Často sa pýtate na parameter Kontakt, ktorý u ambulantných špecialistov sleduje priemerný počet ošetrení na jedného unikátneho pacienta. Najviac vás v súvislosti s ním zaujíma, ktoré výkony a akí pacienti nevstupujú do výpočtu parametra. Poďme si povedať viac.

paramater kontakt.jpg
Prečo sme tento parameter zaradili do hodnotenia?

Opakované návštevy toho istého pacienta u konkrétneho lekára, inak povedané aj „točivosť“, na Slovensku výrazne prekračuje priemer krajín OECD. Časté návštevy pacientov sú pre lekára často nielen časovou záťažou. Našou spoločnou snahou je točivosť vašich pacientov znížiť, preto sme parameter Kontakt pridali do zmlúv medzi ostatné hodnotiace parametre. Cieľom zavedenia parametra je zníženie počtu neodôvodnených návštev u lekára a zvýšenie dostupnosti zdravotnej starostlivosti pre nových pacientov.

Parameter s názvom Kontakt majú vo svojich zmluvách aj gynekológovia, ktorí sú odmeňovaní dodatkovou kapitáciou. Parameter však nesúvisí s točivosťou pacientov a metodika jeho výpočtu je odlišná.

Ako počítame parameter a kedy ho splníte?

Prostredníctvom parametra Kontakt odmeňujeme tých lekárov, ktorým na liečbu pacienta stačí menej ošetrení v porovnaní s ich kolegami z rovnakej odbornosti.

Aby bol parameter spravodlivý pre všetkých, pri jeho výpočte zohľadňujeme nasledovné:

  • nových pacientov na 90 dní z výpočtu vylúčime,
  • index rizika vašich ošetrených pacientov na základe veku a pohlavia,
  • do výpočtu nevstupuje 10 vybraných klinických výkonov a vstupných vyšetrení (ich zoznam nájdete v tabuľke nižšie).

Index rizika ošetrených pacientov

Pri výpočte parametra Kontakt zohľadňujeme rizikovosť pacientov na základe ich veku a pohlavia, ktorá je vyjadrená tzv. indexom rizika. Vek a pohlavie zohľadňujeme práve preto, lebo majú významný vplyv na početnosť návštev pacienta u lekára. Ak sa stane, že lekár ošetrí v sledovanom období viac pacientov z rizikovejšej skupiny, nebude vďaka indexu rizika v nevýhode oproti kolegom z rovnakej odbornosti, ktorí ošetrili menej rizikových pacientov.

Aby bol index rizika spravodlivý, vypočítame ho pre každú odbornosť zvlášť a za rovnaké obdobie, ako počítame hodnotiace parametre.

Výkony vylúčené z výpočtu parametra

Po vzájomnej dohode s asociáciami lekárov sme z parametra Kontakt vylúčili tieto výkony:

Výkon
Počet bodov
Popis
1
80
Pod radou sa rozumie poskytnutie informácií pacientovi alebo zákonnému zástupcovi v súvislosti so zdravotným stavom. Výkon pod kódom 1 nemožno vykazovať súčasne s inými výkonmi. Výkon nemožno vykazovať pre telefonické objednávanie pacienta.
250B
150
Odber krvi do uzavretého systému alebo odber pri podozrení na infekčné ochorenie, za každú odberovú súpravu.
15B
120
Vyhodnotenie laboratórnych výsledkov vo vzťahu k zdravotnému stavu lekárom špecializovanej starostlivosti.
299A
60
Odber a odoslanie biologického materiálu na bakteriologické, sérologické, mykologické, virologické a parazitologické vyšetrenie.
252
70
Injekcia intrakutánna, subkutánna, submukózna, subkonjuktiválna alebo intramuskulárna.
267
100
Medikamentózne  ošetrenie   infiltráciou,  za  každé ošetrenie. Liečivo nie je súčasťou výkonu pod kódom 265.
272
280
Infúzia  intravenózna  v  trvaní  viac  ako 30 minút vrátane výmeny infúznych fliaš.
406
100
Infiltračná anestézia jednej oblasti s použitím lokálneho anestetika v množstve do 5 ml.
407
120
Infiltračná  anestézia  jednej  oblasti  s  použitím lokálneho anestetika v množstve viac ako 5 ml. Tento výkon môže vykazovať lekár so špecializáciou v odbore všeobecné lekárstvo, chirurg, traumatológ, algeziológ alebo lekári ostatných medicínskych odborov, ktorí sú oprávnení uvedený výkon vykazovať podľa špecializačných náplní.
415
160
Lokálna  anestézia  jedného  alebo  viacerých malých stavcových zhybov, pri jednom ošetrení. Tento výkon môže vykazovať lekár so špecializáciou v odbore všeobecné lekárstvo, chirurg, traumatológ, algeziológ alebo lekári ostatných medicínskych odborností, ktorí sú oprávnení uvedený výkon vykazovať podľa špecializačných náplní.