Poistenec štátu

Poistencom štátu môžete byť aj v prípade, ak sa staráte o dieťa do 6 rokov, ktoré umiestnite najviac na 4 hodiny denne do jaslí alebo materskej školy.

Čo nám treba oznámiť?

  • meno, priezvisko a rodné číslo dieťaťa
  • priložte kópiu rodného listu dieťaťa.

Ako nám treba oznámiť zmeny?

Informujte nás o týchto zmenách na tlačive Oznámenie poistenca/platiteľa poistného. K vyplnenému oznámeniu priložte požadované doklady.

Cez elektronickú pobočku
Napísať cez elektronickú pobočku

Vybavte všetko rýchlo a jednoducho.

Elektronická pobočka

Dajte nám vedieť, ak sa stanete celoročne klientom zariadenia sociálnych služieb alebo klientom zariadenia, ktoré vám poskytuje starostlivosť na základe rozhodnutia súdu.

Čo nám treba oznámiť?

  • identifikačné údaje zariadenia, v ktorom ste umiestnený (názov, sídlo, identifikačné číslo)
  • priložte kópiu rozhodnutia súdu alebo zmluvy o poskytovaní sociálnej služby

Ako nám treba oznámiť zmeny?

Informujte nás o týchto zmenách na tlačive Oznámenie poistenca/platiteľa poistného. K vyplnenému oznámeniu priložte požadované doklady.

Cez elektronickú pobočku
Napísať cez elektronickú pobočku

Vybavte všetko rýchlo a jednoducho.

Elektronická pobočka

Poistencom štátu je aj manželka alebo manžel zamestnanca,ktorý vykonáva štátnu službu alebo práce vo verejnom záujme v zahraničí. Status poistenca štátu je potrebné oznámiť zdravotnej poisťovni.

Čo nám treba oznámiť?

  • uveďte meno, priezvisko a rodné číslo manžela/manželky
  • priložte kópiu sobášneho listu a potvrdenie zamestnávateľa o vykonávaní štátnej služby v cudzine alebo prác vo verejnom záujme v zahraničí zamestnanca (vášho manžela/manželky).

Ako nám treba oznámiť zmeny?

Informujte nás o týchto zmenách na tlačive Oznámenie poistenca/platiteľa poistného. K vyplnenému oznámeniu priložte požadované doklady.

Cez elektronickú pobočku
Napísať cez elektronickú pobočku

Vybavte všetko rýchlo a jednoducho.

Elektronická pobočka

Poistencom štátu ste aj v prípade, ak opatrujete osobu s ťažkým zdravotným postihnutím alebo blízku osobu staršiu ako 80 rokov. Aj túto skutočnosť treba oznámiť zdravotnej poisťovni.

Čo nám treba oznámiť?

  • meno, priezvisko a rodné číslo fyzickej alebo blízkej opatrovanej osoby
  • priložte kópiu rozhodnutia príslušného orgánu alebo posudku alebo kópiu rodného listu osoby staršej ako 80 rokov.

Ako nám treba oznámiť zmeny?

Informujte nás o týchto zmenách na tlačive Oznámenie poistenca/platiteľa poistného. K vyplnenému oznámeniu priložte požadované doklady.

Cez elektronickú pobočku
Napísať cez elektronickú pobočku

Vybavte všetko rýchlo a jednoducho.

Elektronická pobočka

Poistencami štátu sú aj pracovníci cirkevných, rehoľných a charitatívnych spoločenstiev. O práci pre tieto organizácie treba informovať zdravotnú poisťovňu.

Čo nám treba oznámiť?

  • uveďte identifikačné údaje spoločenstva (názov, sídlo a identifikačné číslo)
  • priložte kópiu pracovnej zmluvy alebo dohody s týmto spoločenstvom.

Ako nám treba oznámiť zmeny?

Informujte nás o týchto zmenách na tlačive Oznámenie poistenca/platiteľa poistného. K vyplnenému oznámeniu priložte požadované doklady.

Cez elektronickú pobočku
Napísať cez elektronickú pobočku

Vybavte všetko rýchlo a jednoducho.

Elektronická pobočka