Konkrétne návody, ako platiť odvody

Všetko dôležité, čo potrebujete vedieť o platení odvodov na verejné zdravotné poistenie. Stačí si vybrať, či ste samoplatiteľ, živnostník, zamestnávateľ, zamestnanec alebo poistenec štátu.

Aktualizované: 29. 01. 2015
Vyfiltrujte si z textu, čo vás zaujíma: Podľa:
 
Close filter  

Samoplatiteľ

Kto je samoplatiteľ

Samoplatiteľom, t.j. dobrovoľne nezamestnanou osobou, je poistenec, ktorý:

 • nie je zamestnancom,
 • nie je samostatne zárobkovo činnou osobou,
 • nie je poistencom, za ktorého je platiteľom poistného štát.

Ako sa u nás zaregistrovať

Fakt, že ste samoplatiteľ, nám oznámte nasledujúcimi spôsobmi:

 • vyplňte a pošlite nám toto tlačivo v ktorejkoľvek pobočke alebo poštou na adresu DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s., Cintorínska 5, 949 01 Nitra,
 • oznámte nám to elektronicky na info@dovera.sk, uveďte vaše identifikačné číslo (IČP) uvedené na preukaze poistenca a dátum, odkedy sa považujete za samoplatiteľa,
 • online prostredníctvom služby Elektronická pobočka, pričom zvoľte možnosť Samoplatiteľ.

Z čoho platíte

Vaším vymeriavacím základom  v roku 2016 sú príjmy plynúce ako:

 • príjmy z kapitálového majetku (napr. úroky a výnosy z cenných papierov, úroky z vkladov, plnenia z poistenia...),
 • ostatné príjmy (príjmy z príležitostných činností, príjmy z prevodu vlastníctva...),
 • dividendy (príjmy z podielov na zisku obchodných spoločností alebo družstiev).

Vymeriavacím základom nie sú príjmy, z ktorých sa daň vyberá zrážkou.

Minimálny vymeriavací základ  je od 1. januára 2016 suma 429 €  -  teda rovnaká suma, ako majú živnostníci.

Koľko platíte

Platiť musíte aspoň minimum, nanajvýš maximum. Samoplatitelia so zdravotným postihnutím platia polovicu. Minimálna platba v roku 2016 je 60,06 .

kategória poistenca minimálny
vymeriavací
základ
minimálny
mesačný
preddavok
maximálny
vymeriavací
základ
maximálny
mesačný
preddavok
samoplatiteľ
429 € 60,06 € 4 290 € 600,60 €
samoplatiteľ so zdravotným postihnutím
429 € 30,03 € 4 290 € 300,30 €

Percentuálna sadzba pre zdravú osobu je 14% z vymeriavacieho základu, u osoby so zdravotným postihnutím je to 7%.

Kedy platíte

Platíte vždy do ôsmich dní od ukončenia mesiaca, teda napríklad za január 2016 do 8. februára 2016. Preddavky na poistné môžete platiť bezhotovostným prevodom z účtu alebo poštovou poukážkou.

Samostatne zárobkovo činná osoba (SZČO)

Kto je SZČO

Po 1. januári 2014 považujeme za samostatne zárobkovo činnú osobu toho, kto dovŕšil 18 rokov a vykonáva činnosti, z ktorých mu plynú príjmy z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti.

V zdravotnej poisťovni sa prihláste, keď:

 •  vykonávate poľnohospodársku výrobu vrátane hospodárenia v lesoch a na vodných plochách, ste zapísaný do evidencie podľa osobitného predpisu a máte oprávnenie prevádzkovať živnosť,
 • máte oprávnenie na vykonávanie činnosti (napr. advokáti, lekári, veterinári, audítori, daňoví poradcovia, notári, znalci, tlmočníci, prekladatelia, sprostredkovatelia sporenia alebo poistenia a pod.),
 • ste spoločníkom verejnej obchodnej spoločnosti alebo komplementárom komanditnej spoločnosti,
 • vykonávate činnosti, ktoré nie sú živnosťou ani podnikaním (napr. správcovia konkurzných podstát, sprostredkovatelia doplnkového dôchodkového sporenia a pod.),
 • vykonávate športovú činnosť zárobkovo, ale nie v pracovnom pomere,
 • vykonávate umeleckú činnosť alebo inú tvorivú činnosť (napr. podľa zákona o vynálezoch, priemyselných vzoroch a zapisovacích návrhoch alebo činnosti podľa autorského zákona),
 • vykonávate činnosť obchodného zástupcu.

