Cieľom nových kontrol je najmä predchádzanie chybám pri dispenzácii a vykazovaní s prihliadnutím na platné právne predpisy. Dopracovali sme aj skupinu kontrol, ktoré súvisia s legislatívnou úpravou limitu spoluúčasti.

Kontroly pri uplatňovaní limitu spoluúčasti (ďalej len „LSU"):

 1. Základná syntaktická kontrola správnosti vykázaného reťazca vo formáte JSON pre OdpustenyLSU v atribúte Poznámka. Ide o kontrolu, či má vykazovaný LSU dohodnutú štruktúru podľa Integračného manuálu NCZI. Ak sa identifikuje nesprávny formát JSON, tak systém oznámi chybu: „Nesprávne vykazovaný JSON formát pre OdpustenyLSU v atribúte Poznámka. Kontaktujte, prosím, svojho dodávateľa softvéru."
 2. Kontrola zápornej hodnoty pre OdpustenyLSU v atribúte Poznámka. Ak sa identifikuje záporná hodnota pre odpustený LSU, tak sa objaví chyba: „Výška odpusteného LSU nemôže byť záporná".
 3. Kontrola zameraná na nesprávne vykazovanie odpusteného LSU pre produkty vydané pred 1.4.2021. V prípade, že sa takéto vykázanie kontrolou zistí, objaví sa chyba: „Nesprávne vykazovaný nenulový odpustený LSU pre produkt vydaný pred 1.4.2021".
 4. Kontrola vykazovania odpusteného LSU iba pre povolenú skupinu poistencov (deti do 6 rokov veku). Kontroluje sa vek poistenca k prvému dňu kvartálu podľa dátumu výdaja. Ak je vypočítaný vek poistenca rovný alebo väčší ako 6 rokov, systém ohlási chybu: „Nesprávne vykazovaný nenulový odpustený LSU pre poistenca, ktorý nemá nárok na odpustenie LSU (jeho vek k prvému dňu kvartálu podľa dátumu výdaja je nad 6 rokov)".
 5. Kontrola vykazovania odpusteného LSU iba pre poistencov Slovenskej republiky (SK poistenec, nie EU poistenec). Pre poistenca sa overí, či nie je k dátumu výdaja EU poistencom. Ak je, tak sa objaví chyba: „Nesprávne vykazovaný nenulový odpustený LSU pre poistenca, ktorý nemá nárok na odpustenie LSU (ide o EU poistenca k dátumu výdaja)".
 6. Kontrola, či lekáreň alebo výdajňa uplatnila vykázaný odpustený LSU iba pri produktoch čiastočne hradených z prostriedkov verejného zdravotného poistenia (VZP), teda produktoch so spôsobom úhrady „S". Keď sa kontrolou zistí, že produkt nie je kategórie „S", objaví sa chyba: „Nesprávne vykazovaný nenulový odpustený LSU pre produkt, ktorý nie je čiastočne hradený z VZP".
 7. Kontrola, či sa odpustený LSU vykazuje iba pre produkty uvedené v Zozname kategorizovaných liekov alebo v Zozname kategorizovaných zdravotníckych pomôcok prípadne v Zozname kategorizovaných dietetických potravín. Ak ide o nekategorizovaný produkt, objaví sa hláška: „Nesprávne vykazovaný nenulový odpustený LSU pre nekategorizovaný produkt".
 8. Kontrola vykazovania odpusteného LSU pre liek/zdravotnícku pomôcku/dietetickú potravinu, u ktorých sa vyžaduje aj úhrada zdravotnej poisťovne. V prípade, že sa vykázaná úhrada zdravotnou poisťovňou rovná nule, systém oznámi chybu: „Nesprávne vykazovaný nenulový odpustený LSU, nakoľko sa nevyžaduje úhrada od zdravotnej poisťovne (CenaVykazana=0)"
 9. Kontrola, či sa odpustený LSU vykazuje pre DovodUhradyPacienta JASAM alebo NEZML. Kontrolou sa dohľadá pre vykazovaný čiarový kód príslušný preskripčný záznam a na ňom sa overí DovodUhradyPacienta. Ak sa DovodUhradyPacienta rovná JASAM alebo NEZML, objaví sa chyba: „Nesprávne vykazovaný nenulový odpustený LSU pre preskripčný záznam s dôvodom úhrady pacienta JASAM alebo NEZML".
 10. Kontrola vykazovania odpusteného LSU, ak sú splnené všetky nasledovné podmienky:
  • vek menej ako 6 rokov,
  • iba SK poistenec (nie EU),
  • ide o produkt čiastočne uhrádzaný z verejného zdravotného poistenia uvedený v Zozname kategorizovaných liekov alebo v Zozname kategorizovaných zdravotníckych pomôcok prípadne v Zozname kategorizovaných dietetických potravín,
  • dátum výdaja je väčší ako 31.03.2021,
  • vykázaná úhrada zdravotnou poisťovňou je vyššia ako nula,
  • nejde o dôvod úhrady pacienta JASAM alebo NEZML.
  V prípade, že sú splnené vyššie uvedené podmienky a súčasne nie je vykázaný odpustený LSU rovný alebo väčší ako nula, objaví sa chyba: „Chýba vykázanie odpusteného LSU, pričom má byť vykázaný, hoci aj vo výške 0".
 11. Kontrola zameraná na maximálnu výšku odpusteného LSU. Kontrolou sa dohľadá výška prepočítaného doplatku pre vykazovaný produkt, platná k dátumu výdaja. Porovná sa s vykazovaným odpusteným LSU, ktorý je vydelený vykázaným množstvom. Výška takto vypočítaného odpusteného LSU nesmie prekročiť výšku prepočítaného doplatku. Ak ju prekročí, systém ohlási chybu: Výška vykázaného odpusteného LSU presahuje maximálnu povolenú výšku".
 12. Kontrola celkovej ceny produktu voči cene v kategorizácii. Ide o kontrolu, či celková vykázaná cena produktu (súčet vykázanej úhrady zdravotnej poisťovne a doplatku poistenca) po zohľadnení odpusteného LSU a množstva, nepresahuje jeho maximálnu cenu. V prípade, že došlo k prekročeniu, objaví sa chyba: „Súčet úhrady zdravotnej poisťovne a poistenca presiahol maximálnu cenu produktu.
 13. Kontrola úhrady zdravotnej poisťovne voči cene v kategorizácii. Požadovaná úhrada zdravotnou poisťovňou sa po zohľadnení odpusteného LSU porovná s dohľadanou cenou v kategorizácii platnej k dátumu výdaja. Ak je väčšia, tak sa objaví hláška: „Úhrada zdravotnej poisťovne presahuje maximálnu výšku úhrady zdravotnej poisťovne podľa kategorizácie".

