Ako sa poistiť

Podať prihlášku možno viacerými spôsobmi. Vyberte si ten, ktorý vám vyhovuje.

Pohodlne elektronicky

Vyplniť a odoslať elektronickú prihlášku môžete na tomto mieste. Vytlačenú papierovú verziu vám zašleme na podpis kuriérom. Služba je pre vás zdarma.

Cez telefón

Vaše údaje nadiktujte na Zákazníckej linke 0850 850 850. Operátor vyplní prihlášku za vás a pošle vám ju kuriérom. Ak sú údaje vyplnené správne a súhlasíte s nimi, prihlášku podpíšte a kuriér ju opäť doručí k nám. Za kuriéra nič neplatíte.

Osobne v ktorejkoľvek pobočke

Ak sa rozhodnete navštíviť nás v jednej z našich pobočiek osobne, môžete tu prihlášku vyplniť aj odovzdať. Naši odborníci vám s jej vypĺňaním pomôžu. Pozrite si adresy, kontakty a otváracie hodiny našich pobočiek.

Klasicky poštou

Prihlášku poistenca si viete stiahnúť tu. Môžete ju vyplniť priamo v počítači a vytlačiť si ju alebo si ju vytlačte, vyplňte, podpíšte a zašlite poštou na adresu DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s., Cintorínska 5, 949 01 Nitra .

Aké doklady budete potrebovať?

Ak prihlášku poistenca podávate osobne alebo ak prihlášku zasielate poštou, budeme od vás potrebovať aj fotokópie týchto dokladov: 

Pri prihláške novorodenca

 •     rodný list dieťaťa
 •     doklad totožnosti zástupcu poistenca

Osoba, ktorá mení zdravotnú poisťovňu

 •     rodný list dieťaťa, ak prihlášku podáva zákonný zástupca
 •     doklad totožnosti dieťaťa, ak ho má vydaný
 •     doklad totožnosti zástupcu poistenca
 •     doklad totožnosti

Cudzinec s trvalým pobytom mimo územia EÚ (zamestnanec, SZČO)

 •     doklad o udelení pobytu na území SR s uvedením rodného čísla
 •     pracovná zmluva, potvrdenie zamestnávateľa o príjme (v zmysle § 3 ods. 3 písm. a) zákona č. 580/2004 Z.z.), oprávnenie na vykonávanie činnosti (živnostenský list)

Cudzinec, ak získal povolenie na trvalý pobyt v SR

 •     potvrdenie ohlasovne o pobyte na území SR
 •     povolenie na pobyt vydané cudzineckou políciou

Cudzinec s trvalým pobytom v inom členskom štáte EÚ (zamestnanec, SZČO)

 • pracovná zmluva alebo potvrdenie zamestnávateľa o príjme (v zmysle § 3 ods. 3 písm. a) zákona č. 580/2004 Z.z.)
 • informácia o zdravotnej poisťovni, v ktorej bol pred pobytom v SR poistený v EÚ
 • oprávnenie na vykonávanie činnosti (živnostenský list)
 • doklad totožnosti

Cudzinec - študent

 • potvrdenie o návšteve školy
 • doklady z MŠVVaŠ SR o tom, že ide o poistenca na zabezpečenie medzinárodných zmlúv a záväzkov, ktorými je SR viazaná
 • doklad totožnosti

Osoba s trvalým pobytom na území SR, ktorá sa vracia z iného členského štátu EÚ

 • potvrdenie o dobách poistenia z príslušnej zdravotnej poisťovne (formulár E104 alebo S041)
 • alebo kópiu preukazu poistenia z členského štátu EÚ, kde bola osoba poistená pred príchodom do SR spolu s čestným vyhlásením s uvedením doby ukončenia poistenia v príslušnej inštitúcii EÚ

Osoba s trvalým pobytom na území SR, ktorá sa vracia z krajín mimo členského štátu EÚ

 • čestné vyhlásenie s uvedením doby ukončenia poistenia , resp. doby návratu (napr.letenka)

Od 1.1.2017 - nezaopatrené dieťa s povolením na pobyt na území SR

 • povolenie na pobyt dieťaťa
 • rodný list/oznámenie o narodení (úradne preložený do slovenského jazyka)
 • povolenie na pobyt zákonného zástupcu poisteného v Dôvere
 • u detí od 16 do 18 rokov veku potvrdenie o návšteve školy