Ako sa u nás zaregistrovať

Oznámenie o tom, že ste živnostník, nám doručí živnostenský úrad, vy nemusíte nič robiť. Samozrejme, podmienkou je, že ste si splnili oznamovaciu povinnosť prostredníctvom jednotného kontaktného miesta na živnostenskom úrade.

Ak ste iná samostatne zárobkovo činná osoba, oznámte nám začiatok tejto činnosti do ôsmich dní od vzniku (napr. od zapísania do rôznych registrov, od uzavretia zmluvy športovcom a pod.) na tomto tlačive.

Z čoho platíte

Váš vymeriavací základ si vypočítate nasledovne:

Spočítate základ dane z príjmov z podnikania za rok 2014 podľa §6 ods.1 a 2 zákona o dani z príjmov, zaplatené poistné na sociálne poistenia a zaplatené poistné na zdravotné poistenie. Výsledok vydelíte koeficientom 1,486 a zaokrúhlite na najbližší eurocent nadol.  Vymeriavací základ sa zaokrúhli na najbližší eurocent nadol.

Ak ste v predchádzajúcom kalendárnom roku nemali oprávnenie na výkon samostatnej zárobkovej činnosti, môžete si vymeriavací základ určiť. Váš vymeriavací základ však nemôže byť v roku 2016  nižší ako 429 € (50% z priemernej mesačnej mzdy podľa Štatistického úradu SR za rok 2014, čo je 824 €) a percentuálna sadzba je 14%. Ak ste zdravotne postihnutý, váš vymeriavací základ je tiež 429 €, ale percentuálna sadzba je 7%.

Ak ste ako živnostník začali vykonávať samostatnú zárobkovú činnosť v priebehu bežného roka a máte povinnosť platiť odvody aj z inej činnosti (napr. ste zamestnanec), môžete si určiť výšku vymeriavacieho základu aj v sume 0 €. Vymeriavací základ sa zníži pomerne podľa kalendárnych dní.

Koľko platíte

kategória poistencaminimálny
vymeriavací
základ
minimálny
mesačný
preddavok
maximálny
vymeriavací
základ
maximálny
mesačný
preddavok
SZČO
429 €60,06 €4 290 €600,60 €
SZČO so zdravotným postihnutím 429 €30,03 €4 290 €300,30 €

Percentuálna sadzba pre zdravú osobu je 14% z vymeriavacieho základu, u osoby so zdravotným postihnutím je to 7%.

Kedy platíte

Platíte vždy do ôsmich dní od ukončenia mesiaca, teda napríklad za január 2016 do 8. februára 2016. Preddavky na poistné môžete platiť bezhotovostným prevodom z účtu alebo poštovou poukážkou.

Kam platíte

číslo účtu BBAN: 7000464464
kód banky: 8180
číslo účtu IBAN: SK4981800000007000464464
SWIFT/ BIC kód: SPSRSKBA

Banka príjemcu/ Beneficiary bank:
Štátna pokladnica
Radlinského 32
810 05 Bratislava

variabilný symbol: rodné číslo (v prípade, že je vaše rodné číslo 9-miestne, doplňte desiate miesto číslicou 0)
konštantný symbol: 3558
špecifický symbol: obdobie, za ktoré sa uhrádza preddavok na poistné, v tvare MMRRRR (napr. za apríl 2016 v tvare 042016)

Údaje pre cezhraničnú  platbu, ktorá nespĺňa podmienky SEPA platby:
IBAN: SK4981800000007000464464, SWIFT: SUBASKBX.
Banka príjemcu - sprostredkujúca banka/Beneficiary’s intermediary bank:
Všeobecná úverová banka, a.s.
Mlynské Nivy 1
829 90 Bratislava
Slovakia


Zamestnávateľ

Kto je zamestnávateľ

Zamestnávateľom ste vtedy, ak ste fyzická alebo právnická osoba so sídlom na území Slovenska (alebo so sídlom v cudzine a organizačnou zložkou na Slovensku) a máte zamestnancov, ktorým platíte príjem zo závislej činnosti.

Ako sa u nás zaregistrovať

Zamestnávatelia majú povinnosť zaslať tzv. registračný list. Povinnosť registrovať sa u nás máte vtedy, ak máte aspoň jedného zamestnanca - nášho poistenca. Táto povinnosť vám vzniká do ôsmich dní od nástupu takéhoto zamestnanca do práce.

