Hlavnou zmenou je, že od 1. januára 2022 ho budú môcť naši dospelí poistenci využiť aj na zhotovenie a nasadenie koruniek a mostíkov a u detí do 14 rokov sa bude dať využiť aj na pečatenie trvalých zubov.

Presné výkony a pomôcky, na ktoré sa čerpanie 150 eurového príspevku v rámci benefitu Zdravé zuby vzťahujú, nájdete v kritériách zverejnených na našom webe tu. Príspevok sa viaže na tú časť úhrady (spoluúčasť pacienta), ktorú náš poistenec uhradil zmluvnému poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti (týka sa to aj dentálnej hygieny). Výška príspevku je rovnaká ako suma, ktorú pacient skutočne uhradil, maximálne však 30 eur za jedno ošetrenie. Podkladom pre refundáciu nákladov sú predložené doklady o úhrade.

Najčastejšie chyby

Neraz schváleniu príspevku bránia zbytočné chyby pri vykazovaní zdravotnej starostlivosti. Aby sme mohli vašim pacientom príspevok schváliť, prosíme vás o dodržiavanie týchto pravidiel:

 1. Zdravotnú starostlivosť nám musíte riadne vykázať (viac ako 7-tisíc poistencov nedostalo príspevok preto, lebo ich ošetrujúci stomatológ nám nevykázal poskytnutú zdravotnú starostlivosť).
 2. Nevykazujte ten istý výkon na totožnom zube častejšie, ako raz za rok - pre porušenie periodicity ho revízia neuzná. Takýto výkon by sa mal riešiť v rámci reklamácie. Ak aj pri nej požadujete od svojich pacientov úhradu, upozornite ich, že na ňu sa príspevok nevzťahuje.
 3. Zdravotnú starostlivosť je potrebné vykázať v deň ošetrenia, aby mala rovnaký dátum, ako dátum vystavenia dokladu o zaplatení.
 4. Nevydávajte viac dokladov za rôzne druhy ošetrení v ten istý deň, poistenec má nárok na preplatenie iba na jedného vydaného dokladu o úhrade v jeden deň. Avšak, ak si chce poistenec uplatniť v jeden deň aj benefit na dentálnu hygienu a aj na zubné ošetrenie, je to možné. Vtedy treba vystaviť samostatný doklad zahrňujúci všetky zubné ošetrenia a samostatný doklad na dentálnu hygienu.
 5. Ak pri ošetrení pacientov požadujete ich finančnú spoluúčasť, používajte v prípade výplní výkony V01 až V07. Ak vykážete výkon V12 alebo V13, ktoré sú plne hradené zdravotnou poisťovňou a zároveň pacient za výkon platí, nemôžeme mu uznať nárok na príspevok z výhody Zdravé zuby. V prípade výkonov V01 až V07 mu príspevok schválime.
 6. Po prijatí notifikácie potvrdzujte dobropisy, resp. ťarchopisy faktúr.

Pre získanie benefitu Zdravé zuby musí poistenec spĺňať nasledovné kritériá:

 • Musí byť poistený v Dôvere v čase podania žiadosti aj v čase poskytnutia výhody (teda k poslednému dňu lehoty na preplatenie príspevku).
 • Nesmie byť vedený v zozname dlžníkov na webovej stránke Dôvery.
 • Musí si plniť oznamovacie povinnosti a musí mať pokryté všetky obdobia poistenia v Dôvere platiteľom poistného. Znamená to, že v Dôvere evidujeme informáciu o tom, kto zaňho platí poistné.
 • Absolvoval v predchádzajúcom kalendárnom roku (teda v roku 2021) preventívnu prehliadku u zubného lekára, ktorý ju zároveň riadne vykázal Dôvere, resp. príslušnej zdravotnej poisťovni v čase absolvovania preventívnej prehliadky.
 • Absolvoval preventívnu prehliadku u všeobecného lekára pre dospelých alebo u všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorá zodpovedá dosiahnutému veku poistenca. Táto preventívna prehliadka bola zároveň poskytovateľom zdravotnej starostlivosti riadne vykázaná Dôvere, resp. príslušnej zdravotnej poisťovni v čase absolvovania preventívnej prehliadky a zdravotnou poisťovňou uhradená. V prípade, že poistenec nebude mať absolvovanú preventívnu prehliadku v čase uplatňovania benefitu, môže ju absolvovať najneskôr do 60 dní od podania žiadosti o vrátenie príspevku za zubné ošetrenie.
 • Musí sa riadne starať o svoj chrup, čo dobrovoľne potvrdí v elektronickej žiadosti o vrátenie príspevku na zubné ošetrenie.
 • Zákonný zástupca maloletého poistenca, ktorý uplatňuje poskytnutie výhody Zdravé zuby v jeho mene, nesmie byť dlžníkom ani mať nepokryté obdobia poistenia v Dôvere.