Preddavok na poistné je splatný najneskôr do ôsmich dní po uplynutí kalendárneho mesiaca (t. j. napr. za september najneskôr do 8. októbra).Kvôli správnemu priradeniu je platbu potrebné identifikovať správnym variabilným a konštantným symbolom.

Pri nastavení trvalého príkazu do Vašej banky Vám odporúčame, aby ste dátum splatnosti nastavili tak, aby platba preddavku na poistné bola poukázaná na náš účet najneskôr 8. dňa v mesiaci. Pri včasnom poukázaní platby nie je potrebné platbu identifikovať špecifickým symbolom.

Ak úhrada preddavku bude realizovaná po lehote splatnosti (oneskorená úhrada) je potrebné platbu identifikovať aj špecifickým symbolom (ŠS). Ak platba nie je správne identifikovaná špecifickým symbolom, priradenie úhrady k obdobiu určí zdravotná poisťovňa.

Údaje pre platbu zo Slovenska

Číslo účtu IBAN
SK49 8180 0000 0070 0046 4464
SWIFT/BIC kód
SPSRSKBA
Banka príjemcu/Beneficiary bank
Štátna pokladnica
Radlinského 32
810 05 Bratislava
Slovakia
Variabilný symbol
1.rodné číslo (v prípade, že je vaše rodné číslo 9-miestne, doplňte desiate miesto číslicou 0) pre platbu preddavku na poistné)
2. číslo výkazu nedoplatkov, pre platbu dlžnej sumy predpísanej výkazom nedoplatkov
Konštantný symbol
3558
Špecifický symbol
MMRRRR (MM - mesiac, RRRR - rok) - obdobie, za ktoré sa uhrádza preddavok na poistné

Údaje pre cezhraničnú platbu

(Platba, ktorá nespĺňa podmienky SEPA platby)

Číslo úštu IBAN
SK49 8180 0000 0070 0046 4464
SWIFT/BIC kód
SUBASKBX
Banka príjemcu - sprostredkujúca banka/Beneficiary intermediary bank:
Všeobecná úverová banka, a. s.
Mlynské Nivy 1
829 90 Bratislava
Slovakia