Z čoho platíte

Odvody platíte z príjmov zo závislej činnosti podliehajúcich dani (§ 5 zákona o dani z príjmov), ktoré priznávate vašim zamestnancom - našim poistencom.

Poistné z príjmov z kapitálového majetku (podľa §7 o dani z príjmov) a ostatného príjmu (podľa §8 zákona o dani z príjmov) si platí poistenec sám, vás sa netýka.

Minimálny vymeriavací základ zamestnanca pre platenie preddavkov na poistné nie je určený, ten maximálny na mesiac roka 2016 je 4 290 €.

Koľko platíte

Z vymeriavacieho základu zamestnanca platíte spolu 14% - 10% za seba ako zamestnávateľa a 4% za zamestnanca. Za zamestnancov, ktorí poberajú invalidný dôchodok alebo majú mieru funkčnej poruchy 41% a viac (t. j. za zamestnancov so zdravotným postihnutím), zaplatíte spolu 7% (5% za seba a 2% za zamestnanca).

Preddavok na poistné sa zaokrúhľuje na najbližší eurocent nadol.

Minimálna platba určená nie je, maximálnu nájdete v tabuľke.

kategória sadzba
preddavok
zamestnanec bez zdravotného postihnutia
5%
171,60 €
zamestnanec so zdravotným postihnutím
2%
85,80 €
zamestnávateľ za zamestnanca bez zdravotného postihnutia
10%
429 €
zamestnávateľ za zamestnanca so zdravotným postihnutím
5%
214,50 €

Kedy platíte

Poistné za vás a vašich zamestnancov platíte najneskôr vo výplatnom termíne, ktorý ste nám nahlásili pri vašej registrácii. V prípade, že máte pre jednotlivé organizačné útvary iné výplatné termíny, do úvahy sa berie ten posledný. Ak výplatný deň nemáte určený, za príslušný mesiac zaplaťte najneskôr posledný deň nasledujúceho mesiaca.

Kam platíte

číslo účtu BBAN: 7000747747
kód banky: 8180
číslo účtu IBAN: SK5281800000007000747747
SWIFT/ BIC kód: SPSRSKBA

Banka príjemcu/ Beneficiary bank:
Štátna pokladnica
Radlinského 32
810 05 Bratislava

variabilný symbol: 8-miestne IČO + 2-miestne poradové číslo vašej organizačnej jednotky, ktoré sme vám pridelili
špecifický symbol: obdobie, za ktoré sa uhrádza preddavok na poistné, v tvare MMRRRR (napr. za apríl 2016 v tvare 042016)
konštantný symbol: 3558

Údaje pre cezhraničnú  platbu, ktorá nespĺňa podmienky SEPA platby:
IBAN: SK5281800000007000747747, SWIFT: SUBASKBX
Banka príjemcu - sprostredkujúca banka/Beneficiary’s intermediary bank:
Všeobecná úverová banka, a.s.
Mlynské Nivy 1
829 90 Bratislava
Slovakia

Dieťa, študent, dôchodca, nezamestnaný, žena na materskej, iný poistenec štátu

Zo zákona za vás platí odvody štát. Výšku stanovuje každý rok parlament. S platením poistného si teda nemusíte robiť žiadne starosti.

Tiež si nemusíte robiť starosti s plnením oznamovacích povinností, pretože tieto na seba prevzali štátne inštitúcie, ktoré vedú rôzne evidencie a registre (o dôchodcoch, evidovaných uchádzačoch, poberateľoch rodičovských príspevkov...)

Oznamovacie povinnosti

Poistencom štátu zostalo päť oznamovacích povinností. Ak patríte do jednej z týchto kategórii, dajte nám o tom vedieť:

 1. poskytujú vám starostlivosť v zariadení sociálnych služieb alebo v zariadení na základe rozhodnutia súdu,
 2. staráte sa o dieťa do šiestich rokov (poistencom štátu ste aj vtedy, ak dieťa umiestníte v jasliach alebo v materskej škole najviac na štyri hodiny denne),
 3. opatrujete osobu s ťažkým zdravotným postihnutím alebo opatrujete blízku osobu staršiu ako 80 rokov,
 4. ste  manželkou/manželom zamestnanca, ktorý vykonáva štátnu službu v cudzine alebo vykonáva práce vo verejnom záujme v zahraničí,
 5. pracujete pre cirkevné, rehoľné a charitatívne spoločenstvo.

