Dietetické potraviny

Dietetické potraviny sú určené na osobitné výživové alebo medicínske účely. Majú špeciálne zloženie a slúžia pacientom:

 • s obmedzenou, poškodenou alebo narušenou schopnosťou prijímať, stráviť, vstrebávať, metabolizovať alebo vylučovať potraviny na bežnú spotrebu, a to vrátane detí a dojčiat, ktoré neprijímajú materské mlieko,
 • ktorých výživové a liečebné potreby stanovené lekárom nie je možné dosiahnuť úpravou prirodzenej stravy.

Zdravotné poisťovne hradia dietetické potraviny úplne alebo čiastočne, ak ich predpíše lekár na recept.

Doplatky za dietetické potraviny vrátime:

 • držiteľom preukazov ZŤP, ZŤPS
 • invalidným a starobným dôchodcom,
 • deťom do 6 rokov veku.

Ak patríte do niektorej z týchto kategórií, vrátime vám doplatky cez limit spoluúčasti.

Čo je limit spoluúčasti?

Limit spoluúčasti je suma, ktorou sa pacient spolupodieľa na úhrade dietetickej potraviny. Je to ochranná hranica, ktorá má zabezpečiť, aby vybraní pacienti neplatili priveľa.

V súčasnosti platí, že ak suma všetkých doplatkov pacienta za lieky, dietetické potraviny a zdravotnícke pomôcky prekročí v kalendárnom štvrťroku túto hranicu (limit spoluúčasti), zdravotná poisťovňa mu uhradí čiastku, o ktorú limit spoluúčasti prekročil.

Do limitu spoluúčasti sa nezapočítavajú všetky dietetické potraviny, ktoré sa dajú kúpiť v lekárni ale len tie, ktoré:

 • sú na lekársky predpis alebo lekársky poukaz (nepatria sem teda tie, ktoré si pacient sám kúpi v lekárni)
 • sú najlacnejšie na dané ochorenie.

To znamená, že ak vám lekár predpíše a vy si v lekárni vyberiete dietetickú potravinu, ktorá má lacnejšiu alternatívu, do vášho limitu spoluúčasti sa započíta cena tej najlacnejšej a nie cena tej, ktorú ste si v skutočnosti v lekárni vybrali. Volá sa to prepočítaný doplatok.

Ako funguje vrátenie doplatkov za dietetické potraviny?

Od 1.4.2021 zmena v zákone rozdelila poistencov, ktorí majú nárok na vrátenie časti doplatkov, na dve skupiny. Pre deti do šesť rokov veku platia nové pravidlá, kým pre držiteľov preukazu ZŤP, invalidných a starobných dôchodcov sa pravidlá zmenia až od 1.1.2022.

Nové pravidlá pre deti do 6 rokov veku

Po novom sa limit spoluúčasti odpočíta už priamo pri výbere dietetickej potraviny v lekárni a pacienti (rodičia týchto detí) budú hneď na mieste platiť menej.

Ak lekár predpíše dieťaťu do 6 rokov veku dietetickú potravinu, za ktorú musí pacient doplácať, výška doplatku rodiča bude závisieť od toho, aký doplatok má najlacnejšia dietetické potravina rovnakého druhu. Výška doplatku najlacnejšej dietetickej potraviny sa odpočíta od doplatku tej, ktorú vybral rodič dieťaťu na predpis.

Napríklad:

 • ak lekár predpíše špeciálne mlieko XY s doplatkom 7 eur, ale zároveň v danej skupine dietetických mliek má najlacnejšie z nich doplatok 2 eurá, tak rodič doplatí za to XY, ktoré si vybral, nie 7, ale 5 eur (7-2=5)
 • ak by existoval k predpísanému mlieku podobné mlieko bez doplatku, tak rodič by za predpísané mlieko XY doplácal stále pôvodných 7 eur (7-0=7)
 • ale ak by k predpísanému mlieku XY neexistovalo lacnejšie, v takom prípade by rodič nedoplácal nič (7-7=0)

Rodič bude mať teda na výber, či sa rozhodne pre predpísanú potravinu s vyšším doplatkom alebo radšej svojmu dieťaťu vyberie podobné bez doplatku alebo s nižším doplatkom. Limit spoluúčasti je len pre poistencov verejne poistených v SR, nevzťahuje sa na poistencov EÚ.

Čo nevráti limit, vrátime cez 300 + 300

Dobrou správou je, že stále môžete využiť výhodu 300 + 300 a požiadať nás o vrátenie doplatkov za lieky i dietetické potraviny vydané na recept, ktoré zdravotná poisťovňa uhrádza iba čiastočne. To znamená, že ak za lieky a dietetické potraviny pre svoje deti mladšie ako 6 rokov veku aj naďalej budete musieť doplácať, tieto doplatky vám v rámci výhody vrátime späť. 

Čo s doplatkami za január až marec 2021

Pre doplatky, ktoré zaplatil rodič v priebehu januára až marca tohto roku, platia staré pravidlá. Teda časť týchto doplatkov v rámci limitu spoluúčasti vrátime pacientom v priebehu júna 2021.

To znamená, že ak v priebehu prvých troch mesiacov tohto roka prekročia doplatky pre dieťa do šesť rokov 10 eur (0 eur u detí so ZŤP, ZŤPS), tak rodičom vrátime takú sumu, akú by zaplatili v prípade, že by svojmu dieťaťu v lekárni vybrali najlacnejšie dietetické potraviny pre dané ochorenie.

O vrátenie týchto doplatkov nás netreba žiadať, zdravotné poisťovne tak robia automaticky v rovnakom termíne, ak je čiastka, o ktorú ste limit spoluúčasti prekročili, vyššia ako 3 eurá.

Pravidlá pre ZŤP a dôchodcov

Nárok na vrátenie doplatkov za dietetické potraviny majú aj ďalší poistenci, pre nich však zmena začne platiť až od 1.1.2022. Do konca tohto roka sa pre nich teda nič nemení.

Ide o:

 • držiteľov preukazu ZŤP, ZŤPS (limit spoluúčasti 12 eur)
 • invalidných a invalidných výsluhových dôchodcov (limit spoluúčasti 12 eur)
 • invalidných osôb bez nároku na dôchodok (limit spoluúčasti 12 eur)
 • starobných dôchodcov (limit spoluúčasti 30 eur)
 • výsluhových dôchodcov (limit spoluúčasti 30 eur)
 • a osoby v dôchodkovom veku bez nároku na dôchodok (limit spoluúčasti 30 eur)

Ak v priebehu každého štvrťroka 2021 prekročia ich doplatky vyššie uvedený limit spoluúčasti, vrátime im takú sumu, akú by zaplatili v prípade, že by si v lekárni vybrali najlacnejšie dietetické potraviny pre svoje ochorenie.

O vrátenie týchto doplatkov nás netreba žiadať, urobíme tak automaticky vždy do 90 kalendárnych dní od skončenia kalendárneho štvrťroka (v ktorom ste potraviny zakúpili), ak je čiastka, o ktorú ste limit spoluúčasti prekročili, vyššia ako 3 eurá. Peniaze vám zašleme na účet alebo poštovou poukážkou.