Úlohou zdravotnej poisťovne je zabezpečiť čo najlepšiu zdravotnú starostlivosť pre všetkých našich poistencov.  Očkovanie je nielen cestou k zníženiu počtu chorých s covidom-19 v nemocniciach, k zníženiu počtu úmrtí na toto ochorenie. Je to aj cesta, ako zabezpečiť riadnu zdravotnú starostlivosť pre každého, kto ju potrebuje. Teda aj pre pacientov s inými diagnózami a aj pre zdravých, ktorí potrebujú preventívnu prehliadku. Preto ho podporujeme.

Zdravotná poisťovňa preto odmení poskytovateľov zdravotnej starostlivosti všeobecnej ambulantnej starostlivosti pre dospelých a všeobecnej ambulantnej starostlivosti pre deti a dorast za ich ochotu a snahu podporiť očkovanie u svojich pacientov sumou až 2 eurá za každého zaočkovaného kapitovaného poistenca zdravotnej poisťovne v prípade splnenia podmienok:

Podmienky uplatnenia príspevku:

 • Platí pre ambulancie všeobecného lekára pre dospelých, všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorí majú kapitovaných viac ako 20 poistencov zdravotnej poisťovne.
 • Príspevok bude vyplatený každému poskytovateľovi, v ktorého kapitačnom kmeni bude podiel zaočkovaných poistencov ku všetkým poistencom zdravotnej poisťovne v jeho kmeni o 15 % vyšší, ako je zaočkovanosť v okrese, v ktorom poskytovateľ poskytuje zdravotnú starostlivosť.
 • Príspevok bude vyplatený za každého zaočkovaného kapitovaného poistenca.
 • Za zaočkovaného sa považuje každý kapitovaný poistenec, na ktorého bol za obdobie do 30.09.2021 vykázaný výkon 252K alebo 252L bez ohľadu na to, kým bol daný výkon vykázaný.
 • Pre účely vyhodnotenia bude údaj o zaočkovanosti v jednotlivých okresoch získaný z verejne dostupných zdrojov (korona.gov.sk, Inštitút zdravotníckych analýz), zverejnený k 31.7.2021.
 • Zaočkovanosť v jednotlivých okresoch sa bude posudzovať samostatne pre vekovú kategóriu 12 – 19 rokov veku života a 20+ rokov veku života.
 • Úroveň zaočkovanosti kapitačného kmeňa jednotlivých poskytovateľov bude vyhodnotená z dát zdravotnej poisťovne k 30.9.2021 samostatne pre vekovú kategóriu 12 – 19 rokov veku života a 20+ rokov veku života.
 • Pre účel stanovenia výšky príspevku budú okresy rozdelené na tie, kde je zaočkovanosť nižšia, ako je priemer Slovenskej republiky, a okresy, kde je zaočkovanosť vyššia ako priemer Slovenskej republiky
 • Príspevok v okresoch s nižšou zaočkovanosťou bude vo výške 2 eurá a v okresoch s vyššou zaočkovanosťou bude vo výške 1 euro za každého zaočkovaného kapitovaného poistenca.

Očkovanie proti ochoreniu covid-19 v platnosti od 1.8.2021 do 30.9.2021

a)

Výkon 252K: Očkovanie proti ochoreniu covid-19 v očkovacích centrách

Hodnota výkonu: 7,50 eura

Podmienky úhrady výkonu:

 • Platí pre očkovacie centrá ústavných zdravotníckych zariadení, ktoré sú zverejnené na stránke MZ SR a zabezpečujú skladovací reťazec, uskladnenie a distribúciu vakcín a zároveň platí pre očkovacie centrá, ktoré nezabezpečujú skladovanie vakcín.
 • Vakcináciu vykonávajú poskytovatelia všeobecnej alebo špecializovanej ambulantnej starostlivosti, ktorí majú platnú zmluvu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti uzatvorenú so zdravotnou poisťovňou poistenca, nezmluvní poskytovatelia špecializovanej ambulantnej starostlivosti*.
 • Ak očkovanie v očkovacom centre vykonáva poskytovateľ všeobecnej ambulantnej starostlivosti a/alebo poskytovateľ špecializovanej ambulantnej starostlivosti v odbore gynekológia a pôrodníctvo, výkon sa uhrádza aj u ním nekapitovaných poistencov.
 • Výkon očkovania je hradený aj pre poistencov EÚ s registrovaným formulárom S1 a pre poistencov s dlhom na poistnom.
 • Poskytovateľ pri očkovaní postupuje v súlade s dokumentom Národná stratégia očkovania proti ochoreniu covid-19 v podmienkach Slovenskej republiky v platnom znení.
 • Výkon sa vykazuje na kód očkujúceho poskytovateľa zdravotnej starostlivosti a kód očkujúceho lekára.
 • Výkon sa vykazuje na jedno unikátne rodné číslo maximálne 2-krát za posledných 12 mesiacov, pri vakcíne Johnson&Johnson 1-krát za posledných 12 mesiacov.
 • Poskytovateľ výkon očkovania vykazuje s kódom choroby Z25.7* (* podľa dg. použitej vakcíny) a s kódom očkovacej látky v množstve „1" s cenou „0".
 • Poskytovateľ v prípade vykázania výkonu 252K nevykazuje žiadnu ďalšiu kombináciu výkonov.
 • Zdravotná dokumentácia k výkonu sa vedie v elektronickej forme v eZdravie.