Ako sa u nás zaregistrovať

Fakt, že ste poistenec štátu, nám oznámte nasledujúcimi spôsobmi:

 • vyplňte a pošlite nám toto tlačivo v ktorejkoľvek pobočke alebo poštou na adresu DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s., Cintorínska 5, 949 01 Nitra,
 • oznámte nám to elektronicky na info@dovera.sk, uveďte vaše identifikačné číslo (IČP) uvedené na preukaze poistenca spolu s dokladom preukazujúcim vami uvedené skutočnosti (napr.: potvrdenie z úradu práce alebo Sociálnej poisťovne),
 • online prostredníctvom služby Elektronická pobočka.

Zamestnanec

Kto je zamestnanec

Zamestnancom je fyzická osoba, ktorá má príjem zo závislej činnosti a dohôd vykonávaných mimo pracovného pomeru. Zamestnancom nie ste v dňoch, v ktorých nepoberáte príjem zo závislej činnosti (napr. počas neospravedlnenej absencie alebo neplateného voľna) alebo v ktorých nepoberáte náhradu príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti, nepoberáte nemocenské, ošetrovné alebo materské.

Vaše povinnosti

Pozor, zamestnancom nie ste, ak máte v práci neplatené voľno, absenciu alebo pracujete nepravidelne, občas alebo sporadicky na základe dohôd vykonávaných mimo pracovného pomeru. Vtedy za vás neplatí poistné váš zamestnávateľ. Znamená to, že máte povinnosť prihlásiť sa počas tohto obdobia v zdravotnej poisťovni ako samoplatiteľ a odvádzať si poistné. Ak znova nastúpite do práce, zamestnávateľ nám to oznámi za vás. 

Ak sa stanete držiteľom preukazu osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo sa stanete invalidným, máte povinnosť oznámiť to zamestnávateľovi. Zdravotne postihnutí poistenci platia nižšie poistné.

Povinnosti zamestnávateľa

Oznamovacie a odvodové povinnosti má za vás váš zamestnávateľ - platí mesačné preddavky a informuje nás o všetkých zmenách v súvislosti s vašou pracovnou činnosťou (oznamuje váš nástup na PN-ku, materskú dovolenku, začiatok alebo ukončenie pracovného pomeru a pod.).

Z čoho za vás platí zamestnávateľ

Odvody za vás odvádza zamestnávateľ z vašej mzdy (t. j. z príjmu zo závislej činnosti podľa § 5 zákona o dani z príjmov podliehajúcemu dani z príjmov).

V prípade, že máte popri mzde aj príjmy z kapitálového majetku (podľa §7 o dani z príjmov) alebo ostatné príjmy (podľa §8 zákona o dani z príjmov), odvody z nich si platíte vy. A to jednorazovo po vykonaní ročného zúčtovania poistného (t. j. preddavky na poistné z týchto príjmov sa neplatia).

Minimálny vymeriavací základ nie je určený, ten maximálny mesačný na rok 2016 je 4 290 €.

Koľko za vás platí zamestnávateľ

Z vymeriavacieho základu vám zamestnávateľ strhne na zdravotné poistenie 4%. On sám k tomu pridá ďalších 10%. Spolu tak každý mesiac zaplatíte do zdravotnej poisťovne 14%. Ak máte zdravotné postihnutie 41% a viac, zamestnávateľ vypočíta preddavok na poistné z vašej mzdy vo výške 2% a sám za seba vo výške 5%.

Preddavok na poistné sa zaokrúhľuje na najbližší eurocent nadol.

Minimálna platba určená nie je, maximálnu nájdete v tabuľke. 

kategóriasadzba
preddavok
zamestnanec bez zdravotného postihnutia
4%
171,60 €
zamestnanec so zdravotným postihnutím
2%
85,80 €
zamestnávateľ za zamestnanca bez zdravotného postihnutia
10%
429 €
zamestnávateľ za zamestnanca so zdravotným postihnutím
5%
214,50 €


Najčastejšie sa pýtate

Koľko mám mesačne platiť na zdravotné poistenie?

Samostatne zárobkovo činná osoba a dobrovoľne nezamestnaná osoba majú určené minimálne a maximálne mesačné preddavky na zdravotné poistenie v roku 2016 nasledovne:

Čítať celú odpoveď
Čo sa považuje za príjem zo závislej činnosti?

