1. Môžete medzi sebou zdieľať informácie o svojich spoločných pacientoch a mať tak lepší prehľad o výsledkoch ich vyšetrení bez toho, aby ste pacientov posielali na vyšetrenie opakovane. Tým sa zrýchľuje celý diagnostický postup.
  2. Znižuje sa vaša administratívna záťaž, potreba opakovanej komunikácie so zdravotnou poisťovňou, a teda zbytočná strata času.

Zdravotná poisťovňa má totiž prístup len k informáciám o vykázanej zdravotnej starostlivosti, ktoré dostáva od poskytovateľov. Čiže výsledky vyšetrení a ďalšie medicínske dáta poisťovňa nevidí. Preto je v niektorých prípadoch revízna činnosť komplikovaná a zaťažuje aj lekára častými požiadavkami na doplnenie informácií.

Ak tieto informácie ako napríklad prepúšťaciu správu, popis vyšetrenia, výmenný lístok alebo záznam zo zobrazovacieho vyšetrenia lekár správne nahrá a pošle do eZdravia, komunikácia so zdravotnou poisťovňou sa znižuje na minimum a odpadá aj kontrola na mieste zameraná na nahliadnutie do zdravotnej dokumentácie.

A ako správne vykazovať do eZdravia?

Správne vykazovanie znamená nahrávanie údajov do eZdravia v správnej forme a  so správnym obsahom. Jednotlivé polia majú obmedzenú priestorovú kapacitu. V prípade veľkého množstva znakov hrozí, že daný záznam nebude nahratý celý.

Príklad:

Prepúšťacia správa má hneď niekoľko polí na vyplnenie, počnúc názvom vyšetrenia, cez medikáciu a anamnézu, až po diagnózy pri odosielaní. Správna forma v tomto prípade znamená, že v poli anamnéza sa bude nachádzať len anamnéza a v poli medikácia sa bude nachádzať len medikácia. V prípade kombinovania údajov do jedného poľa je riziko, že správa sa nedostane z dôvodu veľkého množstva znakov do systému, a preto bude považovaná za nekompletnú.

Revízni lekári Dôvery pri revíznej a schvaľovacej  činnosti využívajú služby eZdravia podľa platnej legislatívy a správy v potrebnom rozsahu dôkladne vyhodnocujú. Predovšetkým správnosť  vyplnenia údajov, ale aj to, či sú údaje postačujúce na správne vyhodnotenie prípadu.

Opakovane sa  stretávame s obsahovo nedostatočnými údajmi či s nesprávne zadanými údajmi v jednotlivých poliach, z čoho následne vyplýva potreba komunikácie s poskytovateľmi. Ak by vyplnili údaje korektne, namiesto komunikácie so zdravotnou poisťovňou by mohli ušetrený čas venovať svojim pacientom.

V súčasnosti eZdravie neznamená iba elektronický recept. Veríme, že spoločne sa nám podarí dosiahnuť, aby sme v eZdraví mali potrebné údaje v dostatočnej kvalite a rozsahu a urobíme tým spoločný krok pre lepšie zdravotníctvo na Slovensku. Takto eZdravie uľahčí prácu všetkým.