Zaraďovanie pacientov do dispenzárnej starostlivosti bližšie určuje vyhláška Ministerstva zdravotníctva SR číslo 127 z 2.5.2014. Obsahuje nielen zoznam chorôb, pri ktorých sa poskytuje dispenzarizácia, ale spresňuje aj frekvenciu vyšetrení a poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, ktorí môžu dispenzarizáciu vykonávať.

Postup v praxi

Poskytovatelia špecializovanej zdravotnej starostlivosti spracovávajú a vykazujú zoznam poistencov navrhnutých na zaradenie do dispenzárnej starostlivosti elektronickou formou - prostredníctvom dávky 799a.

Dátové rozhranie dávky 799a je súčasťou aktuálne platnej novely Metodického usmernenia ÚDZS číslo 5/2015 o spracovaní a vykazovaní zdravotných výkonov poskytovateľov zdravotnej starostlivosti elektronickou formou.

Lekári špecialisti, ktorí zaraďujú svojich pacientov na dispenzarizáciu, nám túto skutočnosť oznamujú výlučne dávkou 799a. Urobiť tak môžu cez svoju Elektronickú pobočku rovnako, ako posielajú zúčtovaciu dávku 753a za poskytnutú zdravotnú starostlivosť.

Tlačivo s názvom Návrh na zaradenie poistenca do dispenzárnej starostlivosti po zmene legislatívy od 1.1.2019 už nie je potrebné zasielať do zdravotnej poisťovne.

Naša úloha

Zdravotná poisťovňa vedie už len zoznam poistencov zaradených na dispenzarizáciu. Nerozhodujeme už o zaradení alebo nezaradení poistenca do nej, ani neoznamujeme túto skutočnosť ošetrujúcemu lekárovi a pacientovi formou v minulosti známeho potvrdenia.

Poskytovateľ si však naďalej vo svojej Elektronickej pobočke nájde zoznam dispenzarizovaných poistencov. Vyhľadávať je v nej možné podľa rôznych filtračných podmienok, napríklad podľa kódu lekára, kódu ambulancie, odbornosti, rodného čísla a stavu, všetko s možnosťou exportovať údaje do Excelu.