Preto vás chceme upozorniť, aby ste dodržiavali:

  1. ustanovenie §2 zákona č. 362/2011 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach, ktoré definuje identifikátor preskripčnného a dispenzačného záznamu, ako aj to, že dispenzačný záznam obsahuje identifikátor dispenzačného záznamu a identifikátor preskripčného záznamu, ak bol vytvorený preskripčný záznam;
  2. bod 7.4. dodatku zmluvy: „Poskytovateľ je povinný v dispenzačnom zázname uviesť identifikátor preskripčného záznamu, ak bol preskripčný záznam vytvorený. Ak poskytovateľ v dispenzačnom zázname neuvedie identifikátor preskripčného záznamu napriek tomu, že preskripčný záznam bol vytvorený, má poisťovňa právo odmietnuť úhradu lekárenskej starostlivosti.“

Väčšina lekární už teraz postupuje v zmysle zákona a nahráva lekárske recepty/poukazy správne, za čo im ďakujeme. Pre ne má táto správa informatívny charakter.

Prečo je to dôležité?

V prípade, ak poskytovateľ lekárenskej starostlivosti nepostupuje v zmysle zákona, dochádza k dvojitému výdaju liekov alebo  zdravotníckych pomôcok,  a to raz na základe papierového predpisu, ktorý obsahuje identifikátor preskripčného záznamu a raz na základe preskripčného záznamu.

Následky ignorovania tohto upozornenia:
  1. Skreslenie  výsledkov eZdravia, keďže nesprávne nahraté recepty/poukazy sa javia ako papierové recepty/poukazy. NCZI sa následne môže domnievať, že predpisujúci lekár nedodržiava zákon, keďže nepredpisuje recepty/poukazy elektronicky a môže mu uložiť sankciu.
  2. Neopodstatnene znížený podiel elektronizácie receptov/poukazov, za ktoré je lekár v súlade so vzájomnými zmluvnými vzťahmi hodnotený.
  3. Lekáreň/výdajňa zdravotníckych pomôcok sa v týchto prípadoch pripravuje o výhody elektronizácie, konkrétne o skoršiu úhradu za plne elektronické recepty/poukazy.

V prípade, ak lekárne/výdajne zdravotníckych pomôcok budú naďalej nahrávať lekárske recepty/poukazy ako papierové aj napriek existencie elektronického predpisu, vystavia sa riziku odmietnutia úhrady za takéto výdaje, ale aj riziku udelenia sankcie za porušenie platnej legislatívy.