Kritériá na poskytnutie Príspevku na úhradu vakcíny proti vírusovej hepatitíde typu A a B

DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s.1 (ďalej len „Dôvera“) poskytne poistencovi podľa nižšie stanovených kritérií a na základe jeho písomnej žiadosti príspevok na úhradu vakcíny proti vírusovej hepatitíde typu A a B (ďalej len „Príspevok“).

Dôležité upozornenie:
Poistenec musí absolvovať kompletnú základnú očkovaciu schému – zaočkovanie všetkými odporúčanými dávkami vakcíny.

Dôvera poskytne Príspevok, ak sú súčasne splnené nasledovné kritériá (ďalej len „Kritériá“):

1.    Nárok na poskytnutie Príspevku má poistenec Dôvery odo dňa nasledujúceho po dovŕšení šestnásteho roku veku v deň výdaja vakcíny (ďalej len „Poistenec“).  Nárok si uplatňuje Poistenec alebo zákonný zástupca za Poistenca do dovŕšenia osemnásteho roku veku. 

2.    Preplatenie Príspevku sa vzťahuje iba na vakcínu: TWINRIX Adult sus inj 1×1 ml (20 μg/ml) (skl. liek.)

3.    Poisťovňa poskytne Poistencovi Príspevok iba ak:

  • a)    vakcína bola vydaná na lekársky predpis;
  • b)    vakcína bola predpísaná riadne na rodné číslo alebo iné identifikačné číslo Poistenca v súlade s platnými právnymi predpismi3 poskytovateľom zdravotnej starostlivosti4 so sídlom/miestom prevádzky zdravotníckeho zariadenia v Slovenskej republike;
  • c)    vakcína bola vydaná Poistencovi poskytovateľom lekárenskej starostlivosti5 na území Slovenskej republiky Poistencovi po dni nadobudnutia účinnosti týchto Kritérií;
  • d)    Poistenec absolvoval kompletnú základnú očkovaciu schému, t. j. bol zaočkovaný všetkými troma odporúčanými dávkami vakcíny podľa súhrnu charakteristických vlastností lieku.

4.    Výška Príspevku je 50% z celkovej ceny všetkých troch vakcín, ktorú Poistenec uhradil v lekárni, najviac však vo výške 71,91 € (slovom sedemdesiatjeden eur a deväťdesiatjeden centov) za všetky tri vakcíny.

5.    Dôvera poskytne Poistencovi Príspevok iba na základe písomnej žiadosti o poskytnutie Príspevku, ktorú podá  Poistenec alebo zákonný zástupca v mene Poistenca prostredníctvom riadne a úplne vyplneného formulára na to určeného (ďalej len „Žiadosť“), ktorého tlačivo sa nachádza na webovom sídle Dôvery www.dovera.sk. Poistenec alebo zákonný zástupca v mene Poistenca je oprávnený podať iba Žiadosť o poskytnutie Príspevku na úhradu všetkých troch zakúpených vakcín súčasne, spolu s predloženými originálmi pokladničných dokladov o úhrade vakcín alebo príjmových dokladov vydaných Poliklinikou cudzokrajných chorôb o úhrade všetkých troch vakcín.

6.    Dôvera poskytne Poistencovi Príspevok výhradne bankovým prevodom, a to na bankový účet, oznámený a potvrdený v Žiadosti najneskôr do 14 kalendárnych dní od prijatia Žiadosti.

7.    Dôvera poskytne Poistencovi Príspevok iba ak v čase podania Žiadosti:

  • a)     Poistenec je poistený v Dôvere;
  • b)     Poistenec a/alebo jeho zákonný zástupca nie je vedený v zozname dlžníkov Dôvery na webovom  sídle Dôvery www.dovera.sk;
  • c)     Poistenec a/alebo jeho zákonný zástupca nemá obdobie bez platiteľa poistného6; a Kritériá podľa bodov 1. až 7. musia byť splnené všetky súčasne, pričom splnenie Kritérií posudzuje Dôvera po podaní Žiadosti individuálne pre každého jednotlivého Poistenca.

