Dietetické potraviny

Dietetické potraviny sú určené na osobitné výživové alebo medicínske účely. Majú špeciálne zloženie a slúžia pacientom:

  • s obmedzenou, poškodenou alebo narušenou schopnosťou prijímať, stráviť, vstrebávať, metabolizovať alebo vylučovať potraviny na bežnú spotrebu, a to vrátane detí a dojčiat, ktoré neprijímajú materské mlieko,
  • ktorých výživové a liečebné potreby stanovené lekárom nie je možné dosiahnuť úpravou prirodzenej stravy.

Zdravotné poisťovne hradia dietetické potraviny úplne alebo čiastočne, ak ich predpíše lekár. Zároveň musia byť dodržané preskripčné a indikačné obmedzenia, teda pravidlá uvedené v Zozname kategorizovaných dietetických potravín.

Doplatky za dietetické potraviny vrátime:

  • držiteľom preukazov ZŤP,
  • invalidným a starobným dôchodcom,
  • deťom do 6 rokov.

Ak patríte do jednej z kategórií, vrátime vám doplatky za lieky v rámci platnej legislatívy cez tzv. limit spoluúčasti.

Čo je limit spoluúčasti?

Limit spoluúčasti stanovuje výšku maximálnej sumy, ktorou sa podieľate na úhrade zakúpených dietetických potravín vždy za jeden štvrťrok. Po prekročení výšky limitu vybraným skupinám poistencov vrátime doplatky za dietetické potraviny, a to vo výške sumy za najlacnejšiu potravinu spomedzi tých, určených na vaše ochorenie. Teda nie vo výške celého doplatku. Údaj je uvedený na pokladničnom doklade pod názvom dietetickej potraviny.

Ako funguje vrátenie doplatkov za dietetické potraviny?

O vrátenie peňazí za doplatky za dietetické potraviny nemusíte žiadať, urobíme to automaticky, ak patríte do skupiny poistencov, na ktorú sa zákon vzťahuje. A to vždy do 90 kalendárnych dní od skončenia kalendárneho štvrťroka (v ktorom ste potraviny zakúpili), ak je čiastka, o ktorú ste limit spoluúčasti prekročili, vyššia ako 3 eurá. Peniaze vám zašleme na účet alebo poštovou poukážkou.

Nárok na vrátenie doplatkov majú títo poistenci:

Skupina poistencov
 Výška limitu spoluúčasti
Držiteľ preukazu ZŤP
12 eur
Invalidný dôchodca/ Invalidný výsluhový dôchodca
12 eur
Invalidná osoba bez nároku na dôchodok
12 eur
Starobný dôchodca
30 eur
Výsluhový dôchodca
30 eur
Osoba v dôchodkovom veku bez nároku na dôchodok
30 eur
Dieťa do 6 rokov
(ktoré k 1. dňu kalendárneho štvrťroka nedovŕšilo 6 rokov veku)
10 eur
Dieťa do 6 rokov - držiteľ preukazu ZŤP
(ktoré k 1. dňu kalendárneho štvrťroka nedovŕšilo 6 rokov veku)
0 eur

Ktoré potraviny sa započítavajú do limitu spoluúčasti?

Do limitu spoluúčasti sa nezapočítavajú všetky dietetické potraviny, ktoré sa dajú kúpiť v lekárni ale len tie, ktoré:

  • sú na lekársky predpis alebo lekársky poukaz (nepatria sem teda tie, ktoré si pacient sám kúpi v lekárni)
  • sú najlacnejšie na dané ochorenie.

Nezapočítavajú sa teda tie dietetické potraviny, ktoré nespĺňajú niektorú z podmienok uvedených vyššie. To znamená, že ak vám lekár predpíše a vy si v lekárni vyberiete dietetickú potravinu, ktorá má lacnejšiu alternatívu, do vášho limitu spoluúčasti sa započíta cena najlacnejšej. Teda nie cena tej, ktorú ste si v skutočnosti v lekárni vybrali. Volá sa to prepočítaný doplatok.