Predpis lieku na odporúčanie v prípade liekov bez preskripčného obmedzenia Zákon 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach (ďalej len „zákon") nijako nerieši. Zákon je koncipovaný opačne, teda ako oprávnenie všeobecného lekára predpísať liek viazaný na odbornosť iba s odporúčaním. Čiže nie ako možnosť odborného lekára dať odporúčanie iba v prípade lieku s preskripčným obmedzením.

Riešenie existuje

Kontroly, ktoré sme nastavili pri ukladaní preskripčných záznamov, však umožňujú predpisujúcemu všeobecnému lekárovi uviesť odporúčajúceho lekára aj pri predpise liekov bez preskripčného obmedzenia.

Avšak, ak predpisujúci lekár uvedie v preskripčnom zázname odporúčajúceho lekára, musí dodržať všetky pravidlá súvisiace s odporúčaním. Teda týkajúce sa napríklad zmluvnosti, platnosti kódu, evidencie v registri, dátumu odporúčania, ako aj časového obmedzenia odporúčania.

Odporúčanie je možné uviesť v preskripčnom zázname len v prípade, ak reálne existuje - teda zo správy odborného lekára jednoznačne vyplýva, že ide o odporúčanie. To musí byť súčasťou zdravotnej dokumentácie vedenej všeobecným lekárom a dostupné pri kontrole zo strany zdravotnej poisťovne.

Postup lekárne a náklady

V prípade, že všeobecný lekár pri predpise lieku bez preskripčného obmedzenia vyznačí v preskripčnom zázname odporúčajúceho lekára, lekáreň uvedie informácie súvisiace s odporúčaním do dispenzačného záznamu.

Náklady na takto predpísaný a vykázaný liek sa započítajú do nákladov odporúčajúceho lekára.

A aké pravidlá platia pre predpis liekov na odporúčanie pri liekoch, zdravotníckych pomôckach a dietetických potravinách s preskripčným obmedzením?

V týchto prípadoch sa vychádza zo Zákona 362/2011 o liekoch a zdravotníckych pomôckach (konkrétne § 119, ods. 10 až 14) a Zoznamov kategorizovaných liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín.

Predpis liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín viazaných na odbornosť lekára predpisuje príslušný odborný lekár alebo všeobecný lekár na jeho odporúčanie.

Odborný lekár v odporúčaní všeobecnému lekárovi uvedie:

  • ako dlho má všeobecný lekár lieky pacientovi predpisovať, pričom táto lehota nesmie presiahnuť 3 mesiace v prípade prepustenia z hospitalizácie a 6 mesiacov v prípade odporučenia ambulantného odborného lekára. Uvedené neplatí, ak ide o predpis zdravotníckych pomôcok pri diagnostikovanej trvalej a nezvratnej inkontinencii alebo pri diagnostikovanej trvalej a nezvratnej stómii.

Všeobecný lekár v preskripčnom zázname, resp. na rubovej strane lekárskeho predpisu (lekárskeho poukazu) uvedie poznámku „NA ODPORÚČANIE ODBORNÉHO LEKÁRA“ a tiež:

  • meno, priezvisko a kód odborného lekára
  • názov, sídlo a kód poskytovateľa zdravotnej starostlivosti
  • dátum vytvorenia elektronického záznamu o poskytnutí ambulantnej starostlivosti alebo elektronického záznamu o prepustení osoby z ústavnej zdravotnej starostlivosti alebo dátum lekárskej správy alebo prepúšťacej správy, v ktorej odporúčal predpísanie lieku
  • informáciu, či je zmluvným lekárom alebo či poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, s ktorým je v pracovnoprávnom vzťahu alebo v obdobnom pracovnom vzťahu, má uzatvorenú zmluvu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti so zdravotnou poisťovňou, v ktorej je pacient poistený

Za odporúčanie odborného lekára sa považuje aj odporúčanie ošetrujúceho lekára uvedené v elektronickom zázname o prepustení osoby z ústavnej zdravotnej starostlivosti alebo v prepúšťacej správe pri prepustení osoby z ústavnej zdravotnej starostlivosti.

Za predpis vystavený všeobecným lekárom na základe odporúčania odborného lekára je zodpovedný odborný lekár. (Viac informácií nájdete tu.)


Aby pacient neostal zaskočený

Aby pacient neostal v lekárni nemilo prekvapený, keď mu v nej oznámia, že za liek musí zaplatiť plnú úhradu, mal by si predpisujúci všeobecný lekár v odporúčaní overiť zmluvný vzťah odporúčajúceho odborného lekára, ale aj jeho zamestnávateľa a informovať pacienta o prípadnej nezmluvnosti odporúčajúceho lekára a taktiež o tom, že si musí uhradiť lieky sám.

Predpisujúci lekár je povinný uviesť v preskripčnom zázname, na lekárskom predpise alebo na lekárskom poukaze poznámku „HRADÍ PACIENT“, ak odborný lekár (alebo poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, s ktorým je odborný lekár v pracovnoprávnom alebo obdobnom pracovnom vzťahu), ktorý liečbu odporučil, nemá uzatvorenú zmluvu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti so zdravotnou poisťovňou, v ktorej je pacient poistený.

Ak totiž všeobecný lekár predpíše na základe odporúčania odborného lekára liek, no tento odborný lekár je v pracovnoprávnom alebo v obdobnom pracovnom vzťahu s poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, ktorý nemá zmluvu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti so zdravotnou poisťovňou, v ktorej je pacient poistený, poisťovňa tento liek neuhradí.