Poistné pri odchode do zahraničia

Ročne riešime tisícky prípadov, kedy odchod do zahraničia narobil našim poistencom problémy. Pozabudli na svoje oznamovacie povinnosti o odchode do zahraničia, vyplývajúce zo zákona, čím im mohli vzniknúť dlhy na poistnom.

Odišli ste do zahraničia a neviete, či ste správne vysporiadali svoje oznamovacie povinnosti? Overte si či nie ste dlžníkom.

Platíte riadne a načas poistné?

Platiť poistné je zákonnou povinnosťou pre každého jedného poistenca. Buď si ho platíte sami alebo ho za vás platí iný platiteľ, najčastejšie štát alebo zamestnávateľ.

Štát v tom prípade, ak ste tzv. poistencom štátu, teda dieťaťom, študentom, dôchodcom, rodičom na materskej, prípadne nezamestnaným.

Zamestnávateľ v tom prípade, ak máte riadnu pracovnú zmluvu, respektíve pracujete na plný úväzok. Zamestnávateľ platí časť poisteného za vás, časť vám strháva z výplaty.

Výnimku z platenia majú osoby, ktoré svojej (slovenskej) zdravotnej poisťovni oznámia a preukážu, že sú pracovne činní v zahraničí alebo sú dlhodobo v cudzine alebo im zanikol trvalý pobyt na Slovensku.

Takouto osobou ste sa mohli stať aj vy, a to v týchto prípadoch:

  • ste zamestnaný/ná u zamestnávateľa v zahraničí alebo tam podnikáte,
  • máte uzavreté zdravotné poistenie v cudzine,
  • zdržiavate sa v cudzine viac ako šesť po sebe idúcich kalendárnych mesiacov (t. j. dlhodobo) a na tento pobyt ste uzavreli poistenie liečebných nákladov v komerčnej poisťovni,
  • zanikol vám trvalý pobyt v Slovenskej republike.

Ak ste sa našli v niektorej z týchto skupín a túto skutočnosť ste nám neoznámili, bezodkladne nás, prosím, kontaktujte. Vyhnete sa zbytočným postihom.

Ako máte postupovať

V prípade, že idete pracovať alebo podnikať do zahraničia, dajte nám to vedieť vyplnením a doručením Oznámenia poistenca/platiteľa poistného s priložením dokladu o poistení  (v rámci EÚ formulár E104, mimo EÚ doklad o komerčnom poistení, pracovná zmluva).

Oznámenie nájdete na tejto stránke.

V prípade, že ako turista alebo študent odchádzate mimo EÚ na dobu viac ako 6 mesiacov, pošlite nám  vyplnené Oznámenie poistenca/platiteľa poistného a  priložte doklad o poistení - môže ísť aj o komerčné poistenie.

Potrebné tlačivo (Oznámenie) nájdete na tejto stránke. Vyplňte ho a zaškrtnite v ňom políčko Zánik verejného zdravotného poistenia.

Vyplnené oznámenie s prílohami nám môžete doručiť:

  • prostredníctvom kontaktného formuláru,
  • poštou na adresu: DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s., Cintorínska 5, 949 01 Nitra,
  • osobne do ktorejkoľvek kamennej pobočky.

Upozornenie: Urobte tak ešte pred odchodom do cudziny, aby vás pri návrate domov neprivítali nepríjemnosti kvôli zbytočným podlžnostiam. Ak zdravotná poisťovňa nemá vedomosť o vašom odchode do zahraničia (pobyte v zahraničí), bude od vás vyžadovať úhradu poistného za spomínané obdobie. Nespoliehajte sa na premlčanie.

Kto je platiteľom poistného?

Oznámiť platiteľa poistného je jednou zo základných povinností každého poistenca voči svojej zdravotnej poisťovni ak túto povinnosť neplní zamestnávateľ alebo štátna inštitúcia, ak ste osobou, za ktorá platí poistné štá

Komunikovať sa oplatí

Pokiaľ nám sami neoznámite, prípadne niekto iný vo vašom mene platiteľa poistného, za dané obdobie sa stávate samoplatiteľom. Na samoplatiteľa sa vzťahuje zákonná povinnosť platiť za seba mesačný preddavok v minimálnej výške.

Čo vás čaká, ak si nesplníte povinnosti

Ak nám samoplatiteľ neuhradí preddavok, pošleme mu upomienku, výkaz nedoplatkov, prípadne platobný výmer prostredníctvom Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou.

Ak ani tak samoplatiteľ preddavok nezaplatí, zdravotná poisťovňa použije všetky zákonné spôsoby na vymoženie dlhu, t. j. využije aj možnosť podať súdnemu exekútorovi návrh na vykonanie exekúcie, keď poistenec bude musieť okrem poistného zaplatiť aj nemalé trovy exekúcie.

Sankcie

Sankciou za porušenie povinností súvisiacich so zákonom o zdravotnom poistení, medzi ktoré patrí aj povinnosť poistenca oznámiť svojej zdravotnej poisťovni kto zaňhoplatí odvody, je pokuta uložená úradom pre dohľad v sume do 331,00 €, resp. pri opakovanom porušení v dvojnásobnej výške.

Dôležité upozornenie

Poistenci, ktorí si nesplnia oznamovacie povinnosti a následne neplatia zdravotné odvody, sa automaticky stávajú dlžníkmi. Dlžníci nemajú nárok na úhradu odkladnej zdravotnej starostlivosti a môže sa im stať, že lekár bude od nich požadovať úhradu za poskytnutú zdravotnú starostlivosť. Hrozí im aj riziko, že ich nemocnica odmietne prijať na plánovanú hospitalizáciu, pokým si svoje dlhy na verejnom zdravotnom poistení neuhradia. Rovnaký postup platí pre kúpeľnú liečbu a ďalšie typy odkladnej zdravotnej starostlivosti.