Predpis lieku na odporúčanie v prípade liekov bez preskripčného obmedzenia zákon 362/2011 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach (ďalej len „zákon") nijako nerieši. Zákon je koncipovaný opačne, teda ako oprávnenie všeobecného lekára predpísať liek viazaný na odbornosť iba s odporúčaním, nie ako možnosť odborného lekára dať odporúčanie iba v prípade lieku s preskripčným obmedzením.

Zdravotnou poisťovňou nastavené kontroly pri ukladaní preskripčného záznamu umožnia predpisujúcemu všeobecnému lekárovi uviesť odporúčajúceho lekára pri predpise liekov bez preskripčného obmedzenia.

V takom prípade je však nutné dodržať všetky pravidlá súvisiace s odporúčaním, týkajúce sa napríklad zmluvnosti, platnosti kódu, evidencie v registri, dátumu odporúčania, ako aj časového obmedzenia odporúčania, ktoré nesmie presiahnuť 12 mesiacov.

Odporúčanie je možné uviesť v preskripčnom zázname len v prípade, ak reálne existuje. Zo správy odborného lekára musí jednoznačne vyplývať, že ide o odporučenie. Odporúčanie musí byť súčasťou zdravotnej dokumentácie, ktorú vedie všeobecný lekár, a malo by byť dostupné pri kontrole zo strany zdravotnej poisťovne.

Ako má postupovať lekáreň

Ak všeobecný lekár pri predpise lieku bez preskripčného obmedzenia vyznačí v preskripčnom zázname odporúčajúceho lekára, lekáreň uvedie informácie súvisiace s odporúčaním do dispenzačného záznamu.