Príjmami zo závislej činnosti sú najmä:

 • príjmy z pracovnoprávneho vzťahu, služobného, štátnozamestnaneckého pomeru alebo z obdobného vzťahu,
 • príjmy za prácu likvidátorov, prokuristov, nútených správcov, členov družstiev, spoločníkov a konateľov,
 • platy a funkčné príplatky ústavných činiteľov, verejného ochrancu práv, poslancov Európskeho parlamentu, ktorí boli zvolení na území Slovenskej republiky, prokurátorov a vedúcich ostatných ústredných orgánov štátnej správy,
 • odmeny za výkon funkcie v štátnych orgánoch a orgánoch územnej samosprávy,
 • odmeny obvinených vo väzbe a odsúdených vo výkone trestu odňatia slobody,
 • príjmy z prostriedkov sociálneho fondu,
 • obslužné,
 • vrátené poistné zo zaplateného poistného na verejné zdravotné poistenie, sociálne poistenie a sociálne zabezpečenie, o ktoré si daňovník znížil v predchádzajúcich zdaňovacích obdobiach príjmy zo závislej činnosti,
 • bez ohľadu na ich právny dôvod pravidelné, nepravidelné alebo jednorazové príjmy, ktoré sa vyplácajú, poukazujú alebo pripisujú k dobru v súvislosti s výkonom závislej činnosti.
Čítať celú odpoveď
Za koho všetkého platí odvody štát?

Štát platí za svojich poistencov, takzvaných poistencov štátu. Tu je ich kompletný zoznam:

 • nezaopatrené dieťa do skončenia povinnej školskej dochádzky,
 • študent do 26 rokov, pričom nie je rozhodujúce, akou formou študuje (t.j. aj za denných aj externých študentov), ale len do získania vysokoškolského vzdelania II.stupňa,
 • študent denného štúdia vo veku do 30 rokov do získania vysokoškolského vzdelania II. stupňa,
 • zahraničný študent z iného členského štátu EÚ, zahraničný študent študujúci na základe medzinárodných zmlúv alebo žiak či študent, ktorý je Slovákom žijúcim v zahraničí a študuje na slovenskej škole,
 • doktorand (vo veku do 30 rokov, študuje v dennej forme štúdia, študuje nie dlhšie ako je štandardná dĺžka doktorandského študijného programu a nezískal ešte vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa),
 • poberateľ starobného, invalidného alebo výsluhového dôchodku alebo poberateľ dôchodku z cudziny,
 • osoba v dôchodkovom veku bez nároku na dôchodok,
 • invalidná osoba bez nároku na invalidný dôchodok,
 • evidovaný uchádzač o zamestnanie,
 • poberateľ rodičovského príspevku,
 • osoba, ktorá sa stará o dieťa do šiestich rokov,
 • osoba, ktorá opatruje osobu s ťažkým zdravotným postihnutím,
 • osoba, ktorá sa stará o blízku osobu staršiu ako 80 rokov,
 • osobný asistent ťažko zdravotne postihnutej osoby,
 • poberateľ dávky v hmotnej núdzi alebo spoločne posudzovaná osoba,
 • osoba vo výkone trestu alebo vo väzbe,
 • azylant, 
 • osoba vykonávajúca činnosť pre cirkevné, rehoľné alebo charitatívne spoločenstvo,
 • osoba celoročne umiestnená v zariadení sociálnych služieb,
 • osoba poberajúca nemocenské, materské alebo ošetrovné
 • osoba, ktorej zanikol nárok na nemocenské alebo ošetrovné po podpornej dobe jeho vyplácania ale práceneschopnosť alebo potreba ošetrovania blízkej osoby stále trvá,
 • poberateľ príspevku za opatrovanie,
 • manželka alebo manžel štátneho zamestnanca v cudzine,
 • cudzinec zaistený na území Slovenska,
 • osoba, ktorá poberá náhradu príjmu služobného platu policajta alebo vojaka kvôli dočasnej neschopnosti vykonávať štátnu alebo vojenskú službu,
 • zvýhodnený zamestnanec, t.j.osoba v pracovnom alebo štátnozamestnaneckom pomere, ktorý bol predtým evidovaný ako uchádzač o zamestnanie najmenej 12 mesiacov a jeho príjem je nižší ako 67% štatisticky zistenej priemernej mesačnej mzdy (v roku 2014 príjem nižší ako 539,35 eur; v roku 2015 príjem nižší ako 552,08 eur.)
Čítať celú odpoveď
Omylom som odoslal preddavok na poistné dvakrát.