Ako si uplatniť nárok na poskytnutie Príspevku

1.    V zmysle Kritérií môže Poistenec alebo zákonný zástupca Poistenca podať Žiadosť výlučne písomne.

2.    Poistenec alebo zákonný zástupca Poistenca môže Žiadosť podať osobne na ktorejkoľvek pobočke Dôvery alebo poštou, zaslaním na korešpondenčnú adresu Dôvery, Cintorínska 5, 949 01 Nitra.

Upozornenie pre Poistencov z iných členských štátov7

Poskytnutie Príspevku podľa týchto Kritérií sa nevzťahuje na poistencov poistených v príslušných inštitúciách v iných členských štátoch, ktorí majú v Dôvere registrovaný bydliskový nárokový doklad8 vydaný príslušnou inštitúciou iného členského štátu, ako aj ich nezaopatrených rodinných príslušníkov.

Zmena Kritérií a postupu uplatnenia a poskytnutia Príspevku

Dôvera si vyhradzuje právo meniť Kritériá a postup uplatnenia a poskytnutia Príspevku. Zmeny Kritérií a postupu uplatnenia a poskytnutia Príspevku sa stávajú účinnými až dňom zverejnenia takejto zmeny na webovom sídle Dôvery www.dovera.sk.

Upozornenie pre Poistencov

Dôvera nezodpovedá za porušenie všeobecne záväzných právnych predpisov pri predpisovaní a výdaji liekov.

Dôvera neposkytne Poistencovi Príspevok, ak Poistenec alebo zákonný zástupca Poistenca, uvedie v Žiadosti nesprávne alebo nepravdivé údaje.

Dôvera neposkytne Poistencovi Príspevok, ak sa Poistenec alebo zákonný zástupca Poistenca dopustí konania v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi alebo dobrými mravmi, v ktorého dôsledku vznikne alebo hrozí Dôvere majetková alebo nemajetková ujma.

Dôvera poskytne Poistencovi Príspevok iba na úhradu vakcíny, iné poplatky uhradené v súvislosti s očkovaním u poskytovateľa zdravotnej starostlivosti alebo poskytovateľa lekárenskej starostlivosti ako aj náklady na štvrtú dávku pri zrýchlenej očkovacej schéme Dôvera Poistencovi nepreplatí.


1 Dôvera je obchodná spoločnosť so sídlom: Einsteinova 25, 851 01 Bratislava, IČO: 35 942 436, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd.: Sa, vložka č. 3627/B, ktorá vykonáva verejné zdravotné poistenie pre poistenca

2 § 7 ods.2 a ods. 7 vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevencii a kontrole prenosných ochorení

3 § 119 a nasl. zákona č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov

4 Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, ktorý má s Dôverou uzatvorenú zmluvu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti

5 § 4 ods. 1 zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov

6 Obdobie, počas ktorého Dôvera neeviduje, kto je u Poistenca a/alebo zákonného zástupcu platiteľom poistného podľa § 11 zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 98/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov z dôvodu nesplnenia si oznamovacích povinnosti zo strany Poistenca a/alebo zákonného zástupcu

7 Členským štátom sa rozumie členský štát Európskej únie, členský štát Európskeho hospodárskeho priestoru (Islandská republika, Nórske kráľovstvo a Lichtenštajnské kniežatstvo), Švajčiarska konfederácia, Srbská republika a Macedónska republika

8 Bydliskový nárokový doklad je formulár E106, E109, E120, E121, E112, S1, S2, S3, S072, S073, SRB109, RM_SK_106, RM_SK_109, RM_SK_121 a RM_SK_128 ktoré slúžia na zabezpečenie nároku na zdravotnú starostlivosť osobám, ktoré sú poistené v inom členskom štáte

Bratislava 01. 04. 2016