Doplatky za ošetrenie

Zdravotnú starostlivosť, ktorá bola poskytnutá účelne a efektívne, zmluvným poskytovateľom na základe zaslaných výkazov o poskytnutej zdravotnej starostlivosti a na základe zdravotnej dokumentácie hradí zdravotná poisťovňa. Poskytovateľ si však môže účtovať poplatky, ktoré nie sú predmetom úhrady z verejného zdravotného poistenia a zdravotná poisťovňa ich teda neprepláca.

Takéto poplatky však musia byť zverejnené v cenníku a sú predmetom dohody o ich úhrade medzi pacientom a poskytovateľom zdravotnej starostlivosti. V prípade, že od vás poskytovateľ zdravotnej starostlivosti požaduje úhradu v hotovosti navyše, je jeho povinnosťou vás o tom vopred informovať v súlade s platnými právnymi predpismi.

Ak máte pochybnosti v spojení s úhradou poplatku, prosím, obráťte na lekára, prípadne VÚC, ktorý tieto poplatky potvrdzuje. V prípade súkromných ambulancií sa obráťte na riaditeľa nemocnice, prípadne zriaďovateľa, ktorým môže byť obec, VÚC alebo MZSR.