Zdravotné poisťovne pripravili tieto kontroly v súčinnosti s Národným centrom zdravotníckych informácií.

Čo sa zmení?

 • V prípade, ak bude lekár používať správnu verziu softvéru, nebude môcť vytvoriť predpis, kým chybu neodstráni.
 • Vznikne menej lekárskych predpisov/lekárskych poukazov, ktoré budú nesprávne, neúplné alebo v rozpore s legislatívou, a teda bude existovať menej odmietnutých riadkov pri zúčtovaní vykázanej poskytnutej lekárenskej starostlivosti do zdravotnej poisťovne.
 • Lekárenské kontroly zase zabezpečia, že lekáreň nebude vykazovať úhradu zdravotnej poisťovne, ak si má pacient hradiť vydaný produkt v plnej výške.

Zoznam kontrol pri ukladaní preskripčného záznamu

 1. Zákaz preskripcie pre neatestovaných lekárov (kód odbornosti predpisujúceho lekára
  nemôže byť 088, 801).
 2. Zákaz preskripcie na oddeleniach ústavnej starostlivosti okrem individuálne
  vyhotovovaných ortopedicko-protetických pomôcok skupiny „I“ a prípadov, keď si hradí
  pacient predpísané produkty sám
 3. Kontrola odbornosti predpisujúceho/odporúčajúceho lekára pri predpise liekov,
  zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín s preskripčným obmedzením (ďalej
  „PO“). Výnimkou z povinnosti dodržať PO sú prípady, keď si pacient hradí predpísané
  lieky, zdravotnícke pomôcky alebo dietetické potraviny sám.
 4. Kontrola na zmluvnosť ambulancie predpisujúceho/odporúčajúceho lekára.
  Upozornenie: Napriek tomu, že v niektorých prípadoch môže vzniknúť aj preskripčný záznam s nezmluvnou ambulanciou, neznamená to automaticky úhradu poskytnutej lekárenskej starostlivosti.
 5. Kontrola povinných náležitostí pri generickej preskripcii, t.j. uvedenie ATC skupiny
  a doplnku ATC.
 6. Kontrola povinného príznaku „ProduktNaVynimku“ pri liekoch, zdravotníckych
  pomôckach a dietetických potravinách, ktorých predpis podľa príslušných
  kategorizačných zoznamov podlieha predchádzajúcemu súhlasu zdravotnou poisťovňou. Vďaka tejto kontrole získa lekáreň potrebné informácie o výnimke elektronicky, avšak len v prípade, že používa správnu verziu softvéru.

Zoznam kontrol na vstupe pri ukladaní dispenzačného záznamu

 1. Kontrola nulovej úhrady zdravotnou poisťovňou pri výdaji liekov/zdravotníckych
  pomôcok/dietetických potravín, ktoré boli predpísané na žiadosť pacienta
 2. Kontrola nulovej úhrady zdravotnou poisťovňou pri výdaji liekov/zdravotníckych
  pomôcok/dietetických potravín pre dlžníka bez nároku na úhradu odkladnej starostlivosti, ak nejde o neodkladnú zdravotnú starostlivosť.
 3. Kontrola zhodnosti dátumu predpisu v preskripčnom aj dispenzačnom zázname.

Napriek zavedeniu vyššie uvedených kontrol, budú zdravotné poisťovne aj naďalej vykonávať kontroly zamerané na správnosť výdaja a vykazovania poskytnutej lekárenskej starostlivosti v podľa platnej legislatívy.