Kto môže predpísať opakovaný recept?

Každý lekár môže v rámci svojej odbornosti a príslušných preskripčných obmedzení vystaviť opakovaný recept s maximálnou platnosťou 365 dní. Opakovaný recept je možné vystaviť len elektronicky, takže pacient papierový recept už nedostáva.

Aké lieky je možné takto predpísať?

Na opakovaný recept nie je možné predpísať antibiotiká, psychotropné a omamné látky, ani taký liek, ktorý je pacientovi predpisovaný prvý krát. Kompletný zoznam liekov, ktoré nie je možné na opakovaný recept predpísať, stanovuje vyhláška 146/2018 Z. z. - oznam humánnych liekov, ktoré nie je možné predpísať na lekársky predpis s poznámkou „REPETETUR“.

Aké položky musí obsahovať opakovaný recept na rozdiel od obyčajného predpisu?

Lekár v opakovanom recepte musí uviesť platnosť receptu (PlatnostReceptu), teda obdobie, počas ktorého si pacient bude vyberať lieky v lekárni, pričom maximálna platnosť receptu je jeden rok. Ďalej musí uviesť počet opakovaní výberov v lekárni (PocetOpakovaniOpakovanehoReceptu), teda koľkokrát príde pacient do lekárne bez potreby predpísania ďalšieho receptu. Poslednou informáciou je časové obdobie do ďalšieho výberu lieku v lekárni, teda po akom období príde pacient po svoje lieky opäť do lekárne (PeriodaOpakovanehoReceptu). Maximálna jednorazová dávka je na tri mesiace.

Je to  povinné?

Nie je. Lekár sa rozhodne sám, či opakovaný recept využije podľa svojho uváženia a na základe znalosti zdravotného stavu pacienta.

Môže si pacient vybrať všetky lieky naraz?

Pacient si môže v danom čase vybrať maximálne jednu predpísanú dávku tak, ako ju uviedol lekár pri predpise. Ak by uplynula doba platnosti opakovaného receptu a pacient si nestihol vybrať všetky lieky, musí si ich dať predpísať znova.

Som lekárnik. Ako zistím, že ide o opakovaný recept?

Opakovaný recept nemá špeciálne označenie, len vybrané informačné systémy používajú označenie REPETATUR. Opakovaný recept je definovaný troma atribútmi, ktoré sa vykazujú vždy spoločne. Sú to PeriodaOpakovanehoReceptu, PocetOpakovaniOpakovanehoReceptu, PlatnostReceptu. Ak sú vyplnené tieto tri atribúty na recepte, ide o opakovaný recept. Výdaj lieku prebieha rovnako ako akýkoľvek výdaj bez papiera, teda na základe preskripčného záznamu. Pri opakovanom recepte sa výdajom automaticky aktivuje možnosť ďalšieho výberu až po uplynutí príslušnej periódy.