Nové kontroly umožnia odoslať iba taký preskripčný záznam, ktorý bude úplný a v súlade s legislatívou. „Nové kontroly upozornia lekárov nielen  na legislatívne povinnosti pri predpisovaní liekov, ale napríklad  aj na nadmerné užívanie vybraných liekov s možnými negatívnymi dôsledkami pre pacienta,“ zdôraznila Monika Lainczová, manažérka odboru liekovej politiky zdravotnej poisťovne Dôvera. 

Dovoľujeme si vás týmto informovať, že od 1.8. 2020 zapíname nasledovné kontroly:

Zoznam nových kontrol na vstupe pri ukladaní PZ

 1. Kontrola vykázania príznaku „Produkt na výnimku“ pre lieky s indikačným obmedzením (ďalej IO), bez príznaku povinného súhlasu zdravotnej poisťovne (napr. Xarelto), s existujúcim návrhom. Ak pre predpisovaný kategorizovaný liek s IO a pre dané rodné číslo poistenca existuje napr. pri nesplnení IO platný návrh alebo výnimka, je pri predpise potrebné označiť „Produkt na výnimku“.
 2. Kontrola povinnosti pevného dávkovania pri predpise liekov cez účinnú látku bez odporúčaného lieku. Lekár je pri takejto preskripcii povinný zadať pevné (štruktúrované) dávkovanie (atribút Typ dávkovania musí mať hodnotu PEV).
 3. Kontrola predpisu neznámeho produktu. V prípade, že kód produktu nie je v číselníku produktov zdravotnej poisťovne, zobrazí sa upozornenie, že ide o neznámy kód predpisovaného lieku či pomôcky.
 4. Kontrola vykazovaného odporúčajúceho lekára - „nemá evidovaný úväzok“. Ak odporúčajúci lekár nemá úväzok na pracovisku, ktoré je uvedené ako pracovisko odporúčajúceho lekára, zobrazí sa pri predpise chybové hlásenie.
 5. Kontrola predpisu nekategorizovaného produktu. V prípade, že kód predpisovaného produktu nie je uvedený v príslušnom kategorizačnom zozname platnom ku dňu predpisu, zobrazí sa upozornenie: „Predpisovaný liek/pomôcka nie je kategorizovaný ku dňu predpisu.“
 6. Predpisujúci lekár splnil preskripčné obmedzenie (ďalej PO). Informujeme predpisujúceho lekára o splnení PO pri predpise liekov alebo pomôcok, ak bolo splnené.
 7. Odporúčajúci lekár splnil preskripčné obmedzenie. V prípade, že vykonaná kontrola preskripčného obmedzenia skončila bez chyby, pretože odporúčajúci lekár má odbornosť požadovanú kategorizáciou platnou ku dňu predpisu, zobrazí sa pri predpise informácia, že „Odporúčajúci lekár má odbornosť pre predpis lieku/zdravotníckej pomôcky s preskripčným obmedzením.“
 8. Kontrola predpisovania centrálne nakupovaných produktov (ďalej CNP).  Ak predpisovaný produkt je produkt, pri ktorom zdravotná poisťovňa oznámila poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti, že produkt obstará v zmysle legislatívy, systém ho upozorní, aby produkt nepredpisoval na lekársky predpis/preskripčný záznam.
 9. Kontrola pri predpisovaní individuálne vyhotovených zdravotníckych pomôcok (ďalej IVZP). Pri predpise IVZP sa predpisujúcemu lekárovi zobrazí upozornenie, aby jasne a zreteľne inštruoval poistenca, že musí bezodkladne navštíviť výdajňu IVZP, aby táto stihla vyrobiť danú IVZP v čase platnosti lekárskeho poukazu (90 dní).
 10. Kontrola nadmerného užívania vybraných skupín liekov s možnými negatívnymi dôsledkami na fyzickú a psychickú výkonnosť človeka. Pri predpise kategorizovaného lieku z vybranej špeciálnej skupiny liekov sa skontroluje, či sa nepredpisuje viac balení lieku, ako je maximálny počet balení na 3 mesiace liečby a súčasne, či z dát vykázanej zdravotnej starostlivosti za sledované obdobie nevyplýva nadmerné užívanie produktu, teda užívanie nad rozsah dennej definovanej dávky. Predpisujúcemu lekárovi sa zobrazí chybové hlásenie: „Predpisujete liek poistencovi, ktorému môže hroziť poškodenie organizmu kvôli jeho nadmernému užívaniu, lebo je prekročená ŠDL.“
 11. Sledovanie opätovného predpisu v priebehu 90 dní. Pri opätovnom predpise rovnakého lieku či účinnej látky je potrebné, aby si predpisujúci lekár vykázal v zúčtovacej dávke za dané obdobie výkon č. 70 (Opätovné vystavenie lekárskeho predpisu na základe elektronickej požiadavky pacienta) namiesto výkonu č. 1 (Rada, ako poskytnutie informácií pacientovi...). Takto predpisujúci lekár bezpečne získa 40 b. namiesto doterajších neistých 80 b., 160 b. či 200 b. Zároveň odporúčame zvážiť využitie inštitútu opakovaného predpisu, ktorého platnosť môže byť až jeden rok.

