Ide teda o príspevok na zdravotnícku pomôcku, ktorú predpíšete na mieru a váš pacient ju v očnej optike skutočne uhradil. Príspevok do výšky 50 eur pacientovi vyplatíme na základe predloženej kópie (sken alebo fotografia) Poukazu na okuliare a optickú pomôcku a dokladu o jej úhrade. Pacient si musí Poukaz prefotiť skôr, ako ho odovzdá v očnej optike. Presné kritériá benefitu Zdravé oči nájdete tu.

Radi by sme vás požiadali o vykazovanie očných vyšetrení včas, teda v zmluvne dohodnutom termíne. Preplatenie benefitu Zdravé oči je totiž naviazané na spárovanie termínu ošetrenia, ktorý vyplní poistenec v elektronickej žiadosti o benefit, so skutočne vykázanou zdravotnou starostlivosťou od zmluvného očného lekára. V prípade, že ošetrenie nie je vykázané včas, zdravotná starostlivosť sa nespáruje so žiadosťou do 90 dní od ošetrenia, ako deklarujeme poistencom v kritériách benefitu.

Zároveň vás prosíme o úplné vypĺňanie všetkých položiek na Poukaze na okuliare a optickú pomôcku. Je to dôležitý doklad pre uplatnenie benefitu Zdravé oči. Ten sa vzťahuje na preplatenie doplatku poistenca za sériový okuliarový rám a okuliarové šošovky s refrakciou do +4/-4 a súčet do +6/-8D. Pričom si poistenec vie dať preplatiť napríklad len rám alebo len šošovky, ak spĺňa len jednu z týchto podmienok.

Je dôležité, aby ste na poukaze vyplnili tieto polia:

  • sférické dioptrie (prispievame len na sférické dioptrie v rozmedzí -4/+4)
  • kód šošovky (prispievame len šošovky s kódmi O10103 a O10104)
  • kód rámu (nakoľko benefit sa vzťahuje len na sériový okuliarový rám teda kód: O1010)

K spusteniu výhody Zdravé oči nás viedlo to, aby sme rodinám s deťmi kompenzovali výdavky na starostlivosť o zrak, ktorý sa u detí neustále mení a vyvíja.

Pre získanie výhody Zdravé oči musí váš pacient spĺňať tieto podmienky:

  • Má menej, ako 18 rokov.
  • Je poistený v Dôvere v čase podania žiadosti o príspevok, ako i v čase poskytnutia výhody, teda k poslednému dňu lehoty na preplatenie príspevku.
  • Nie je vedený v zozname dlžníkov na webovej stránke Dôvery.
  • Plní si oznamovacie povinnosti a má pokryté všetky obdobia poistenia v Dôvere platiteľom poistného. Znamená to, že v Dôvere evidujeme informáciu o tom, kto je jeho platiteľom poistného.
  • Absolvoval preventívnu prehliadku u všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorá zodpovedá dosiahnutému veku poistenca. Túto preventívnu prehliadku zároveň poskytovateľ zdravotnej starostlivosti riadne vykázal buď Dôvere, alebo inej príslušnej zdravotnej poisťovni v čase absolvovania preventívnej prehliadky a zdravotná poisťovňa ju aj uhradila. V prípade, že poistenec nebude mať absolvovanú preventívnu prehliadku v čase uplatňovania benefitu, môže ju absolvovať najneskôr do 60 dní od podania žiadosti o benefit Zdravé oči.
  • Zákonný zástupca maloletého poistenca, ktorý si uplatňuje poskytnutie výhody Zdravé oči v jeho mene, nesmie byť dlžníkom ani mať nepokryté obdobia poistenia v Dôvere.

Benefit podmieňujeme preventívnou prehliadkou u všeobecného lekára pre deti a dorast preto, aby sme našim poistencom už od detstva zdôrazňovali jej význam. Vy sami to poznáte najlepšie - prevencia je spoločne so zdravým životným štýlom najefektívnejšou cestou k zdraviu.