Kontroly na vstupe pri ukladaní DZ

 1. Kontrola produktov kategórie A, AS v lekárenskej starostlivosti. Kontrola je zameraná na overenie, či má vydávaný liek, zdravotnícka pomôcka alebo dietetická potravina spôsob úhrady A alebo AS. Ak je výsledok pozitívny, teda produkt je podľa platného Zoznamu kategorizovaných liekov alebo Zoznamu kategorizovaných zdravotníckych pomôcok kategórie A alebo AS, zobrazí sa varovanie: „Produkt určený pre ambulantnú ZS (liek/pomôcka kategórie A/AS).
 2. Kontrola špecifického identifikátora originality balenia lieku. Kontrola stráži, či sa špecifický identifikátor balenia vykazuje iba pre lieky. V prípade vykázania identifikátora u zdravotníckych pomôcok alebo u dietetických potravín, objaví sa chyba: „Špecifický identifikátor balenia je možné vykazovať iba pre lieky".
 3. Kontrola nezmluvnej predpisujúcej ambulancie. Ak kontrola vyhodnotí, že ide o nezmluvnú predpisujúcu ambulanciu, systém oznámi chybu: „Nezmluvná predpisujúca ambulancia".

Kontroly platnosti preskripčného záznamu pri blokovaní a zrušení blokovania

 1. Kontrola platnosti preskripčného záznamu pri blokovaní. Táto kontrola je určená pre operáciu BlokujPreskripcnyZaznam. Ide o overenie, či sa blokovanie týka platného preskripčného záznamu.
  V prípade neplatného preskripčného záznamu sa objaví chyba: „Preskripčný záznam už nie je možné blokovať, pretože je neplatný."
 2. Kontrola platnosti preskripčného záznamu pri rušení blokovania. Kontrola je určená pre operáciu ZrusBlokovaniePreskripcnehoZaznamu.
  Overuje, či sa rušenie blokovania týka platného preskripčného záznamu.
  V prípade neplatného preskripčného záznamu sa zobrazí hláška: „Preskripčný záznam už nie je možné odblokovať, pretože je neplatný".