Štruktúru dávky pre formát TXT a XML zverejnilo MZ SR na tomto linku . Zároveň MZ SR uverejňuje na svojom webe aj usmernenie k minimálnemu preddavku.

Zmeny v dávke 514:

Nová štruktúra dávky 514 je platná pre výkazy preddavkov na poistné za január 2023 a nasledujúce mesiace.

Pre výkazy preddavkov za december 2022 a staršie zostáva v platnosti pôvodná štruktúra.

Ak pošle platiteľ dávku 514 s novými položkami (v novej štruktúre) za obdobia spred 1.1.2023 (napr. za november 2022), dávka syntakticky neprejde a sa nespracuje. To isté platí aj opačne: ak pošle platiteľ dávku v pôvodnej štruktúre za obdobia január 2023 a novšie dávka neprejde.

Výpočet minimálneho preddavku:

Minimálny preddavok sa uplatňuje u zamestnanca, ktorý má príjem nižší ako 268,88 € (životné minimum - pre rok 2024). Minimálny preddavok pre rok 2024 je vo výške 40,32 €.

Minimálny preddavok sa neuplatňuje, ak zamestnanec je

  • zároveň celý mesiac aj poistenec štátu podľa § 11 ods. 7 zákon 580 Z.z. (všetky štátne kategórie ako napr. nemocenské, rodičovský príspevok, nezaopatrené dieťa, dôchodcovia,...)
  • zároveň celý mesiac aj SZČO
  • zároveň aspoň v jeden deň v mesiaci aj osobou so zdravotným postihnutím
  • je vyhlásený za nezvestnú osobu

Minimálny preddavok sa alikvotne znižuje, ak je zamestnanec časť mesiaca

  • poistenec štátu podľa § 11 ods. 7 zákon 580 Z.z. (všetky štátne kategórie ako napr. nemocenské, rodičovský príspevok, nezaopatrené dieťa, dôchodcovia,...)
  • SZČO
  • vyhlásený za nezvestnú osobu
  • sa poistenec nepovažoval za zamestnanca.

Ak má zamestnanec v kalendárnom mesiaci súčasne viacerých zamestnávateľov, môže sa zamestnanec rozhodnúť, že postup minimálneho preddavku sa neuplatní. Zamestnanec oznámi zamestnávateľovi svoje rozhodnutie neuplatniť si minimálny preddavok do ôsmich dní odo dňa vzniku zamestnania alebo súbehu týchto zamestnaní a zmenu tejto skutočnosti oznámi do ôsmich dní odo dňa jej zmeny. Vzor písomného oznámenia zamestnanca zverejňuje ministerstvo zdravotníctva na svojom webovom sídle.