Vykazovanie lôžkovej starostlivosti

Podľa aktuálne platného metodického usmernenia platí, že ak dieťa nemá potvrdenú prihlášku do zdravotnej poisťovne alebo nemocnica nemá informáciu o potvrdení prihlášky, tak hospitalizačné prípady detí vo veku do 60 dní (vrátane novorodencov) vykazuje do zdravotnej poisťovne matky s uvedením identifikačného čísla matky (zvyčajne rodné číslo) ako samostatnú hospitalizáciu s vlastným identifikačným číslom hospitalizačného prípadu.

Ak zákonný zástupca podal prihlášku do zdravotnej poisťovne dieťaťa v období 60 dní od narodenia a zdravotná poisťovňa prihlášku potvrdila, a nemocnica má o tejto skutočnosti informáciu, vykazuje hospitalizačný prípad novorodenca do zdravotnej poisťovne dieťaťa na identifikačné číslo (rodné číslo) dieťaťa.

V prípade, že zdravotná poisťovňa dieťaťa je iná ako zdravotná poisťovňa matky a poistenie dieťaťa sa začalo počas trvania hospitalizačného prípadu, celý hospitalizačný prípad sa vyúčtuje zdravotnej poisťovni dieťaťa.

Pre správne vykazovanie hospitalizačných prípadov novorodencov a detí do 60 dní veku a s tým súvisiacim zúčtovaním prípadových paušálov odporúčame, aby nemocnica pri prepustení dieťaťa z ústavnej zdravotnej starostlivosti overila priamo u zákonného zástupcu príslušnú zdravotnú poisťovňu a rodné číslo/BIČ dieťaťa.

Hospitalizácia novorodenca a hospitalizácia matky novorodenca predstavujú dva hospitalizačné prípady, každý s vlastnými identifikátormi hospitalizačných prípadov a samostatným zúčtovaním. Za novorodenca sa považuje dieťa vo veku do 28 dní.

Vykazovanie ambulantnej starostlivosti

Nárok na kapitačnú platbu a úhradu vykázanej zdravotnej starostlivosti vzniká lekárovi až dňom poistenia dieťaťa. Ak je dieťa poistené v inej zdravotnej poisťovni ako matka, poistenie vzniká odo dňa podania, resp. prijatia prihlášky, nie od dátumu narodenia dieťaťa.

Dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti za dieťa nie je možné evidovať na rodné číslo matky. To znamená, že rodné číslo matky nie je možné vykazovať v prírastkovej dávke.

Konkrétne situácie

  • Ak dieťa nie je zdravotne poistené, môžete si poskytnutú zdravotnú starostlivosť vykázať na rodné číslo matky do zdravotnej poisťovne, v ktorej je poistená. Táto možnosť však platí len do 60 dní od narodenia dieťaťa.
  • Ak ste vykázali zdravotnú starostlivosť s nesprávnym rodným číslom a dodatočne ste zistili správne rodné číslo, zdravotnú starostlivosť si môžete vykázať v dávke s charakterom A (v tzv. aditívnej dávke).
  • Ak bol začiatok hospitalizácie vykázaný na rodné číslo matky, musí byť na rodné číslo matky vykázané aj ukončenie hospitalizácie.Hospitalizácia na rodné číslo matky sa vykazuje s príznakom novorodenca.
  • Príznak novorodenca sa nevykazuje, ak je hospitalizácia vykázaná na rodné číslo dieťaťa.
  • Ak poistenie novorodenca začalo počas trvania hospitalizácie, položka deň nástupu na oddelenie sa nevykazuje a položka dátum prijatia do ústavného zariadenia sa vykazuje podľa skutočnosti.