**Podmienky úhrady pre nezmluvného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti:

 • nezmluvný poskytovateľ špecializovanej ambulantnej starostlivosti vopred kontaktuje zdravotnú poisťovňu
 • zašle zdravotnej poisťovni:
 • o    povolenie vydané príslušným orgánom (MZ SR, VÚC)
 • o    kód lekára a kód PZS pridelené Úradom pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou
 • o    zmluvu o bankovom účte

Poskytovateľ vykazuje poskytnutú zdravotnú starostlivosť jedenkrát za kalendárny mesiac, v ktorom zdravotnú starostlivosť poskytol, a to do 10. dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca. Úhrada za zdravotnú starostlivosti je splatná do 30 dní odo dňa doručenia faktúry, ktorá je formálne a vecne správna.

b)

Výkon 252L: Očkovanie proti ochoreniu covid-19 v ambulancii všeobecného lekára pre dospelých, všeobecného lekára pre deti a dorast, výjazdovú očkovaciu službu vo vakcinačných centrách

Hodnota výkonu: 10,00 eur

Podmienky úhrady výkonu:

 • Platí pre ambulancie všeobecného lekára pre dospelých, všeobecného lekára pre deti a dorast,  ktorí majú uzatvorenú dohodu s MZ SR, a pre výjazdovú očkovaciu službu vo vakcinačných centrách.
 • Vakcináciu vykonávajú poskytovatelia všeobecnej alebo špecializovanej ambulantnej starostlivosti, ktorí majú platnú zmluvu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti uzatvorenú so zdravotnou poisťovňou poistenca.
 • Výkon sa uhrádza vo všeobecnej ambulantnej starostlivosti aj pre nekapitovaných poistencov.
 • Výkon očkovania je hradený aj pre poistencov EÚ s registrovaným formulárom S1 a poistencov s dlhom na poistnom.
 • Poskytovateľ pri očkovaní postupuje v súlade s usmernením MZ SR https://www.health.gov.sk/?Amb-ockovanie-prihlasenie.
 • Výkon sa vykazuje na kód očkujúceho poskytovateľa zdravotnej starostlivosti a kód očkujúceho lekára.
 • Výkon sa vykazuje na jedno unikátne rodné číslo maximálne 2-krát za posledných 12 mesiacov.
 • Poskytovateľ výkon očkovania vykazuje s kódom choroby Z25.70  a s kódom očkovacej látky v množstve „1" s cenou „0".
 • Poskytovateľ v prípade vykázania výkonu 252L môže vykázať aj ďalšiu kombináciu výkonov, a to výkon preventívnej prehliadky 160, prípadne výkon návštevy 25 počas ordinačných hodín a výkon 26 mimo ordinačných hodín pre imobilných pacientov.
 • Výkon návštevy 25, 26 sa vykazuje len 1x v prípade, ak je v jednom zariadení očkovaných viac poistencov.
 • Pre výjazdovú očkovaciu službu nie je dovolená kombinácia vykazovania iných zdravotných výkonov.
 • Zdravotná dokumentácia k výkonu sa vedie v elektronickej forme v eZdravie.

Kódy diagnóz podľa použitej vakcíny:

 Vakcína Kód diagnózy
Comirnaty 
Z25.70
ModernaZ25.71
Vaxzevria (AstraZeneca)Z25.72
Johnson&JohnsonZ25.73
Sputnik VZ25.74

*Kód očkovacej látky:

 • C6235D Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu con dsi 195x0,45 ml (liek.inj.skl.)
 • C6261D Covid-19 vakcína Moderna injekčná disperzia dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.)
 • C6492D Covid-19 Vaccine AstraZeneca injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.)
 • C6491D Covid-19 Vaccine AstraZeneca injekčná suspenzia sus inj 10x4 ml
 • CMD672 Gam-COVID-Vac Sputnik V, amp. orig. 5x0,5ml ( od 7.6.2021 do 31.8.2021)
 • C6807D COVID-19 Vaccine Janssen , očkovacia látka proti COVID19 sus inj 10x2,5ml
 • C7422D COVID-19 Vaccine Janssen , očkovacia látka proti COVID19 sus inj 20x2,5 ml