Na základe požiadaviek z ambulancií a po dohode so zástupcami odborníkov je možné zaznamenať AG test vykonaný zdravotníckym pracovníkom v ambulancii, u pacienta alebo v ZSS, ako oficiálny test (bez potreby ďalšieho testovania) a to za účelom urýchlenia preskripcie antivirotík, ktorá je podmienená pozitívnym výsledkom testu na covid-19*,“ uvádza Ministerstvo zdravotníctva SR.

Podmienky, ktoré je nevyhnutné splniť

  • Odber vzorky musí byť osobný, nie je možný samoodber pacientom ani telemedicína.
  • Vykonaný test musí byť schválený Európskou komisiou.
  • Lekár zapíše dekurz vrátene typu testu do eZdravia.
  • Výkon testovania si lekár vykáže ako výkon 629a alebo 629b (podľa typu testu) do príslušnej zdravotnej poisťovne pacienta.
  • V prípade, že pacient požaduje potvrdenie o prekonaní covidu-19, požiada o to NCZI na základe scanu alebo kópie svojej Elektronickej zdravotnej knižky a čestného vyhlásenia.

Prioritne sa takýto postup odporúča u rizikových pacientov, u pacientov od 60 rokov a u imunokompromitovaných pacientov. Rozhodnutie je však na lekárovi

Tento postup sa viaže výlučne na pacientov, ktorým AG test indikoval ošetrujúci lekár. Pre ostatných pacientov platí naďalej možnosť objednať sa ako samoplatca na AG alebo PCR test prostredníctvom certifikovaného laboratória, vo veku nad 60 rokov alebo pri indikácii lekárom na PCR test prostredníctvom stránky korona.gov.sk, prípadne cez AIS lekára – pričom v prípade pozitivity získajú potvrdenie o prekonaní a certifikát EU DCC.


*Liečba je indikovaná u pacientov s miernym až stredne ťažkým priebehom ochorenia covidu-19 s potvrdeným ochorením covid-19 metódou RT-PCR, LAMP testu alebo antigénovým testom vykonaným testovacou autoritou, ktorá vie zadať výsledok do informačných systémov Moje e-zdravie, IS COVID, EPIS. - Usmernenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky k liečbe antivirotickým liekom Paxlovid 150 mg + 100 mg pri miernom až stredne ťažkom priebehu covidu-19. Usmernenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky k liečbe antivirotickým liečivom molnupiravir (Lagevrio 200mg) pri miernom až stredne ťažkom priebehu covidu-19)