Zároveň dáváme do pozornosti kontroly, ktoré v súčasnosti už existujú a zabezpečujú správne vystavenie elektronického predpisu lieku alebo zdravotníckej pomôcky:

 1. Preskripcia na oddeleniach ústavnej starostlivosti nie je povolená, okrem individuálne zhotovených zdravotníckych pomôcok (nielen zo skupiny „I“), prípadov, keď si hradí pacient predpísané produkty sám ( atribút Dôvod úhrady pacienta = JASAM) a v prípade preskripcie lieku v deň prepustenia v počte balení potrebných na liečbu pacienta v trvaní najviac 30 dní.
 2. Kontrola zmluvnosti ambulancie predpisujúceho a odporúčajúceho lekára sa doplnila o zastupovaného  lekára.
 3. Kontrola predpisu zdravotníckych pomôcok podskupín B* a F* zahŕňa aj kontrolu diagnózy. Ak je uvedená diagnóza U99.03, tak sú povolené podskupiny B0102, B0201, B0202, B0301, B0302, B04, B05. Ak sa pri predpise uvedie diagnóza U99.04 až U99.06, tak sú povolené podskupiny F*.

Dovoľujeme si vás týmto informovať, že od 1.8. 2020 zapíname nasledovné kontroly:

Zoznam nových kontrol na vstupe pri ukladaní PZ:

 1. Kontrola kalorického/množstvového limitu pre dietetické potraviny. Pri predpise kategorizovanej dietetickej potraviny, ktorá má v Zozname kategorizovaných dietetických potravín vyznačený kalorický/množstvový limit, má predpisujúci lekár možnosť tento limit uviesť. Lekárovi sa zobrazí upozornenie: „Pri predpise tejto dietetickej potraviny je potrebné uviesť aj kalorický/množstvový limit do kolónky Zdôvodnenie“.
 2. Kontrola mernej jednotky pri predpise zdravotníckej pomôcky. V prípade, že sa nezhoduje merná jednotka predpisovaná lekárom s mernou jednotkou uvedenou v Zozname kategorizovaných zdravotníckych pomôcok a v Zozname zdravotníckych pomôcok na mieru, zobrazí sa pri predpise chybové hlásenie: „Vykazovaná merná jednotka sa nezhoduje s mernou jednotkou podľa kategorizácie“.
 3. Kontroly pri predpise zdravotníckych pomôcok z podskupín B1.1., B1.2., B2.1., B2.2., B3.1., B3.2., B4, B5 na inkontinenciu (diagnózy U 99.01, U99.02, U99.03). V sledovanom období budú prebiehať kontroly finančného limitu pri inkontinencii 2. stupňa, množstvového a finančného limitu pri 3. stupni inkontinencie, kontrola diagnóz identifikujúcich inkontinenciu a k nim prislúchajúcich podskupín zdravotníckych pomôcok zo skupiny B. V prípade nedodržania ustanovení uvedených v limitovej tabuľke zdravotníckych pomôcok pre inkontinenciu, uvedenej v Zozname kategorizovaných zdravotníckych pomôcok, sa vyhlásia chyby o prekročení limitu v sledovanom období, alebo o nedovolenej kombinácii produktu a diagnózy pre inkontinenciu.