Akceptujeme a uhradíme výkony 1B06025, 1A02009, 1A03007 u detí do dovŕšenia 19. roku veku s diagnózou diabetes mellitus 1. typu za predpokladu, že:

 1. ste poskytovateľom zdravotnej starostlivosti s odbornosťou 153
 2. nám podáte písomnú žiadosť o zazmluvnenie uvedených výkonov
 3. preukážete sa potvrdením o absolvovaní odborného školenia zameraného na technológie v diabetológii (inzulínové pumy /IP/ a kontinuálny monitoring glykémií), ktorý potvrdila Slovenská diabetologická spoločnosť, Slovenská zdravotnícka univerzita alebo Slovenská lekárska komora
 4. preukážete sa certifikátom alebo potvrdením o úspešnom absolvovaní školenia zameraného na obsluhu a ovládanie IP (certifikát alebo potvrdenie musí vydať dodávateľ alebo výrobca IP)
 5. výkony nám vykážete s jedným z uvedených kódov podľa medzinárodnej klasifikácie chorôb: E10.01-E10.91 s výnimkou kódov E10.11, E10.21.
 6. sú splnené podmienky úhrady výkonu uvedené pri jednotlivých výkonoch:

1B06025 Pohovor pri plánovaní zásadnej zmeny liečby, prechod na liečbu inzulínovou pumpou: 1200 b

Výkon zahŕňa nasledovné činnosti:

 • vysvetlenie vhodnosti takejto liečby, jej benefitov a možných rizík
 • základná edukácia o inzulínovej pumpe v spolupráci s odborne spôsobilým pracovníkom - názorná ukážka obsluhy pumpy

Podmienky úhrady výkonu:

 • predchádzajúce schválenie inzulínovej pumpy zdravotnou poisťovňou
 • príprava na liečbu inzulínovou pumpou, vysvetlenie vhodnosti takejto liečby
 • stanovenie bazálneho a bolusového inzulínu, edukácia o zmenách dávok inzulínu a nácvik technickej obsluhydĺžka trvania výkonu je minimálne 180 minút

Zdravotná poisťovňa neuhradí výkon v prípade pacientov s niektorým z nasledovných zdravotných stavov alebo s niektorou z uvedených diagnóz:

 • pacient je dialyzovaný
 • pacient má diagnostikovanú ketoacidózu
 • pacient ma závažnú poruchu zraku
 • pacient má závažné psychiatrické ochorenie
 • pacient už bol nastavený na liečbu inzulínovou pumpou v rámci ústavnej zdravotnej starostlivosti
 • E10.21 a súčasne N18.5
 • E10.11
 • H53 - H54

Maximálna frekvencia vykazovania výkonu: Raz za život poistenca.

1A03007 - Kontrolné diabetologické vyšetrenie pri liečbe inzulínovou pumpou: 1200 b

Výkon zahŕňa nasledovné činnosti:

 • obsluha a využívanie technických možností pumpy
 • úprava dávok inzulínu
 • identifikácia chýb na základe analýzy údajov z pamäti pumpy
 • fyzikálne vyšetrenie pacienta (ak bolo vykonané)

Maximálna frekvencia vykazovania výkonu: najviac 4-krát za 12 mesiacov

Výkony  1B06025, 1A03007 môžu vykazovať  len centrá pre detských diabetikov:

 • Detské diabetologické centrum SR  pri  I. detskej klinike  DFNsP  Bratislava
 • Klinika detí a dorastu, Regionálne detské diabetologické centrum DFNsP  Košice
 • Klinika detí a dorastu, Regionálne detské diabetologické centrum UN Martin
 • Národný endokrinologický a diabetologický ústav – detské oddelenie Ľubochňa

1A02009 kontinuálny monitoring glykémií: 1000 b

Výkon zahŕňa nasledovné činnosti:

 • kontinuálne monitorovanie koncentrácie glukózy v intersticiálnej tekutine so zavedením glukózového senzoru
 • prenesenie nameraných údajov a ich vyhodnotenie pre optimalizáciu liečby
 • vykázanie výkonu je podmienené dôkladným zápisom, evidenciou elektronického záznamu kontinuálneho monitoringu a odôvodnením v zdravotnej dokumentácii

Maximálna frekvencia vykazovania výkonu: najviac 6-krát za 12 mesiacov