Ako sa poistiť

Podať prihlášku do zdravotnej poisťovne možno viacerými spôsobmi. Vyberte si ten, ktorý vám najviac vyhovuje.

1. Pohodlne elektronicky

Vyplniť a odoslať elektronickú prihlášku môžete priamo na našom webe. Vytlačenú papierovú verziu prihlášky vám zašleme na podpis kuriérom. Služba je pre vás zdarma.

2. Telefonicky

Svoje údaje nadiktujte na zákazníckej linke 0850 850 850. Poistenie prebehne v troch jednoduchých krokoch.

 • Operátor za vás vyplní prihlášku a pošle vám ju po kuriérovi.
 • Ak sú údaje vyplnené správne a súhlasíte s nimi, prihlášku podpíšte.
 • Kuriér doručí podpísanú prihlášku k nám do Dôvery. Za služby kuriéra neplatíte.

3. Osobne v ktorejkoľvek pobočke

Ak sa rozhodnete navštíviť nás v jednej z pobočiek osobne, naši odborníci vám pomôžu s vypĺňaním prihlášky. Nižšie nájdete zoznam dokladov, ktorých fotokópie budete potrebovať. Pozrite si adresy, kontakty a otváracie hodiny našich pobočiek.

4. Klasicky poštou

Prihlášku poistenca si môžete stiahnuť. Pred odoslaním ju nezabudnite podpísať. K prihláške je potrebné pripojiť dokumenty, ktoré uvádzame nižšie.

 • Môžete ju vyplniť priamo v počítači.
 • Alebo si ju vytlačíte a vyplníte ručne.
Podpísanú prihlášku spolu s požadovanými dokladmi (ich zoznam nájdete nižšie) pošlite na adresu DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s., Cintorínska 5, 949 01 Nitra.

Aké doklady budete potrebovať?

Ak prihlášku poistenca podávate osobne alebo zasielate poštou, budeme od vás potrebovať aj fotokópie týchto dokladov: 

Pri prihláške novorodenca

 •     rodný list dieťaťa
 •     doklad totožnosti zástupcu poistenca

Osoba, ktorá mení zdravotnú poisťovňu

 •     rodný list dieťaťa, ak prihlášku podáva zákonný zástupca
 •     doklad totožnosti dieťaťa, ak ho má vydaný
 •     doklad totožnosti zástupcu poistenca
 •     doklad totožnosti

Cudzinec s trvalým pobytom mimo územia EÚ (zamestnanec, SZČO)

 • doklad o udelení pobytu na území SR s uvedením rodného čísla
 • pracovná zmluva
 • potvrdenie zamestnávateľa o príjme
 • oprávnenie na vykonávanie činnosti (živnostenský list)

Cudzinec, ktorý získal povolenie na trvalý pobyt v SR

 •     potvrdenie ohlasovne o pobyte na území SR
 •     povolenie na pobyt vydané cudzineckou políciou

Cudzinec s trvalým pobytom v inom členskom štáte EÚ (zamestnanec, SZČO)

 • pracovná zmluva alebo potvrdenie zamestnávateľa o príjme
 • informácia o zdravotnej poisťovni, v ktorej bol pred pobytom v SR poistený v EÚ
 • oprávnenie na vykonávanie činnosti (živnostenský list)
 • doklad totožnosti

Cudzinec - študent

 • potvrdenie o návšteve školy
 • doklady z ministerstva školstva o tom, že ide o poistenca na zabezpečenie medzinárodných zmlúv a záväzkov, ktorými je SR viazaná
 • doklad totožnosti

Osoba s trvalým pobytom na území SR, ktorá sa vracia z iného členského štátu EÚ

 • potvrdenie o dobách poistenia z príslušnej zdravotnej poisťovne (formulár E104 alebo S041)
 • alebo kópia preukazu poistenia z členského štátu EÚ, kde bola osoba poistená pred príchodom do SR
 • čestné vyhlásenie s uvedením doby ukončenia poistenia v príslušnej inštitúcii EÚ

Osoba s trvalým pobytom na území SR, ktorá sa vracia z krajiny mimo EÚ

 • čestné vyhlásenie s uvedením doby ukončenia poistenia, resp. doby návratu (napr. letenka)

Nezaopatrené dieťa s povolením na pobyt na území SR

 • povolenie na pobyt dieťaťa
 • rodný list/oznámenie o narodení (úradne preložený do slovenského jazyka)
 • povolenie na pobyt zákonného zástupcu poisteného v Dôvere
 • u detí od 16 do 18 rokov veku potvrdenie o návšteve školy