolenia funkcionality „Kamera" nedovolí mobilné zariadenie Klienta tieto doklady odfotiť a pripojiť k žiadosti. V takom prípade ich môže Klient zaslať do Dôvery iným spôsobom. Doklady o poskytnutí zdravotnej starostlivosti (absolvovanie ošetrenia) alebo o úhrade sú povinnými prílohami žiadosti pri uplatnení benefitov. Údaje zo žiadosti a príloh spracúva Dôvera na účely vykonávania verejného zdravotného poistenia.

d/ prepojenie so službou „Kontakty a volania" z dôvodu možnosti zavolať priamo z MoA na zákaznícku linku Dôvery bez nutnosti dodatočného overovania klienta.

e/ cez funkcionalitu „Čítanie dokumentov z externého úložiska“ načítanie fotografie profilu a dokladov pre účely uplatnenia benefitov pre Klientov (napríklad benefit Zdravé zuby). Bez povolenia funkcionality „Čítanie dokumentov z externého úložiska“ nedovolí mobilné zariadenie Klienta tieto fotografie alebo doklady pripojiť k profilu alebo k žiadosti. V takom prípade ich môže Klient zaslať do Dôvery iným spôsobom. Doklady o poskytnutí zdravotnej starostlivosti (absolvovanie ošetrenia) alebo o úhrade sú povinnými prílohami žiadosti pri uplatnení benefitov. Údaje zo žiadosti a príloh spracúva Dôvera na účely vykonávania verejného zdravotného poistenia. Fotografiu v profile Dôvera nespracúva (neprenáša sa z MoA do jej informačných systémov) a je uložená výlučne v mobilnom zariadení Klienta.

Prístup k jednotlivým funkciám MoA môže Klient kedykoľvek zmeniť v nastaveniach svojho mobilného zariadenia. Avšak zakázanie týchto prístupov môže ovplyvniť funkčnosť MoA.

Tieto funkcie zvyšujú používateľský komfort MoA pre Klienta.

Uisťujeme Klientov, že akékoľvek údaje získané týmto spôsobom nie sú používané na iné účely ako na tie, ktoré sú uvedené v Podmienkach alebo v Podmienkach ochrany súkromia.

5. Účel spracúvania, právny základ spracúvania a rozsah spracúvania osobných údajov

Účely spracovania, právne základy spracovania a rozsah spracúvaných osobných údajov je uvedený v Podmienkach a v Podmienkach ochrany súkromia.

6. Práva dotknutých osôb, príjemcovia, prenos a doba spracúvania osobných údajov

Práva dotknutých osôb, zoznam príjemcov osobných údajov vrátane sprostredkovateľov Dôvery, prenos osobných údajov a doba spracúvania osobných údajov je v plnom rozsahu uvedená v Informácii o spracúvaní osobných údajov.

V prípade Klientov so zariadením s operačným systémom iOS je možné požiadať o zrušenie účtu. V takom prípade Dôvera vykoná zrušenie účtu Klienta odpárovaním jeho zariadenia.