Ak ste odviedli platbu dvakrát, vedieme ju ako preplatok. Odporúčame vám:

 • najbližšiu platbu znížiť o omylom zaplatenú sumu alebo
 • nasledujúcu platbu neodoslať vôbec.

Preddavok za konkrétny mesiac odrátame z preplatku, ktorý vám takto vznikol.

Čítať celú odpoveď
Aké sú minimálne odvody?

V roku 2015 je minimálna suma preddavku na zdravotné poistenie 57,68 €  (resp. 28,84 € osoby so zdravotným postihnutím 41 % a viac).

Viac sa dozviete v tomto článku.

Čítať celú odpoveď
Na aké číslo účtu mám platiť odvody?

Viac sa o číslach účtov dozviete na tejto stránke.
Čítať celú odpoveď
Kto je považovaný za samoplatiteľa?

Samoplatiteľom, t.j. dobrovoľne nezamestnanou osobou, ste vtedy, keď:

 • nie ste zamestnancom,
 • nie ste samostatne zárobkovo činnou osobou,
 • nie ste poistencom, za ktorého je platiteľom poistného štát.
Čítať celú odpoveď
Prečo musím platiť odvody?

Na Slovensku funguje solidárny systém zdravotnej starostlivosti. Ten zabezpečuje rovnakú zdravotnú starostlivosť každému bez ohľadu na výšku jeho príjmu. Preto preddavky na poistné na verejné zdravotné poistenie odvádza každý občan. Buď on sám, jeho zamestnávateľ alebo za svojich poistencov odvádza poistné štát.

Čítať celú odpoveď
Kto musí platiť?

Verejné zdravotné poistenie je povinné, a preto má každý poistenec určené, kto za neho platí poistné.

Čítať celú odpoveď
Poslali ste mi výkaz nedoplatkov. Ako môžem voči nemu podať námietky?

Postupujte podľa poučenia vo výkaze. Podajte námietky v stanovenej lehote a k námietke predložte doklady, ktoré preukážu skutočnosti, ktoré preukážu vaše tvrdenia. Všetky námietky dôkladne prešetríme a ak sa ukáže, že výkaz nedoplatkov naozaj nie je správny, zrušíme ho.

Na námietky bez vecného odôvodnenia sa neprihliada.

Námietky podajte elektronicky na portáli pre dlžníkov dlhy.dovera.sk.

Čítať celú odpoveď
Ako požiadam o potvrdenie o stave pohľadávok?

Ak ste hromadný platiteľ (zamestnávateľ), potvrdenie o stave pohľadávok môžete mať už do jednej hodiny. Tieto elektronické potvrdenia sú  plnohodnotné a rovnocenné s písomným potvrdením. Ako na to:

Tieto potvrdenia sú použiteľné na všetky právne úkony, keďže obsahujú všetky zákonom určené náležitosti - predtlačený odtlačok pečiatky zdravotnej poisťovne, meno, priezvisko a funkciu oprávnenej osoby, ako aj faksimile podpisu oprávnenej osoby.

Ako na to:

 1. V zabezpečenej zóne Elektronická pobočka vyplníte žiadosť a kliknete na Odoslať.
 2. Žiadosť okamžite zaevidujeme a spracujeme. Potvrdenie o jej prijatí si môžete vytlačiť.
 3. Pri bezproblémovom spracovaní máte k dispozícii výsledné potvrdenie s faximile podpisu.

O vydaní potvrdenia vás informujeme notifikačným emailom. Potvrdenie si môžete uložiť alebo vytlačiť. Ak vznikne pri jeho spracovaní problém, budeme vás kontaktovať emailom alebo telefonicky, aby ste dostali potvrdenie čo najskôr.

Ak preferujete emailovú komunikáciu, žiadosť nám pošlite elektronicky na adresu potvrdenia@dovera.sk alebo poštou na adresu:

DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s.
Cintorínska 5
949 01 Nitra.

Potvrdenie vám vystavíme bezplatne do troch pracovných dní od doručenia vašej žiadosti.

Čítať celú odpoveď

Súvisiace články

Povinnosti platiteľa
Elektronická pobočka pre platiteľa
Potvrdenia a tlačivá pre platiteľov