Kontroly diagnóz a podskupín súvisiacich s CGM sme pripravili ako pomôcku pre lekárov pri ukladaní preskripčných záznamov a pre farmaceutov pri ukladaní dispenzačných záznamov. Veríme, že vám pomôžu pri dodržiavaní platnej legislatívy a pri predchádzaní chybám pri predpise a výdaji.

Pri predpise a výdaji je potrebné dodržať pre príslušný typ monitoringu príslušné kombinácie podskupín ZP a kódov diagnóz:

 Typ monitoringu
Podskupina
Diagnóza pre prvý kalendárny rok
Diagnóza pre nasledujúce roky
Diagnóza pre tehotné
 kontinuálny - CGM
D12.1, D12.2, D12.3, D13.1
E10.92, E10.94
E10.93, E10.95
O24.0
 
 V prípade nedodržania vyššie uvedených pravidiel sa zobrazia chybové hlášky. Napríklad:

  • „Predpisujete/ Vykazujete nepovolenú diagnózu pre produkt X. Povolené diagnózy pre predpisovaný/vykazovaný produkt sú Y.“
  • „Predpisujete/ Vykazujete nepovolený produkt na diagnózu X. Povolené podskupiny produktov pre predpisovanú/ vykazovanú diagnózu sú Y.“
  • „Poistencovi predpisujete produkt z podskupiny patriacej do X, pričom má v tomto roku nárok na pomôcky patriace do Y.“ Poznámka: Namiesto X a Y sa zobrazí CGM.
  • „Predpisovaný/ Vykazovaný produkt je zakázaný pre poistenca v danom veku (zakázaný interval: Od 0 do 18 rokov).“