Nové kontroly pri ukladaní dispenzačného záznamu umožnia odoslať iba taký DZ, ktorý bude úplný a  v súlade s legislatívou. Výsledkom bude menej odmietnutých riadkov, menej reklamácií i administratívnej záťaže lekárnikov.

„Veríme, že nové kontroly uľahčia lekárom dodržiavanie aktuálne platnej legislatívy a nastavenie efektívnej a kvalitnej liečby pre ich pacientov a  lekárnikom  prinesú vyššiu istotu úhrady za vydané lieky a zdravotnícke pomôcky,“ skonštatovala Monika Lainczová, manažérka odboru liekovej politiky zdravotnej poisťovne Dôvera.

Zoznam nových kontrol na vstupe pri ukladaní DZ

  1. Kontrola výdaja neznámeho produktu. V prípade, že kód produktu nie je v číselníku produktov zdravotnej poisťovne, systém upozorní, že ide o neznámy kód vydávaného lieku či pomôcky.
  2. Kontrola vydávaného nekategorizovaného produktu. V prípade, že kód vydávaného produktu nie je uvedený v príslušnom kategorizačnom zozname platnom ku dňu vydania, zobrazí sa upozornenie: „Vydaný liek/pomôcka nie je kategorizovaný ku dňu výdaja.“
  3. Kontrola doplatku poistenca u kategorizovaných produktov. Ak bude vykázaný doplatok poistenca (prepočítaný na jednotkové množstvo) vyšší ako maximálna výška doplatku poistenca podľa kategorizačného zoznamu platná v čase výdaja, zobrazí sa varovanie: „Vykázaný doplatok poistenca prekročil maximálnu výšku.“
  4. Kontrola pomeru úhrad. Ak je pri kategorizovanom produkte porušený pomer úhrad tak, že zdravotná poisťovňa (ďalej ZP) hradí viac, zobrazí sa hlásenie: „Porušený pomer úhrad - poistenec hradil menej (ZP hradí nad pomer).“
  5. Kontrola výdaja vakcín so spôsobom úhrady „V“. Lekárnikovi sa pri výdaji zobrazí hlásenie: Základné vakcíny, označené v Zozname kategorizovaných liekov písmenom „V“, je podľa platnej legislatívy povolené vydať iba zdravotnej sestre alebo lekárovi. Nikdy nevydávajte vakcínu priamo poistencovi, nakoľko je potrebné pri jej skladovaní a transporte dodržiavať stanovené pravidlá.

Kontrola  pri metóde „Daj čiarový kód odpisu receptu“

  1. Zákaz výpisu z receptu pre omamné a psychotropné látky (ďalej OPL) II. skupiny. Pri pokuse vytvoriť výpis z eReceptu, na ktorom je uvedená OPL II. skupiny, sa zobrazí chybové hlásenie: „Nie je povolený výpis z lekárskeho predpisu pre omamné a psychotropné látky II. skupiny.“

Dovoľujeme si vás týmto informovať, že od 1.8. 2020 zapíname nasledovné kontroly:

Zoznam kontrol na vstupe pri ukladaní DZ 

  1. Kontrola vydávanej zdravotníckej pomôcky voči predpísanej. Kontrola zhodnosti kódu vydávanej zdravotníckej pomôcky s kódom predpísanej pomôcky z PZ sa vykoná, ak bude predpísaná zdravotnícka pomôcka zo skupiny A alebo B a na DZ bude vykazovaný čiarový kód. V prípade, že bude vydaná iná zdravotnícka pomôcka ako predpísal lekár v PZ, vyhlási sa upozornenie.
  2. Kontroly pri výdaji zdravotníckych pomôcok z podskupín B1.1., B1.2., B2.1., B2.2., B3.1., B3.2., B4, B5 na inkontinenciu (diagnózy U 99.01, U99.02, U99.03). V sledovanom období budú prebiehať kontroly finančného limitu pri inkontinencii 2. stupňa, množstvového a finančného limitu pri 3. stupni inkontinencie, kontrola diagnóz identifikujúcich inkontinenciu a k nim prislúchajúcich podskupín zdravotníckych pomôcok zo skupiny B. V prípade nedodržania ustanovení uvedených v limitovej tabuľke zdravotníckych pomôcok pre inkontinenciu, uvedenej v Zozname kategorizovaných zdravotníckych pomôcok, sa vyhlásia chyby o prekročení limitu v sledovanom období, alebo o nedovolenej kombinácii produktu a diagnózy pre inkontinenciu.