Kontroly na vstupe pri ukladaní preskripčného záznamu:

  1. Kontrola vekového obmedzenia pre predpisovaný produkt.
    Ide o kontrolu dodržania platných indikačných obmedzení pre predpisovaný produkt. Kontrolujeme, či boli dodržané podmienky týkajúce sa veku poistenca k dátumu predpisu.

    Ak sa kontrolou zistí porušenie vekového obmedzenia, tak sa pri predpise zobrazí chyba: „Predpisovaný produkt je zakázaný pre poistenca v danom veku".
  1. Kontrola existencie predchádzajúcej zdravotnej starostlivosti pri predpise lekárom všeobecnej ambulantnej starostlivosti s uvedeným odporúčateľom. Touto kontrolou sa overí, či na daného poistenca bola vykázaná predchádzajúca zdravotná starostlivosť, ktorá súvisí s odporúčajúcou ambulanciou uvedenou všeobecným lekárom pri predpise. V prípade, že sa predchádzajúca zdravotná starostlivosť nezistí, objaví sa varovanie: „Neevidujeme v zdravotnej karte daného poistenca predchádzajúcu ZS vykázanú na odporúčajúcu ambulanciu za posledný rok".

    Kontrola zohľadní prípady, kedy sa odporúčanie odborného lekára každých 12 mesiacov nevyžaduje. Napríklad pri diagnostikovanej trvalej a nezvratnej inkontinencii 3. stupňa a diagnostikovanej trvalej a nezvratnej stómii.

Veríme, že nové kontroly vám uľahčia prácu pri predpisovaní liekov a zdravotníckych pomôcok a pomôžu predchádzať nedorozumeniam.